Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Al enkele jaren ver­schi­j­nen er regel­matig boeken waarin de geschiede­nis van vrouwen tij­dens de oor­log belicht wordt. In 1980 ver­sch­enen er twee boeken die de aan­dacht vroe­gen; van Bob de Graaff en Lid­wien Mar­cus, Kinder­wa­gens en korset­ten: een onder­zoek naar de sociale achter­grond en de rol van de vrouwen in het verzet 19401945. Van Mar­jan Schweg­man, Het stille verzet. Vrouwen in ille­gale organ­isaties. Kort gele­den ver­scheen ook van haar een essay, Hoe vrouwen uit het verzet verdwenen.

vrouwenverzet1Recent zag een boek het licht over Jacoba van Ton­geren (19031967) die als enige vrouw in de Tweede Werel­door­log een grote verzets­groep, Groep 2000, oprichtte en vijf jaar lang leidde.

Over Frieda Belin­fante ver­scheen het boek ‘Een schit­terend ver­geten leven – De eeuw van Frieda Belin­fante’ waarin ook haar rol in het verzet verteld wordt. Maar ook in het buiten­land ver­schi­j­nen er boeken die over de rol van vrouwen in de Tweede Werel­door­log vertellen, zoals ‘De oor­log heeft geen vrouwelijk gezicht’ van Svet­lana Alexijvitsj.

In de Zaanstreek is al her en der in pub­li­caties over het aan­deel van vrouwen in het verzet gespro­ken, maar dit bleef toch onderges­neeuwd door wat er over ‘onze man­nen’ werd geschreven. Nu is er een klein boekje ver­sch­enen onder de titel: Vrouwen­verzet in de Zaanstreek en Water­land 19401945. De schri­jvers Erik Schaap en Wim Nieuwen­hui­jse laten zien dat veel links georiën­teerde vrouwen vóór 4045 al betrokken waren bij hulp aan vluchtelin­gen uit Duit­s­land of bij acties ten beho­eve van de Spaanse Burg­eroor­log. Na de inval van Duit­s­land gin­gen die activiteiten onder­gronds. Vrouwen wer­den actief bij en in het geor­gan­iseerde verzet.

De schri­jvers halen vele namen uit de ver­getel­heid die betrokken waren bij het her­ber­gen van onder­duik­ers, bij de ille­gale pers en bij het gewapend verzet. Tenslotte zijn er gesprekken met zeven vrouwen opgenomen die in hun eigen woor­den hun geschiede­nis in het verzet toelichten. Dit boekje is een eerbe­toon aan deze vrouwen en deze geschiede­nis staat nu zwart op wit.

Afs­lui­tend wil ik de vol­gende regels van Rie Kogenhop-​Huig citeren uit een artikel dat ze kort na de bevri­jd­ing schreef:

vrouwenverzet2Vrouwen, die uren voor een stuk brood in de rij ston­den. Vrouwen, die bul­letins plak­ten. Vrouwen, die bielsen sleepten en balken sjouw­den, voor ver­warm­ing of om het schamele beetje eten te koken. Vrouwen, die met kinder­wa­gen of trekkar­retje zware vrachten sleepten, soms hon­der­den kilo­me­ters ver.

Vrouwen, die sol­i­dariteitswerk deden voor stak­ende spoor­we­gar­bei­ders, voor onderge­do­ke­nen, voor de verzets­be­weg­ing. Vrouwen, die hulp aan de hon­geren­den organ­iseer­den. Vrouwen, die kinderen van de ste­den naar het plat­te­land brachten. Vrouwen .… vech­t­end tegen de moffen.

Vrouwen­verzet in de Zaanstreek en Water­land (19401945) Uit­gave Con­tact­groep Verzets­gepen­sioneer­den 19401945 Zaanstreek Water­land en Zaans verzet, 2015.

Toni Boumans: Een schit­terend ver­geten leven – De eeuw van Frieda Belin­fante ISBN: 9789460038150 Uit­gev­erij Balans

Paul van Ton­geren : Jacoba van Ton­geren ISBN: 9789461534835 Uit­gev­erij Aspekt

Beeld: Uit­gev­erij Aspekt en Gemeen­tearchief Zaanstad.

Joomla tem­plates by a4joomla