Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Willem en zijn zoon Chris Jansen, schilders uit Westzaan

Bron: NHDag­blad, Zaanstreek, 22 augus­tus 2007

jansen1Een bord soep voor een schilderij.
Leven en werken van Willem en Chris Jansen in boek vast­gelegd door Arjen van Ginkel.

Jansen zocht de beter gesitueer­den thuis op en bood een schilderij aan in ruil voor een paar tien­t­jes of een week meeeten. Met de doeken op zijn rug gebon­den werd hij op pad ges­tu­urd door zijn vrouw ten einde het geldge­brek op te hef­fen. Hij was een zon­der­linge ver­schi­jn­ing, een man met een woeste baard en lev­end voor de kunst.

jansen2Als iets het chao­tis­che huis­gezin van de schilder type­erde, dan was het de con­stante armoede en het gemak waarmee een­maal ver­di­ende cen­ten vlot wer­den uit­gegeven. ’Laat de armoede de pest kri­j­gen’, en dan kocht Willem din­gen bij de slager en de ban­ket­bakker, langspeelplaten of een dure elek­trische trein voor de jon­gens. Onver­ant­wo­ord, oordeelde de buitenwereld.

Het is niet duidelijk in hoev­erre Jansen te lij­den heeft gehad onder het schrale kun­stzin­nige kli­maat dat lange tijd type­r­end was voor de Zaanstreek. In het boek ’Kunst zon­der rug­wind’, waarin enkele jaren gele­den de Zaanse schilderkunst in kaart werd gebracht, wordt opge­merkt dat er ’geen markt’ en geen tra­di­tie bestond en er was amper exposi­tieruimte. De welgestelde onderne­mers en fab­rikan­ten had­den een scherp oog voor de economis­che belan­gen, maar weten­schap, kunst en lit­er­atuur waren stadse zaken. Pas in de twintig­ste eeuw veran­derde dit langzaam.

jansen7Er kwam toen een groep kun­stschilders die je Zaans zou kun­nen noe­men. Ze waren sterk gericht op het pold­er­land in en om de Zaanstreek. Ze kwa­men niet per defin­i­tie uit de dor­pen langs de Zaan. Willem Jansen was geboren in Ams­ter­dam. Het begrip ’Echte Zaankan­ters’ is so wie so een lastige term omdat dit gebied vanaf de vroege zeven­tiende eeuw door zijn economis­che bloei als gevolg van de molen­ni­jver­heid, scheeps­bouw en toelev­er­ings­bedri­jven als een mag­neet werkte voor werk­zoek­enden uit alle wind­streken van Fries­land tot Turkije.

De jonge Willem vol­gde de Rijkss­chool voor Kun­st­ni­jver­heid, de acad­e­mie die vol­gde moest hij afbreken wegens geldge­brek. Hij werd lid van kun­ste­naarsv­erenig­ing Sint Lucas, exposeerde en zijn stillevens met kaarslicht wer­den graag gezien en gekocht. Echter, Willem trouwde in 1915 met Anny Kerk­hoff. Zij was een volksmeisje dat door velen als een tikje vreemd werd geken­schetst. Boven­dien was hij al snel vader. Eerst van Wim junior en enige tijd later van de tweel­ing Chris en Joop, kinderen die bei­den met een psy­chis­che hand­i­cap worstelden. De oor­log en het gezinsleven rem­den zijn groei als kunstenaar.

jansen3Hij verkocht een ets aan koningin Wil­helmina, maar de kist die hij liet maken voor de zend­ing kostte meer dan wat hij aan haar verkocht. Geld­zor­gen waren een tweede natuur.

In de mono­grafie klinken vele stem­men over de schilder die als gril­lig, chao­tisch, vri­jgevig, ver­legen, uit­ge­laten en uit de hoogte wordt afgeschilderd. Een tob­berige pechvo­gel, een zon­der­ling en een rusteloos mens. Nee, een fam­i­lie­man en een lev­ens­ge­ni­eter die in zijn zoon Chris een tal­entvolle opvol­ger herk­ende. Een kleur­rijk per­soon noe­men we zo iemand. Auteur Henk Hei­j­nen kon voor zijn boek gebruik maken van inter­views die Jan de Bruin in de jaren tachtig had met fam­i­liele­den en vrienden.

Over de schilder Jansen schri­jft hij dat deze zich richtte op de weer­gave van de zicht­bare werke­lijkheid. Een inge­to­gen expres­sion­isme met een roman­tis­che inslag. Jansen achtte de natuur hoger dan de per­soon­lijke expressie. Zijn oeu­vre is een lofzang op de natuur. Hij kon ontroerd raken door bomen, wei­lan­den en wolken­par­ti­jen. Zijn zoon Chris, die te jong aan een har­taan­val over­leed, was expressiever en eigen­ti­jdser. Hij was ook min­der com­mer­cieel. Tot op zekere hoogte bepaalde de vraag Jansens kunst.

Eerder ver­sch­enen reeds boeken over Frans Mars en Cor Dik, nu is er deze uit­gave over Willem en Chris Jansen en in de toekomst zullen Jaap Kaal en Ger­rit Jan de Geus vol­gen. Zaanse kun­stkrin­gen ijv­eren om het werk en de geschiede­nis vast te leggen nu het nog kan. Aan het pub­liek om te oorde­len of deze Zaanse schilders terecht de tand des tijds doorstaan.

Molen­mu­seum Koog ad Zaan
Willem en Chris Jansen
jansen5jansen4Op de open­ings­dag van de ten­toon­stelling op 18 augus­tus 2007 werd aan de klein­dochter van Willem Jansen: Annelies van Goolen het eerste exem­plaar van het nieuwe boek over het leven van haar opa Willem en zijn zoon Chris Jansen overhandigd.

Het boek is geschreven door Henk Hei­j­nen en Jan de Bruin. Het bevat ver­halen over het leven van de twee schilders van vrien­den Albert van Beek, Nackie Bos­boom en Jan de Boer, waar­door lez­ers een indruk kri­j­gen van het leven en werken van de kun­ste­naars. Ook het gezin van de schilders en de West­za­anse gemeen­schap wor­den daarin beschreven.

Het boek is een ini­ti­atief van de Willem Jansen Sticht­ing en wordt uit­gegeven door Sticht­ing Uit­gev­erij Noord Hol­land.
Geïll. met vele foto’s en 159 afbeeldin­gen van hun werken.

Tech­nis­che gegevens boek:
Tekst: Henk Hei­j­nen en Jan de Bruin
Fotografie Arjan Gaaren­stroom
Prijs: € 25,00
For­maat 24 x 22,5 cm liggend
Omvang: 144 pagina’s
Bind­wi­jze: genaaid gebon­den
ISBN 9789078381129

Joomla tem­plates by a4joomla