Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Claude Monet in de Zaanstreek

Zaan­dam, 23 mei 2011

claudemonet1Keizer Claude, door Mar­tijn Couwen­hoven
Wat ik eigen­lijk miste in alle uitin­gen die gepaard gin­gen bij de tot­stand­kom­ing van het prachtige boekje 1871 Monet Zaan­dam, was een vlam­mend betoog. Niet dat ik u hier het vuur aan de sch­enen wil leggen, maar het feit dat een kun­ste­naar als Claude Monet in Zaan­dam op de vooravond van zijn roem 25 schilder­i­jen maakt, is iets om je vingers bij af te likken.

Wat velen wellicht nog niet besef­fen: Claude Monet is niet zomaar de eerste de beste Franse schilder die besloot hier vier maan­den te verbli­jven. Hij is een van de grote keiz­ers uit de kun­st­geschiede­nis, die met ferme hand en onver­stoor­bare blik een wereld­wijd ver­maard oeu­vre bij elkaar heeft geschilderd. In een Franse stad waar hij slechts één schilderij zou hebben gemaakt, zou men dat werk koesteren als een geschenk van God hemzelf. In Frankrijk staat Monet dan ook op een­zame hoogte, vergelijk­baar met Rem­brandt en Van Gogh in Nederland.

claudemonet2claudemonet3claudemonet4Maar Zaan­dam is geen Frankrijk en Monet is geen Ned­er­lan­der. Het werk van een kun­ste­naar als Monet over­sti­jgt echter alle gren­zen. In Zaan­dam passeren 140 jaar eer er na zijn verblijf in 1871 een boekje met zijn Zaanse werken ver­schi­jnt. Hier is dus iets vreemds aan de hand. Claude Monet, een vri­jge­vochten schilder die met zijn werk de weg baande voor kun­ste­naars als Picasso, Matisse en Andy Warhol, is in Zaan­dam miss­chien nooit op waarde geschat. Zijn werk komt ons nu als vanzelf­sprek­end voor, maar is dat in de ontwik­kel­ing van de mod­erne kunst aan het eind van de 19e en begin van de 20ste eeuw allerminst.

Foto’s tij­dens de pre­sen­tatie, foto Plekker

Monet stelde zijn leven in het teken van de schilderkunst. Een leven waarin hij leed en streed om los te komen van de heersende visies en wet­ten in de schilderkunst anno 1871. In dat licht moet ook zijn werk in Zaan­dam gezien wor­den. Het werk van een 31-​jarige schilder die niets anders voor ogen had dan te schilderen wat het zon­licht hem open­baarde. Impressies, momenten gevat in verf.
Claude Monet is een van de ico­nen uit de kun­st­geschiede­nis. Dat besef lijkt in Zaan­dam nog niet doorge­dron­gen te zijn. Maar dat komt nu goed. Hij maakte hier niet 1 schilderij, nee, maar liefst 25! Omdat hij het hier zo mooi vond. Sinds­dien is er veel veran­derd. Eén ding is duidelijk: het nieuwe Zaan­dam heeft nu twee gezichten. Dat van Sjo­erd Soeters en, dankzij het boekje Monet in Zaan­dam, dat van keizer Claude.

claudemonet51871 Monet in Zaan­dam
Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland, 17 mei 2011 Door: Mar­tijn Couwen­hoven, Bas Hus­s­lage en Jacob Reitsma

Claude Oscar Monet verbleef in 1871 vier maan­den in Zaan­dam met vrouw en kind en maakte in die peri­ode maar liefst 25 schilderijen.

“Zaan­dam is wel bij­zon­der opmerke­lijk en er is genoeg te schilderen voor een heel leven,” schreef Monet aan zijn vriend en col­lega Camille Pis­sarro. “Huizen in alle kleuren, molens bij hon­der­den en ver­rukke­lijke boten.” De Zaanse peri­ode bleek achteraf belan­grijk in zijn verdere ontwik­kel­ing als schilder.

Dit boekje toont alle schilder­i­jen inclusief achter­grond­in­for­matie en vormt een wan­del– en fiet­sroute langs de plekken waar Monet heeft geschilderd.
Het ver­schi­jnt in 4 talen en schetst een tijds­beeld van Zaan­dam in het jaar 1871.

Tech­nis­che gegevens:
ISBN 97890-​78381-​??-?
For­maat: 13 x 20 cm staand, 64 pagina’s
Verkoop­prijs € 10,00
www​.uit​gev​erij​-noord​-hol​land​.nl


Spreker bij Brunch in de Bieb op 15 mei 2011.
Jacob Reitsma van de sticht­ing Monet in Zaan­dam 1871. Werd snel ken­ner van de wereld­beroemde Franse schilder Claude Monet (18401926) die 25 schilder­i­jen maakte in de zomer van 1871 toen hij in hotel De Beurs logeerde. Wie Frankrijk bezoekt gaat naar musea om zijn werk te zien. Of naar plekken waar hij woonde, of leg­en­darisch lekker kookte. Min­der bek­end is dat hij vier maan­den in Zaan­dam verbleef. Zaan­dam is Mon­et­stad, vindt Jacob. Een groot deel van zijn artistieke ontwik­kel­ing dankte Monet aan de tijd dat hij hier was. Wat zou een belan­grijke kun­st­stro­ming als het Impres­sion­isme zijn zon­der Zaan­dam? In de stad ver­rezen al scher­men met Zaanse schilder­i­jen van Monet. Of met zijn recepten. Puur en zon­der kun­st­grepen.
Aan de Hogendijk in Zaan­dam wordt gew­erkt aan een recon­struc­tie van Monet’s mobiele moestuin.

claudemonet7Monet op straat als toeris­tis­che route
Bron: NHD 29 april 11
Op straat zijn de QR-​codes en Mon­etaf­beeldin­gen al te zien.
De web­site die bij de code hoort, staat nog in de steigers. De tegels staan voor een nieuwe toeris­tis­che route door de Zaanstreek, de Mon­etroute. Deze route gaat langs de plaat­sen in de Zaanstreek waar Monet in 1871 heeft geschilderd. De route komt te staan in het boekje ‚Monet in Zaan­dam’, gemaakt door sticht­ing Monet.

In het boekje komt behalve de route ook veel infor­matie over de schilder­i­jen en het verblijf van Monet in de Zaanstreek te staan. Op de plaat­sen waar de route langs gaat liggen tegels met QR-​code (Quick Response-​code). Als je de code scant met je smart­phone (iPhone, Black­berry) dan word je doorver­wezen naar het schilderij dat bij de betr­e­f­fende plaats hoort.
De wereld­beroemde impres­sion­ist Claude Monet verbleef in 1871 vier maan­den in Zaan­dam. Daar moet iets mee wor­den gedaan, dachten Mar­tijn Couwen­hoven, Jacob Reitsma en Bas Hus­s­lage. „Zo weinig mensen weten dit. Ter­wijl het zo bij­zon­der is dat een wereld­beroemde schilder 25 schilder­i­jen in de Zaanstreek heeft gemaakt”, zegt Bas Hus­s­lage. Dus hebben de drie de sticht­ing opgericht en maken zij zich sterk voor de Zaanse geschiede­nis over de schilder.
Zo is het beroemde schilderij ‚Het Blauwe Huis’ al terug te zien in de Zaanstreek. In hotel Inn­tel is tussen alle groene huis­jes, een blauw huisje ver­w­erkt. En er is een plan om het Blauwe Huis op de Hogendijk in Zaan­dam weer blauw te schilderen.

Wan­del– en fiet­stocht
Claude Monet werd geïn­spireerd door de kleurige Zaanse huis­jes, de molens en de Zaan. De wan­del– en de fiet­stocht gaan langs deze plaat­sen. Bas Hus­s­lage: „Start­punt van de route is hotel Inn­tel. „De plaats waar het schilderij ‚Molens in het West­z­i­jderveld’ is gemaakt, bestaat niet meer. De tocht gaat wel langs de Zaanse Schans, het eind­punt, om een idee te geven hoe deze plek er uitzag.”

claudemonet8Claude Monet in de Zaanstreek
Bron Telegraaf, 18 novem­ber 2005
Hol­landse Meester­w­erken: onder deze noe­mer wordt een schilderij van Claude Monet aangekondigd bij de PAN, Ams­ter­dam (Kunst– en Antiek­beurs).
Claude Monet , die een van oor­sprong Ned­er­landse vrouw had, verbleef van juni tot okto­ber 1871 in de Zaanstreek, waar hij ongeveer 25 schilder­i­jen maakte.
Een van de deel­ne­mers aan de PAN, Ams­ter­dam, Noort­man, haalde een prachtig tafer­eel van karak­ter­istieke huis­jes aan de Zaan terug naar Ned­er­land.
Tot 1962 beho­orde het to de privé-​collectie van William Som­er­set Maughem. Het kost 3.6 miljoen dollar.

Alle 25 Mon­ets
Bron: NHDag­blad Zaanstreek, 25 april 2009
In de aflev­er­ing over Monet (Noord­Hol­lands Dag­blad 2009) kon­den we niet meer dan twintig schilder­i­jen noe­men van de 25 die Monet in de Zaanstreek heeft gemaakt. Hier volgt een com­plete lijst. Ten­zij anders ver­meld zijn de werken par­ti­c­ulier bezit.
•De haven en de Dam, waar schepen langs de Hogendijk liggen afge­meerd, met op de achter­grond de Damstraat.
•De haven en de Dam. Bij avond, onder­gaande zon.
•De haven en de Dam, vanaf hotel De Beurs.
•De Dam en de sluizen aan de Achterzaan.
•De Zuid­dijk met het stad­huis en de Oost­z­i­jderk­erk. (Par­ijs, Muse d’Orsay)
•Tuin­huizen aan de Achterzaan. West­z­i­jde 14. (New York. Met­ro­pol­i­tan Museum of Art, Robert Lehman Col­lec­tion)
•Huizen aan de Achterzaan. West­z­i­jde 22.
•Tuin­huis. West­z­i­jde 78.
•Huizen aan de Achterzaan. Oost­z­i­jde 221. (Frank­furt, Städelsches Kun­stin­sti­tut)
•Molens langs de Noorder­valdeursloot.
•De Zaan. Op de Koger oever oliemolen De Reus, op de rechteroever De Juf­fer en De Jonker.
•De Zaan bij Zaan­dam. (The Glynn Vivian Art Gallery, Swansea Museum Ser­vice)
•Molens in het West­z­i­jderveld. (Verenigde Staten. William Kelly Simp­son)
•Molens in het West­z­i­jderveld.
•Het blauwe huis op de Hogendijk.
•Voorzaan en West­er­hem.
•Voorzaan en West­er­hem.
•Voorzaan en West­er­hem.
•Voet­brug. De brug is moeil­ijk te lokalis­eren, maar waarschi­jn­lijk in de buurt van de Zuid­dijk. (Macon, Musée Munic­i­pal des Ursalines)
•Molen Het Oost­erkat­te­gat.
•Het Oost­erkat­te­gat. (Oxford, The Vis­i­tors of the Ash­molean Museum)
•Het Oost­erkat­te­gat. (The Earl of Jer­sey)
•Het Weer­pad. (Bal­ti­more, Wal­ters Art Gallery)
•De Voorzaan en het IJ. (Stock­holm, National­mu­seum)
•Guurtje van de Stadt. (Otter­loo, Rijksmu­seum Kröller-​Müller)

claudemonet6 claudemonet9
claudemonet10 claudemonet11
Joomla tem­plates by a4joomla