Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

J.H. Op den Velde

Jan Hen­drik Op den Velde wordt 1 juni 1901 geboren als zoon van Jan Op den Velde en Aagje Kalf. Zij woon­den op het Boeren­pad nr. 4. Groeit op en gaat naar school die hij op 13 jarige leeftijd ver­laat. Bijna gelijk­ti­jdig gaat hij werken; eerst in de werk­tu­ig­bouw maar later kiest hij defin­i­tief voor de elec­trotech­niek. De fam­i­lie ver­huist in 1921 naar de West­z­i­jde waar het bedrijf voor dri­jfriemen geves­tigd wordt. Later wordt hier­aan toegevoegd de lev­er­ing van brand­stof voor de schepen op de Zaan.

Henk komt in 1922 onder de wape­nen bij de verbind­ings­di­enst die dan voorzichtig met radioverbindin­gen exper­i­menteert. Na z’n dien­st­tijd bli­jft hij in de elec­trotech­niek werken.
jh op den veldeDe radio is in opkomst en Henk gaat mee in deze ontwik­kel­ing. Hij bouwt z’n eerste toes­tel al in 1919.

In het huis van zijn oud­ers begint hij met uitzendin­gen te ver­zor­gen; alle­maal nog zeer prim­i­tief en als hij voor nota­be­len een demon­stratie wil geven komt er niet meer dan gekraak uit de luidspreker.

Henk als zeven­tien jarige

De radiodis­trib­u­tie, ontwikkelt door de Koger A.L. Baul­ing, komt tot leven. In 1925 begint Henk voor zichzelf een fab­riekje voor de fab­rik­age van radiotoestellen. In 1927 start Henk een plaat­selijke cen­trale voor radiodis­trib­u­tie. Belang­stel­len­den moesten zich daar­voor abon­neren. Het min­is­terie van Water­staat geeft de con­cessie via de PTT uit. Bij over­lap­pende gebieden heeft de gemeente een stem.

jh op den velde2
Eén van de eerste opstellingen

Hij trouwt in 1930 met Johanna Clasina (Jopie) Hubert en ver­huist naar West­z­i­jde 105 t.o. de Verkade­fab­rieken. Daar komt ook de nieuwe radio­cen­trale. Door dit werk komt Henk in con­tact met vele andere cen­trales in Ned­er­land maar ook in Europa. Hij vliegt regel­matig naar Lon­don waar hij een belang heeft in een cen­trale. Via een lening van dhr. Verkade kan hij de cen­trale van G. Fris in Zaan­dam overne­men. Men vraagt hem ook zich te bemoeien met een cen­trale in Zee­land die niet zo goed loopt.

Onder­tussen groeit het gezin. Zoon Jan wordt in 1931 geboren en Hen­drik Jan ziet in 1933 het lev­enslicht. Tragisch is dat in 1937 het huwelijk met Jopie tot een einde komt. Hij bli­jft zoveel mogelijk con­tact houden met de jon­gens. In 1939 trouwt hij met Fien de Vries. Zij ver­huizen naar West­z­i­jde 140. In 1941 wordt zoon Wijbrand geboren. De cen­trale bli­jft op West­z­i­jde 105 waar mon­teur Hus­s­lage met zijn gezin intrekt.

Illi­galiteit

Henk wordt van­wege zijn exper­tise in radioza­ken al snel betrokken bij ille­gale aktiviteiten in de Zaanstreek. Hij wordt opgenomen in de Orde­di­enst als hoofd tech­nis­che afdel­ing. Door een con­flict aan de top van de Orde­di­enst wordt Henk hoofd van de radio­di­enst. Hij wist con­tact te leggen met de regering in Lon­den. In 1944 ont­vangt hij, via gedropte agen­ten, vanuit Lon­den een spe­ciale zender.

Op twee maart 1944 wordt Henk gear­resteerd en samen met zijn vrouw Fien naar Den Haag overge­bracht. Henk wordt in het kader van het Eng­land­spiel overge­bracht naar Haaren. Fien komt op 23 mei vrij. Henk wordt in sep­tem­ber 1944 (n.a.v. Dolle Dins­dag) via Vught en Sachen­hausen overge­plaatst naar het con­cen­tratiekamp Gros Rosen in Polen. In juni 1945 kri­jgt Fien het bericht dat haar man in het kamp ern­stig ziek is gewor­den en in de zieken­boeg is overleden.

In de buurt waar de verzetshelden uit de Tweede Werel­door­log met straat­na­men geëerd wor­den werd ook naar J.H. Op den Velde een straat­naam ver­noemd.

jh op den veldestraat
1.) de orde­di­enst (od) was in ned­er­land een belan­grijke ille­gale organ­isatie tij­dens de tweede werel­door­log.

2.) het eng­land­spiel was een duitse oper­atie in de tweede werel­door­log, om een geal­lieerd zen­der­netwerk te gebruiken om valse infor­matie te sturen naar het verenigd koninkrijk

Het boek: J.H. Op den Velde. Deel­ne­mer aan het Verzet in de Zaanstreek.

De hier­boven gegeven lev­ens­geschiede­nis van Op den Velde komt uit het boek dat de zonen van J.H. (Henk) Op den Velde, Jan, Hen­drik Jan en Wijbrand, hebben opgeschreven. Het is een herin­ner­ing aan hun vader die radio­pi­onier was in de jaren ’30, die de radiodis­trib­u­tie groot heeft gemaakt dat nog lang na de Tweede Werel­door­log goed heeft gefunc­tion­eerd. En een vader die de oor­logspe­ri­ode niet heeft over­leefd en hen achter­liet met herin­ner­in­gen die nu op papier staan.
jh op den velde boek
Maar die peri­ode 4045 is toch wel het belan­grijk­ste deel van het boek. Twee derde van het boek vor­men de bijla­gen die ver­slag doen van de activiteiten van het Verzet en de plek die Op den Velde daarin had. Voor hen die zich inter­esseren voor de geschiede­nis van het Zaanse Verzet is dit boek een aanrader.

Daar­naast komen er namen langs die vooral na de oor­log in de elec­trotech­niek in de Zaanstreek een rol speelden zoals Sterel & Wechelaar, Hus­s­lage en Fris.

jh op den velde3

foto: Plekker, Henk op den Velde op de reünie oud-​verzetsmensen Zaan­dam 5 mei 2014

J.H. Op den Velde,
door: Jan, Hen­drik Jan en Wijbrand Op den Velde
ISBN: 978 949 095 296

Joomla tem­plates by a4joomla