Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Geschiede­nis van de Zaanstreek

Door: Ruud Mei­jns

geschiedenis zaanstreekOp 8 novem­ber 2012 is de ‚Geschiede­nis van de Zaanstreek’ ver­sch­enen. Een uit­gave in twee delen die alle aspecten van onze Zaanse geschiede­nis behan­deld. De geschiede­nis wordt vertelt in 26 hoofd­stukken die elk een bij­zon­der onderdeel van deze geschiede­nis vertelt.

Het is fascinerend om te lezen dat in de IJz­er­tijd (700500 v.chr.) zich ten westen van Assendelft en Krom­me­nie mensen vanuit de duin­streek zich ves­tig­den. Ze trokken daar weg van­wege de droogte en van­wege het­zelfde feit begon het in onze moerasachtige streek wat droger te wor­den. Water is vanaf het begin onlos­make­lijk met onze streek ver­bon­den geweest. Door af te wateren wist men in het begin van de jaartelling de grond droger te kri­j­gen en te houden en nu in onze tijd gaat men de sluis te Zaan­dam ver­groten om het scheep­vaartver­keer beter te laten verlopen.

Zo rond het jaar 1000 ves­tig­den zich in onze streek per­ma­nent mensen. Vanuit Haar­lem begon men met het ont­gin­nen van het land voor de akker­bouw. Het is niet mis geweest wat men voor een werk heeft moeten verzetten om de voeten droog te houden. Zo rond de vijf­tiende eeuw moest men, ged­won­gen door de omstandighe­den van het land over­gaan op de vee­teelt. De graaf van Hol­land had het gezag en via hem ontstond een bestu­urscul­tuur die voor verdere ontwik­kelin­gen zorgden. Het graaf­schap Hol­land heeft veel strijd moeten lev­eren zoals tegen de Friezen en de Span­jaar­den. De Zaanstreek heeft daar ook haar por­tie van mee gekregen.

Immi­gratie is van alle tij­den en de Zaanse geschiede­nis zit er vol van. Luther­a­nen uit Duit­s­land, de komst van de Artillerie Inricht­ing uit Delft, Molukkers uit Indië tot en met de Turken en Marokka­nen die onze indus­trie kwa­men versterken.

Ams­ter­dam, die grote stad, is gebouwd op palen enz., .….….en in de nabi­jheid lag de Zaanstreek. De economis­che band tussen de twee gebieden is altijd groot geweest. De han­del vond voor­namelijk over het water plaats en door ver­be­terin­gen van het water­netwerk kon die wis­sel­w­erk­ing groeien. In de 17e eeuw kreeg de Zaanstreek een voor­name func­tie in de ver­w­erk­ing van Noors hout. De beperkte ruimte bin­nen Ams­ter­dam voor molens was een reden om in de Zaanstreek houtza­ag­molens te plaat­sen. Later ging men hier voor eigen reken­ing molens bouwen.
Maar ook de bleek­er­i­jen in Oost­zaan, beschuitin­dus­trie in Wormer bloei­den dankzij de nabi­jheid van Ams­ter­dam. Beroemd werd de Zaanstreek van­wege de scheeps­bouw, papierindus­trie en de zeildoekweverijen.

De Franse tijd, het geloof, over de het leven op de vele paden die de Zaanstreek rijk was, over de indus­trie en de werk­ers daarin, over hoe rood de Zaanstreek nu eigen­lijk wel was en ja, tenslotte ook de komst van Zaanstad, de samen­voeg­ing van de afzon­der­lijke dor­pen. Het is een prachtige verza­mel­ing van onder­zoeken en ver­halen uit onze geschiedenis.

Het is geen uit­gave die je achter elkaar uitleest. Pak het zo af en toe op en lees weer een hoofd­stuk of blader er in om de vele illus­traties te bek­ijken. Hoewel er al veel over de geschiede­nis van de Zaanstreek is geschreven is het een presta­tie van for­maat te noe­men dat deze twee dikke delen zijn verschenen.

Ini­ti­atiefne­mer van deze uit­gave:
Sticht­ing Uit­gev­erij Zaans Erf­goed.
ISBN 978 90 400 0754 5 NUR 693 — Deel I
ISBN 978 90 400 0787 3 NUR 693 — Deel II
Uit­gev­erij WBooks
www​.wbooks​.com
i.s.m. Sticht­ing Plat­form Zaanse Geschied­schri­jv­ing.
Onder ein­dredac­tie van Eelco Beuk­ers en Cor­rie van Sijl

Joomla tem­plates by a4joomla