Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mary Pos, schri­jf­ster en jour­nal­iste
Door Astrid Plekker

Mary Pos (Zaan­dam, 26 juli 1904 — Bus­sum 28 decem­ber 1987) was schri­jf­ster en jour­nal­iste. In 1946 bezocht zij voor de tweede maal de Verenigde Staten en schreef er een boek over.
MaryPos2Ze beschri­jft in haar boek Ik zag Amerika en bezocht het opnieuw onder andere de ont­vangst in het Ned­er­landse con­sulaat tij­dens haar eerste reis in 1940 als een bit­tere teleurstelling. Ook over het con­tact met het Ned­er­lands Infor­matie Bureau, negen jaar later, had ze geen goed woord over. Dit blijkt uit de zin: ‘Bij mijn heen­gaan heb ik tegen den toen­ma­li­gen lei­der, Dr. Slotemaker de Bru­ine, gezegd, hoe deze Ned­er­landse instelling en de sfeer, die ik er aantrof, de bit­ter­ste teleurstelling van mijn gehele reis zijn geweest’.

Het staat in schril con­trast met de Amerikaanse pub­lic rela­tions zoals die tot uit­ing kwam in Ned­er­land na de Tweede Werel­door­log. De Amerikaanse over­heid had een actieve rol in de beeld­vorm­ing over Amerika. Er werd beleid ontwikkeld om begrip en good­will voor Amerika in het alge­meen en voor de Amerikaanse buiten­landse poli­tiek in het bij­zon­der te kweken. Voor­licht­ings­ma­te­ri­aal, radio– en televisie-​uitzendingen, lezin­gen, muziekuitvo­erin­gen en ten­toon­stellin­gen wer­den geor­gan­iseerd. Mary schreef ook over het gevoel voor religie in Amerika. Ze vond bijvoor­beeld dat de Ker­stdag voor de meeste Amerika­nen er één is van alleen uiter­lijk vertoon.

MaryPos1Een foto van het Empire State Build­ing, het hoog­ste gebouw ter wereld.

Later schri­jft ze over een gebeurte­nis waarin mensen uit volle borst zin­gen, iets wat ze Ned­er­lan­ders niet snel zag doen, het vol­gende: ‘Wist men niet beter, dan zou men geloven dat ner­gens ter wereld een volk dieper van de ontza­g­wekkend­heid van het Ker­st­ge­beuren was door­dron­gen dan het Amerikaanse…’. Hier­mee duidt ze aan dat zij wel beter wist en de ker­stgedachte in Amerika verder niet veel meer inhield dan een opper­vlakkige reden voor een feestje. Ook merkt ze op dat in de eta­lages en ker­st­num­mers van tijd­schriften niet veel aan­dacht was voor het Ker­st­feest door te zeggen dat ‘alleen’ een nage­maakte openges­la­gen bij­bel bij een waren­huis te zien was en ‘alleen’ Collier’s een schilderij met een chris­telijke beteke­nis op de voor­pag­ina had. Op Broad­way ziet Mary licht­ge­flonker en fig­uren gepro­jecteerd tegen muren van gebouwen. ‘In Amerika, het land van de reclame en de reclame-​kunstenaars, wordt reclame gemaakt op een wijze, die ons vreemd is’: schri­jft ze.

Mary is lyrisch over de aangeprezen waren van een restau­rant en beschri­jft haar ervar­ing. Ze gaat graag mee in de ver­halen van de reclame-​uitingen en heeft geen kri­tis­che houd­ing. Toch vertelt ze over een vrien­delijke hotelchef die plot­sel­ing was veran­derd in een mee­do­gen­loos zak­en­man, waar­bij ze uit­ing geeft van haar bewustz­ijn dat veel Amerikaanse geveinsde vrien­delijkheid ‘pure busi­ness’ is. Echter ze wil niet zover gaan om dit als een volk­saard te zien, want vol­gens haar zijn overal goede en slechte mensen. Ze schri­jft uitvo­erig over het eten en maakt daarmee ken­baar dat er een overvloed is aan con­sump­tie en daar geniet ze erg van.

Ned­er­land had na de Tweede Werel­door­log grote behoefte om brand­stof en voed­sel te importeren, maar niet de dol­lars om dat te betalen. De Mar­shall­hulp werd zeer welkom ont­van­gen, ondanks dat de burger zich bewust was van het feit dat dit vanuit Amerika niet belan­geloos was. Net zoals Mary Pos, had­den de meeste burg­ers in Ned­er­land geen kri­tis­che houd­ing zolang de beide lan­den gemeen­schap­pelijke voorde­len had­den van de afspraken. Vol­gens Amerikaans recept moest de economis­che groei lei­den tot een ver­be­ter­ing van de lev­ens­stan­daard in Ned­er­land. Ieder huishouden zou over een radio, tele­visie, koelkast en een auto moeten beschikken in de toekomst. De lev­ens­stan­daard in Amerika lag uit­er­aard een stuk hoger dan in Ned­er­land in 1946 en beide par­ti­jen waren tevre­den over de Mar­shall­regeling.
Ook Amerikaanse par­ti­c­ulieren hebben hulp gebo­den. ‘Ik behoef het alleen maar de velen in ons land te vra­gen, die regel­matig en lang­durig hun pakket­ten uit Amerika ontvin­gen…’ slaat op de hulp die Ned­er­lan­ders ontvin­gen na de Tweede Werel­door­log toen er grote teko­rten waren in Ned­er­land aan onder andere voed­sel en brand­stof. Niet alleen de Amerikaanse over­heid werkte aan een plan, maar ook diverse Amerikaanse hul­por­gan­isaties besloten geza­men­lijk nood­hulp­pakket­ten in te zame­len en te ver­sprei­den onder de zwaar getrof­fen bevolk­ing in Europa.

Met een tekst over de Amerikaanse sen­satiezucht drukt Mary een gebrek aan diep­gang uit: ‘Dat wat in Amerika opvalt, is niet alleen het ver­lan­gen naar sen­satie, maar om zelf óók sen­satie op te wekken, zélf in het mid­delpunt der belang­stelling te staan en pen­nen en ton­gen in beroer­ing te bren­gen’. Dit wordt door haar een uit­was genoemd, omdat het tegen haar nor­men en waar­den indruist die zij had vanuit haar Europese ‘beschaafde’ achter­grond.

De opper­vlakkigheid wordt nog enkele malen door haar genoemd bij een stuk over het huwelijk: ‘Ze was op echt Amerikaanse wijze met hem getrouwd zon­der het min­ste van hem af te weten’. En in de zin: ‘Iets heel typ­isch voor de begrip­pen van vele Amerika­nen, waar trouwen en schei­d­ing scher­ing en inslag is’.
Amerika wordt gebruikt als ref­er­en­tiesamen­lev­ing: de overvloed aan con­sump­tie is een uit­ing uit een gebied dat Europa nog niet is, maar wel kan wor­den, een plek waar men een lux­ueus leven kan lei­den. ‘We waren in zulke hoge sferen aan­ge­land, vooral nog door de koffie na, een ware goden­drank in Toffenetti’s eigen ogen, dat we met onze voeten niet meer op de aarde ston­den’ zegt zij over een avond in een restau­rant.

Mary is gro­ten­deels zeer posi­tief over Amerika(nen), maar er is wel de con­ser­vatieve rechtse vorm van kri­tiek te herken­nen, waar­bij hen een gebrek aan cul­tuur wordt ver­weten. Dit was de meest voorkomende vorm in het Inter­bel­lum. Tegen de tijd dat Mary voor de tweede keer Amerika bezocht was de Ned­er­landse reflec­tie op Amerika al veel zon­niger. Dit per­spec­tief past in de lijn van het geheel aan andere poli­tiek rechtse boeken die Mary heeft geschreven, waar­door zij ges­taakt werd en haar pop­u­lar­iteit afnam. Haar naam en haar boeken zijn in ver­getel­heid ger­aakt, maar haar daad­kracht en reis­lust als jonge vrouw in die tijds­geest zijn zeer te bewon­deren.

Er is één gelu­ids­frag­ment van haar bewaard gebleven uit een inter­view met Rik Felder­hof. Ze vertelt hierin dat ze graag beroemde mensen wilde ont­moeten. Dat is haar zeker gelukt; ze sprak pres­i­den­ten en inter­viewde Mus­solini in 1934, 1935 en 1942. Wegens logistieke rede­nen kon het niet door­gaan, anders had ze ook Adolf Hitler een vraagge­sprek afgenomen.
Mary Pos ging op haar twaalfde van school en haar boeken zijn niet van een hoog lit­erair gehalte. Ze was een meeslepend en soms wat melo­drama­tis­che verteller op een moralis­erende toon. Echter het geeft wel een tijds­beeld en als eerste vrouwelijke reisjour­nal­iste bracht zij een unieke kijk over de grens.
Gedurende haar leven pub­liceerde Pos meer dan 20 boeken en 2000 artikelen.


MaryPos3

Joomla tem­plates by a4joomla