Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Korte met­ten

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kortemettenVan de hand van Erik Schaap ver­scheen het boek ‚Korte Met­ten’ — De Zaanse liq­ui­daties 19401945.
Schaap die zo langza­mer­hand z’n sporen wel ver­di­end heeft met pub­likaties over de 2e W.O. in de Zaanstreek heeft de liq­ui­daties ter hand genomen.

Een gebied waar de waarheid soms maar moeil­ijk te achter­halen is. Voor som­mi­gen betrokke­nen bij die acties is het niet makke­lijk om er over te spreken. Voor anderen is het weer onduidelijk wat er pre­cies gebeurd is. En voor weer anderen is er een schuldgevoel omdat verze­tac­ties vaak gevolgd wer­den door repre­sailles van de bezetter die onschuldigen het leven kostte.
Er zijn er ook die ver­bit­terd uit de oor­log zijn gekomen en voor altijd hun mond hebben gehouden.

Hoe kun­nen wij, die nu leven, oorde­len over de daden die toen gepleegd wer­den. Waar­van men meende dat het noodza­ke­lijk was. We hebben geen idee in welk span­ningsveld de mensen van het verzet leef­den, hoe zij ston­den tegen­over het doden van een mens. Met betrekking tot het laat­ste bestond er een groot ver­schil van mening tussen de com­mu­nis­tis­che tak en de gere­formeerde tak van het verzet. Ieder van hen heeft toen een afweg­ing moeten maken en heeft daarmee in het reine moeten komen.

Het is pri­jzen­waardig dat Schaap uit zo’n veel­heid aan infor­matie deze ver­halen heeft weten te recon­strueren. Hij heeft het onder verdeeld in raad­sels, mis­lukte en ges­laagde liq­ui­daties.
Erik Schaap heeft een bij­zon­der hoofd­stuk toegevoegd aan de geschiede­nis van de Zaanstreek in de 2e Wereldoorlog.

Note van de redac­tie: Korte met­ten ver­wi­jst naar het afraf­fe­len, door mon­niken, van het gebed van drie uur ’s morgens.

Joomla tem­plates by a4joomla