Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HulshofHanen1

Het Zaanse Hanen­pad
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Het was een gezel­lige bedoen­ing op zater­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber 2022 in Wijk­cen­trum Dirk Prins in Zaan­dam.
Ger­rie Huls­ing pre­sen­teerde zijn boek “Het Zaanse Hanen­pad en haar bewoners”. Een his­torisch overzicht en tijds­beeld. Veel (oud)bewoners kwa­men samen waarmee het meteen een reünie was.

Het Hanen­pad is een van de oud­ste paden van Zaan­dam. Het ligt langs de Hanen­pad­sloot die van de Zaan richt­ing Oost­zaan loopt.
Ger­rie Huls­ing is er zelf opge­groeid en heeft er tot een aan­tal jaren gele­den gewoond. Hij noemt het Hanen­pad een ons-​kent-​ons-​pad, waar de samen­hang heel groot was.
Het was een arbei­der­s­bu­urt waar veel bootwerk­ers en los arbei­ders (sjouw­er­man­nen) woon­den. Een klein deel is aan de geschiede­nis gewijd.

Het belan­grijk­ste onder­zoek wat Huls­ing voor dit boek deed was: Wie woonde waar en wan­neer?
Per pag­ina is de infor­matie van een huis behan­deld. Wan­neer is het gebouwd? Wie woonde er, uit welke per­so­nen bestond/​bestaat het gezin? Het beroep van de bewon­ers en eventuele bij­zon­der­he­den.
Dik­wi­jls hebben er meerdere gezin­nen na elkaar gewoond.
De pagina’s zijn ver­luchtigd met foto’s van het huis en de bewoners.

HulshofHanen2 HulshofHanen3

1. Ger­rie Huls­ing in gesprek met een buur­man en zijn buurmeis­jes Han­nah en Ina van Wijn­gaar­den.

2. Staan we er in? met rechts Jeroen Olthof, opge­groeid op het pad. Hij woont nog steeds in de buurtHulshofHanen4Als je op jonge leeftijd het pad ver­laten hebt herken je waarschi­jn­lijk de gezichten van alle buren niet meer. De vraag die daarom het meest gesteld werd was: op welk num­mer woonde jij? En dan kwa­men de herin­ner­in­gen en de herken­ning terug.
De foto’s die opge­hangen waren hielpen daar ook nog bij. Tijds­beelden van strenge win­ters met koek en zopie, straatfoto’s, fam­i­lieportret­ten en bijvoor­beeld een van de winkels die er ook in de buurt waren.

De (oud)bewoners van het Hanen­pad kun­nen met behulp van het boek ook thuis de herin­ner­in­gen ophalen.
Voor wie belang­stelling heeft is het boek te bestellen bij Ger­rie Huls­ing: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Prijs: € 18,50


.

Joomla tem­plates by a4joomla