Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

100 jaar Katholiek Onder­wijs in Krommenie

Werk­groep Eeuwfeest RK Lagere Scholen in Krom­me­nie heeft eigen web​sitewww​.rksc​holenkrom​me​nie​.nl
Op deze web­site vind je het pro­gramma van de feestdag, welke oud-​leerlingen zich al hebben aangemeld en ook welke oud-​leerkrachten verwacht wor­den. Verder staan er mooie ver­halen op de site, als voor­proe­fje op het Jubileum­boek dat op 25 maart ver­schi­jnt en verder foto’s, infor­matie over het jubileum­boek en de ten­toon­stelling, een gas­ten­boek waar men een reac­tie kan achter­laten en een overzicht van de spon­sors die met een finan­ciële bij­drage de werk­groep onder­s­te­unen.
Natu­urlijk kan men zich ook via de web­site aan­melden voor de reünie.
De site is gebouwd door Tulip Design in Assendelft en bli­jft een jaar beschik­baar.
Voor meer infor­matie over de vier­ing en reünie kan men con­tact opne­men met Leo van Herk via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.Zie voor een aan­tal klassefoto’s onder­aan deze pagina.

100 jaar Katholiek Onder­wijs in Krom­me­nie
Sint Jan, Sint Jacobus, Willem Coopal, Pool­ster… zeggen die namen u nog iets? Het zijn de namen van katholieke lagere scholen in Krommenie.

Op 12 maart 1912 werd de Sint Jan­school aan het Vli­et­send geopend. Na de oor­log kwa­men daar nog drie katholieke lagere scholen en twee kleuter­sc­holen bij: De Sint Jacobuss­chool (1952), de Willem Coopalschool (1962) en De Pool­ster (1975), de Sint There­sia Kleuter­school en De Spring­plank.
Na aller­lei fusies is De Hoek­steen overge­bleven en die viert dus –uit aller naam– het eeuwfeest.

katholiek onderwijs boek
In 2012 bestond het katholiek lager onder­wijs in Krom­me­nie hon­derd jaar!

stjanschoolOp 25 maart 1912 werd namelijk de St. Jan­school aan het Vli­et­send ges­ticht. Met de uit­brei­d­ing van Krom­me­nie en de groei van de bevolk­ing kwa­men er in de loop der tijd drie katholieke lagere scholen bij: de St. Jacobuss­chool, de Willem Coopalschool en De Pool­ster. Boven­dien waren er twee katholieke kleuter­sc­holen: de St. There­sia kleuter­school en De Spring­plank. Na aller­lei fusies is er nu nog één katholieke basiss­chool in Krom­me­nie: De Hoeksteen.

Op 25 maart 19192 werd aan het Vli­et­send de Sint Jan­school in gebruik genomen. Het eerste school­hoofd was meester Kroon; hij werd opgevolgd door meester Draisma. Juf Tes­se­laar en juf Bleeker waren voor de oor­log zeer bek­ende leerkrachten. Met het groeien van de bevolk­ing van Krom­me­nie en de toe­name van het aan­tal katholieke leer­lin­gen werd na de Tweede Werel­door­log de wens groter om een tweede, derde en zelfs een vierde katholieke lagere school te stichten: de Sint Jacobuss­chool, de Willem Coopalschool en de Pool­ster. Er waren des­ti­jds ook twee katholieke kleuter­sc­holen in Krom­me­nie,
de Sint There­sia kleuter­school o.l.v. juf Rie Schut en de Springplank.

Het eeuwfeest werd gevierd met een feestweek voor de kinderen die nu op deze school zitten.

eeuwfeest
Jubileum­boek

Een van de aller­leuk­ste feesten van het jaar is Sin­terk­laas. De voor­pret begint met de intocht van de Sint en zijn pieten.
De span­ning wordt langzaam opgevo­erd en het hoogtepunt vor­men natu­urlijk de pak­jes, de rij­men en de sur­prises. Ondanks dat het wel eens anders lijkt, gaat het niet allee om dure cadeaut­jes, maar vooral om de pret, de gein, de sfeer en de emotie.

In het Jubileum­boek dat ver­schi­jnt ter gele­gen­heid van het eeuwfeest van de katholieke lagere scholen in Krom­me­nie staan een paar mooie herin­ner­in­gen en ver­halen over de Sin­terk­laas­belev­ing van toen.

Een van de oud-​leerlingen schri­jft: En ieder jaar kwam Sin­terk­laas natu­urlijk op school en dat was altijd weer span­nend…
Juf­fen en meesters van de Sint Jan­school vertelden ons in de Sin­terk­laastijd over­duidelijk dat Sin­terk­laas en Zwarte Piet hun intrek had­den genomen op de zolder van de school. Het gedeelte op zolder vlak­bij de grote schoorsteen aan de voorkant van de school was het domein van Sin­terk­laas. Deze sit­u­atie maakte mij een beetje angstig. Ik kwam dan ook niet zoveel in de buurt van die schoorsteen op de 2e etage. Wel bleef ik erg mijn best doen op school, want je wist maar nooit!

En iemand anders: Alle schoolkinderen gin­gen naar het Verenig­ings­ge­bouw, wat nu Atlantic is. We zaten in de grote zaal, klein­t­jes voor, oud­eren achter. Enkele kinderen wer­den naar voren geroepen. Van­wege de oor­log heb ik het maar één keer meege­maakt. Het mooiste was dat je limon­ade kreeg en peper­noten.
Gewoonte was dat de Sint op een bij­zon­dere manier naar school kwam om daar inge­haald te wor­den door de kinderen van school die al een kwartier op de stoep ston­den te blauw­bekken. Er was een jaar dat de goed­heilig­man met een brandweer­auto naar school kwam. Dat was natu­urlijk een prachtig gezicht.
Alle kinderen liepen ver­vol­gens achter de Sint aan, maar niet dat ene
jongetje, dat hele­maal leip was van brandweerauto’s en echt niet meer naar bin­nen te kri­j­gen was.

Deze en heel veel andere ver­halen staan in het Jubileum­boek dat op 25 maart 2012 tij­dens de reünie van de katholieke lagere scholen in Krom­me­nie werd gep­re­sen­teerd.
klas2 klas
klas3 klas4

Joomla tem­plates by a4joomla