Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

ruudbaars1Ruud Baars is een gepen­sioneerd onder­wi­jzer die we spreken naar aan­lei­d­ing van zijn boek ‘Meester u lijkt wel een mon­nik!’, waarin ver­halen zijn geschreven over zijn 44 jaar in het onder­wijs. Geboren in Zaandijk had hij al jong het idee om ban­ket­bakker te wor­den, maar een oplet­tende docent zag in hem een schoolmeester en daar heeft hij geen ongelijk in gekre­gen. Hoewel hij aan het eind van z’n loop­baan nog wel even kook­lessen heeft gegeven op het Ori­on­col­lege in Amsterdam.

Ruud begon in 1971 z’n loop­baan op een ZMLK-​school (Zeer Moeil­ijk Lerende Kinderen). Na een half jaar kreeg hij het aan­bod om hoofd van de school te wor­den. Maar hij nam het besluit eerst maar eens het vak te leren en werd aangenomen op de Fenikss­chool in Zaan­dam. In die tijd begon het onder­wijs in Ned­er­land te veran­deren. Er kwa­men onder­wi­js­plan­nen, oud­ers wer­den meer bij de school betrokken en er moest gede­moc­ra­tiseerd wor­den. Ruud Baars merkte dat het in eerste instantie vooral chaos opleverde waar je zelf je weg maar in moest zien te vinden.

Achteraf zijn het wel heer­lijke ver­halen, maar als jong broekie moet je jezelf maar staande zien te houden. Er is natu­urlijk wel een over­heid, een inspec­tie, maar de afs­tand tussen die instanties en de werkvloer is groter dan je zou hopen. In zijn boek zijn genoeg ver­halen te vin­den die voor­beelden, soms hilar­ische, hier­van geven.

Dr. Albert Schweitzer­school
ruudbaars2De lang­ste peri­ode op een school heeft Ruud vanaf 1979 (eerst als leerkracht en al snel als hoofd) op de Dr. Albert Schweitzer­school gew­erkt. Een fan­tastis­che, maar ook inspan­nende tijd, zegt hij nu. Door de veran­derende samen­lev­ing werd de school meer dan een lokaal met een meester of juf. Er kwa­men steeds meer mensen uit andere cul­turen, wijk­cen­tra wer­den opgezet, er werd inten­sief samengew­erkt met de wijk­a­gen­ten. Tot dan toe onbek­ende zaken kwa­men de school bin­nen: in veel gezin­nen speelden vaak grote prob­le­men die hun weer­slag op de kinderen had­den. Daar­naast was er in het onder­wijs zelf ook nog genoeg te doen: kern­doe­len, onder­wi­js­plan­nen en fusies.

Waar Ruud nog steeds ent­hou­si­ast over kan wor­den, is de betrokken­heid van de oud­ers bij de school. Ze hebben zelfs nog een keer de Dr. Albert Schweitzer­school drie dagen “onverwacht” bezet gehouden om de bezuinigin­gen op het onder­wijs te stop­pen. Overi­gens was Ruud, als hoofd der school, hier in ’t geniep natu­urlijk van op de hoogte.

Het zijn mooie ver­halen. Hoe de com­puter zijn intrede deed en ein­delijk die vre­selijke kaarten­bak weg mocht. Lees over de van boven af opgelegde fusie. Voor de gemeente een kostenbe­spar­ing, voor de direc­ties een ramp. Hij beschri­jft zijn ervarin­gen met autis­tis­che kinderen op een cluster-​2-​school (onder­wijs aan leer­lin­gen met com­mu­ni­catieprob­le­men). Er zit van alles in dit boek, Ruud schri­jft ook een indrin­gend ver­haal over zijn eigen burn-​out.

“Meester, u lijkt wel een mon­nik!” is een ver­slag van een gepas­sioneerde onder­wi­jzer, die kansen voor het onder­wijs en voor zijn leer­lin­gen zag. Het is ook een ver­slag van vallen en opstaan. Het is met passie en humor geschreven en voor iedereen die belang stelt in het onder­wijs een aanrader.

Meester, u lijkt wel een mon­nik!”
ISBN: 9789402134827
Uit­gever: Brave​new​books​.nl
Verkri­jg­baar bij: Bruna, Damstraat Zaan­dam en bij Bol​.com

Joomla tem­plates by a4joomla