Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mon­u­men­taal Zaandam

monumentaal zaandam
Een route door 200 jaar Zaan­dam en 50 jaar Zaanse Schans

Woon­huizen, kerken, molens, pakhuizen, sluizen, fab­rieken, pas­to­rieën, theekoe­pels, een vri­jmet­se­laarsloge, een raad­huis, een weeshuis en scheep­vaart­bak­ens. Een greep uit de vele tien­tallen mon­u­menten die Zaan­dam rijk is. De aard van de mon­u­menten is even divers als gevarieerd. Ze omvat­ten zowel chique villa’s en statige heren­huizen als beschei­den (houten) wonin­gen, maar ook fab­riekspan­den, zoals van Verkade, Zwaarde­maker en De Phenix.

monunentaal zaandam2Onder de mon­u­menten ook opmerke­lijke objecten, zoals een ophaal­brug, een voor­ma­lig zwem­bad (Sport­fond­sen­bad), het beeld van Czaar Peter op de Dam, een koet­shuis, wapen­ste­nen, een voor­ma­lig bad­huis en de Amerikaanse water­molen De Hercules.

Aan­lei­d­ing voor het boek zijn twee belan­grijke his­torische gebeurtenis­sen. Vijftig jaar gele­den werd een begin gemaakt met de realis­er­ing van de Zaanse Schans. Het reser­vaat in de Kalver­polder is gaan­deweg uit­ge­groeid tot een inter­na­tionale bezienswaardig-​heid.
Een andere belan­grijke gebeurte­nis is de bemoeie­nis van Keizer Napoleon I, die twee eeuwen gele­den ons land bij Frankrijk had ingeli­jfd en op 21 okto­ber 1811 bij decreet besloot de dor­pen Oost– en West-​Zaandam te vereni­gen tot de stad Zaandam.

De uit­gave ‚Mon­u­men­taal Zaan­dam’ is tot stand gekomen in samen­werk­ing met Verenig­ing de Zaan­sche Molen, Sticht­ing Uit­gev­erij Zaans Erf­goed en Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland.

monunentaal zaandam3
Route over de Zaanse Schans en door Zaan­dam
Tekst: Peter Roggeveen en Fotografie: Jolanda Hoogen­doorn
ISBN: 978 90 78381 495


Joomla tem­plates by a4joomla