Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Goede luiden en gemene onderzaten

Door: Bert Koene

Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nada­gen van de Gouden Eeuw.
Schri­jver Bert Koene, geboren in de Zaanstreek, heeft in dit boek de geschiede­nis van Assendelft beschreven tot aan het ram­p­jaar 1717. Hij doet dat in twee delen; het eerste deel de Mid­deleeuwen en deel twee de Gouden Eeuw. De eerste ver­meldin­gen van Assendelft komen van de geestelijkheid. In het jaar 1000 beschri­jft een mon­nik uit Echter­nach twee Hol­landse plaat­sna­men, waaron­der Asc­mannedelf.
goede luidenKoene verdeeld elk van de twee delen van het boek in thema’s.

  • Ten eerste bestuur, rechtspraak.
  • Ten tweede de strijd tegen het water en de ont­gin­ning van de gronden.

Voor de eigenaren had dit een grote pri­or­iteit. De ont­gin­ning wordt ges­tu­urd vanuit Ken­nemer­land waar ook de rechten over dit gebied lagen. Uit de opbreng­sten, ver­pachtin­gen, moesten de kosten gehaald wor­den.
En natu­urlijk gaat het over de inwon­ers van Assendelft. En zo ontstaat een beeld van hoe door de eeuwen heen de mensen in dat gebied hebben moeten ploeteren om het hoofd boven water te houden.
Vooral in het eerste deel komen de soms tegengestelde belan­gen aan bod die met de water­huishoud­ing te maken had­den. De een wilde een dijk om het water tegen te houden en andere belan­gen zagen liever elk jaar een flinke over­stro­ming zodat het land vrucht­baarder werd door de afzetting. De aan­leg van dammen en sluizen riep ook genoeg con­tro­ver­sen op tussen beheer en bijv. de scheepvaart.

Koene laat ook zien hoe de machtver­houdin­gen bin­nen het gebied lagen en soms wis­selden door ver­erv­ing of verkoop. De macht vanuit Ken­nemer­land bleef in han­den van een kleine groep die op vele gebieden de lak­ens uit­deelden.
In ver­loop van de tijd komt er meer inspraak van de lokale bevolk­ing. In de Gouden Eeuw komen, van­wege de refor­matie, gods­di­en­stige geschillen aan bod. In dit deel leren we de inwon­ers beter ken­nen omdat het bron­nen­ma­te­ri­aal meer voor han­den is. Recht­bankver­sla­gen geven altijd de meeste infor­matie over wat er zich in het dorp afspeelde.

Voor Assendelvers, maar ook voor de rest van de Zaanstreek, een aan­winst voor een ieder die de vroege geschiede­nis van de Zaanstreek wil leren kennen.

goede luiden boek

Gebon­den uit­gave 320 blz.
Uit­gev­erij Ver­loren
ISBN: 9789087041434

Joomla tem­plates by a4joomla