Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Natu­u­rat­las Zaanstad

door Ed Staats, bestuur Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek.
Eerder ver­sch­enen in: de Kieft, decem­ber 2012

Het is zover!
Met deze tekst begon de uitn­odig­ing voor de bijeenkomst van de Sticht­ing Natuur & Milieu Edu­catie (NME), op zondag 21 okto­ber 2012, waarin de uitreik­ing van het eerste exem­plaar­van de Natu­u­rat­las Zaanstad cen­traal stond.
Na jaren van noeste arbeid kon Peter Wee­land van duikv­erenig­ing Murene ein­delijk dit 320 pagina’s dikke boek­w­erk — met alle wetenswaardighe­den over de natuur in Zaanstad — uit De Zaan (nabij het Zaanthe­ater) boven water halen. Samen met Nynke Sminia van het Zaans Natuur en Milieu Cen­trum over­handigde Peter deze natu­u­rat­las ver­vol­gens aan wethouder Leny Vis­sers van Zaanstad.

Directeur en mede-​auteur Tom Kisjes van de NME ging tij­dens zijn open­ingsspeech voor de 150 gen­odig­den en belang­stel­len­den in op het ontstaan van de Natu­u­rat­las Zaanstad. Ook stond hij stil bij het verza­me­len van alle gegevens over planten, pad­destoe­len, insecten, zoogdieren, onderwater-​leven, vogels en vlin­ders, kor­tom van alles wat groeit, bloeit en leeft in Zaanstad. Dat onder­zoeks– en inven­tarisatiew­erk leverde uitein­delijk een schat aan infor­matie op voor de Zaanse belei­ds­mak­ers, beheerders van natu­urge­bieden en alle Zaanse natu­urliefheb­bers. Tom bedankte de vele natu­uror­gan­isaties en vri­jwilligers die aan de atlas hebben meegew­erkt en/​of hun gegevens beschik­baar hebben gesteld.

Uit­er­aard is ook veel infor­matie over zowel broed­vo­gels als win­ter­gas­ten van onze verenig­ing (Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek) voor deze fors uit­gevallen natu­u­rat­las gebruikt.
De 200 pagina’s die oor­spronke­lijk gedacht waren, wer­den er maar liefst 320!

Ron van ‚t Veer, de spin in het web van de atlas, ver­zorgde na de open­ingswo­or­den van Tom Kisjes een lesje Zaanse biolo­gie.
Tevens gaf hij aan dat er vele ver­rassin­gen uit de bus kwa­men aan zeldzame planten en dieren. Totaal zijn er meer dan 5.000 plant– en dier­soorten in Zaanstad vast­gesteld, waaron­der erg zeldzame.
Alle natu­urgegevens zijn nu — na het in 1977 uitkomen van een groot onder­zoek­srap­port van Bart Korf, de toen­ma­lige ecoloog van Zaanstad — voor het eerst weer vast­gelegd in een atlas. ( Bart, die ook aan­wezig was, mocht net als Zaanstad’s huidige ecoloog Jan Hei­jink een exem­plaar van het boek­w­erk in ont­vangst nemen)

De con­clusie is dat in de nieuwe en zeer fraaie Natu­u­rat­las Zaanstad en op de bijbe­horende CD-​rom alles wat groeit en bloeit bin­nen de gemeen­te­gren­zen is terug te vin­den. De atlas zal een belan­grijke vraag­baak zijn voor natu­urliefheb­bers, gemeen­telijke beheerders van open­baar groen en beheerders van natu­urge­bieden.
natuuratlas2De duik­ers van Murene lieten in aquaria op de kade naast het Zaanthe­ater de ‚natu­urlijke’ vang­sten, die zij deden in De Zaan en het Noordzeekanaal, zien. Het onder­wa­ter­leven is slechts één van
de aspecten uit de atlas, de vogels vor­men een ander belan­grijk deel daar­van. De Zaanstreek is uit­er­aard zeer bek­end om zijn hoge vogel­stand, waar­bij de wei­de­vo­gels (nog steeds) een belan­grijke rol spe­len. Dat was ook te merken aan het aan­tal aan­wezige leden van onze verenig­ing op deze bijeenkomst.

Nadat het eerste exem­plaar buiten was opge­do­ken en uit­gereikt, ver­plaat­ste het gebeuren zich weer naar bin­nen. Wethouder Vis­sers hield daar een korte toe­spraak en dankte velen voor de
tot­stand­kom­ing van de prachtige en infor­matieve natu­u­rat­las.
Het is uit­er­aard te hopen dat de Zaanse belei­ds­mak­ers (poli­tiek en ambtenaren) zich nu ook het nodige gele­gen laten aan de geweldig mooie natuur, die wij — naast het wonen en werken in Zaanstad — in de nabije omgev­ing hebben. De natu­u­rat­las toont de belan­grijke func­tie en waarde van deze natuur klip en klaar aan!

Ik wil hier­bij Nynke Sminia, Tom Kisjes en niet in de laat­ste plaats Ron van ‚t Veer, de auteurs van en dri­jvende krachten achter de fraaie Natu­u­rat­las Zaanstad, com­pli­menteren met deze geweldige uit­gave. Genoemde atlas is een ‚must’ in de boekenkast van elke Zaanse natuurliefhebber!

natuuratlas3
Peter Wee­land van Murene duikt eerste exem­plaar op uit de Zaan. Duiker Peter Wee­land van Murene (mid­den) heeft zojuist samen met Nynke Sminia (rechts) het eerste door hem uit de Zaan opge­do­ken exem­plaar van de Natu­u­rat­las Zaanstad uit­gereikt aan wethouder Leny Vis­sers van Zaanstad
natuuratlas4 natuuratlas5

foto’s: Luuk Plekker

Uit­gave: Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland, Wormer
Ini­ti­atief: Sticht­ing Natuur & MIlieu Edu­catie, Zaanstreek
ISBN: 97890 78381 617 NUR 411
Bestellen: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.uit​gev​erij​-noord​-hol​land​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla