Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Czaar van Groot Rus­land in de Republiek

04-​07-​2013 Van onze redac­tie; Ruud Meijns

De tweede reis van Peter de Grote naar Ned­er­land (17161717)
Door prof. E. Waege­mans, bestu­urslid van het Insti­tuut voor Noord– en Oos­t­eu­ropese Stud­ies in Gronin­gen. Deel 13 in de reeks Baltische Studies.

Prof Waege­mans gaf 21 juni jl. een lez­ing in het Stad­huis van Zaanstad over de 2e reis van Peter de Grote naar Ned­er­land i.h.k.v. de ten­toon­stelling in het Zaans Museum. In zijn bloem­rijk taal­ge­bruik en ver­mo­gen om gebeurtenis­sen tot leven te wekken, zou menig koper van zijn boek verwacht hebben een even lekker lees­baar chro­nol­o­gisch ver­haal te kun­nen nut­ti­gen. Maar het is een studie. Slechts een deel van het boek beslaat het ver­haal van de reis van Czaar Peter in 1716 naar West Europa.

czaar peterHet boek bestaat voor een groot deel uit achter­gron­den van het onder­zoek, de bron­nen, de hoof­drol­spel­ers, de netwerken van de Rus­sis­che heerser die het bezoek begelei­d­den. De oor­log van Rus­land met Zwe­den speelde een belan­grijke rol. De achter­gron­den en de spel­ers die tij­dens de reis een rol speelden zijn zeer inter­es­sant. Het geeft een goed inzicht in het poli­tieke en economisch reilen en zeilen in de Hol­landse Republiek.

Min­stens zo inter­es­sant zijn de bijla­gen waarmee Waege­mans zijn ver­haal illus­treert. Hoe schreven de kran­ten over het bezoek. Hij haalt de dag­boeken aan die medew­erk­ers van de Czaar bijhielden. Maar ook, en dat is voor ons Zaankan­ters van belang, het jour­naal van J.C. Nomen. Jan Cor­nelisz. Nomen (16461724) was een Zaan­damse lak­enkoop­man, lid van de vroed­schap en hield een dag­boek bij van wat Peter in Zaan­dam heeft gedaan.

Het jour­naal geeft een goed beeld van hoe de Czaar omging met de mensen die hij bij zijn vorige bezoek, in 1697, had ont­moet.
’… soos siet hem het wijf van baas Pool. Sij loopt na hem toe, en seght: Wellekoom alhier, Pieter­baas. Daerop seght hij: Vrou hoe kent gij mij? Sij antwoort: Mijn heer, gij zijt immers over 19 jaren so dick­wils in ons huijs en aen de taaf­feel ter maaltijt geweest, ick ben de vrouw van baas Pool. Doen omhelsde hij haar met bei­jde zijn armen, en kuste haar seer vriendelijck’.

Prof. Waege­mans vertelde in zijn lez­ing dat de grote Czaar aardig Hol­lands sprak. In één van de dag­boeken wordt verteld dat men jon­gens uit Rus­land hier in de leer had om het tin­m­mer­vak te leren, czaar peter2maar dat ze gelijk­er­tijd Hol­landse les kre­gen; een beetje inburg­eren. Het ver­schil met de eerste reis was dat Peter de Grote nu als staats­man kwam en als zodanig werd ont­van­gen door de bestu­ur­ders van de lan­den die hij bezocht. De betrekke­lijke intimiteit van zijn bezoek in 1697 was nu niet meer mogelijk. Ook niet als hij, samen met de Cza­rina, nog­maals het Zaanse bezoekt. De menigte die hen wilde zien en begroeten was zo groot dat hij nauwelijks kon ontschepen.

Een boek voor de liefheb­bers van geschiede­nis die op deze wijze meer inzicht kri­j­gen in de 17e en 18e eeuw en daar­voor bron­nen kri­j­gen aan­geleverd die meestal in boeken over een geschiede­nis als deze ontbreken.

Joomla tem­plates by a4joomla