Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse molens in heden en verleden

door: Arnold Sol uit West­zaan,
ver­schi­jn­ings­da­tum: 25 okto­ber 2011

Stelt u zich eens voor dat u moeit­eloos heen en weer zou kun­nen reizen tussen de Zaanstreek van ruim hon­derd jaar gele­den en de Zaanstreek van nu.

  • Hoe zag het Zaanse land­schap er toen uit?
  • En wat is er alle­maal veran­derd in een eeuw tijd?

zaansemolens1Met dit boek kunt u het – let­ter­lijk – zien in één oogop­slag
In de Zaanse dor­pen hebben in het verleden meer dan duizend molens ges­taan. Ander­halve eeuw gele­den begonnen fotografen de eerste opna­men te maken van de Zaanstreek. De oude foto’s van de molens van weleer zijn in dit boek opgenomen en wor­den getoond met een nieuwe opname van dezelfde sit­u­atie. Bij elke foto is een uit­ge­breid ver­haal over de his­to­rie van de molens te vin­den, met veel wetenswaardighe­den over de Zaanstreek, de molens en hun eigenaren, met veel ver­rassende nieuwe feiten.
De meeste foto’s zijn nog nooit gepubliceerd.

Onder­staande foto’s zijn genomen vanaf de Hanen­pad­sluis en geven dezelfde sit­u­atie weer, die in de loop der tijd rig­oreus veran­derde.
1. De eerste opname is van rond 1880. Daar zien we het Sluis­pad en zaag­molen De Jonge Beer (aan de Gouw) op de foto.
zaansemolens2
2. De tweede foto is rond 1950 genomen, daar staat het oude huis van de eerste foto er nog, sterk ver­bouwd, maar toch nog herken­baar.
zaansemolens3
3. Op de derde foto de tegen­wo­ordige situatie.
zaansemolens4
zaansemolens boek

Het boek is nu reeds een­voudig te bestellen via de web­site van Verenig­ing De Zaan­sche Molen te Koog aan de Zaan, via de link: www​.zaan​schemolen​.nl

Vanaf 25 okto­ber 2011 is het boek bij de Zaanse boekhan­dels te verkri­j­gen.
De aan­schaf­prijs bedraagt slechts € 22,95.
Bij verzend­ing komt er € 3,25 verzend­kosten bij.
De luxe hard­cover uit­gave telt 112 pagina’s, waarin meer dan 200 foto’s zijn opgenomen.


Op deze mooie zon­nige dag van 22 okto­ber 2011 in de prachtige entourage van Mos­ter­d­molen De Huis­man op de Zaanse Schans werd het boek gep­re­sen­teerd.
Burge­meester Tange van Wormer­land en wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad ontvin­gen ieder een exem­plaar. Alsook André Drost als voorzit­ter van de Zaan­sche Molen en Fulco Rol, bewoner en mole­naar van molen De Woudaap in Krom­me­nie. Daarna kwam ook Marie Kleij naar voren; zij heeft het cor­rec­tiew­erk verricht.

Arnold Sol was blij met de vele belang­stel­len­den, ook van mole­naarsz­i­jde van diverse molens. Een echt Zaanse, gezel­lige bijeenkomst.
zaansemolens5


foto’s van Plekker

Joomla tem­plates by a4joomla