Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Czaar Peter­huisje

Een bij­zon­dere plek met een bij­zon­der verhaal

czaar peterhuisje1Foto: Zaans Museum, Y.Zwart
Geke Faber, burge­meester van Zaanstad kri­jgt het boekje ‚Czaar Peter­huisje. Een bij­zon­dere plek met een bij­zon­der ver­haal’ over­handigd door de ini­ti­atiefne­mers Erwin Schütz (Stu­dio Zest) en Jos Gast (Medi­aDock Grafisch Collectief)

Dins­dag 11 okto­ber 2011 werd in het Czaar Peter­huisje in Zaan­dam het eerste exem­plaar van een nieuwe pub­li­catie over het Czaar Peter­huisje aange­bo­den aan Geke Faber, burge­meester van Zaanstad. De pub­li­catie is een cadeau van Medi­aDock Grafisch Col­lec­tief aan het Czaar Peter­huisje en het Zaans Museum. Ter gele­gen­heid van hun ver­huiz­ing naar Zaanstad wilden zij een geste doen aan een cul­turele instelling met een authen­tiek Zaans karak­ter. Dit werd het Czaar Peterhuisje.

Het Czaar Peter­huisje wordt wel, met recht, het belan­grijk­ste mon­u­ment van Zaanstad genoemd. Het is wereld­beroemd en zeer geliefd onder de Russen. Tal­loze beroemd­he­den brachten een bezoek aan dit arbei­der­shuisje, maar ook min­der bek­ende mensen weten het te vin­den.
Het boekje ‚Czaar Peter­huisje. Een bij­zon­dere plek met ene bij­zon­der ver­haal’ bestaat uit elf artike­len van ver­schil­lende auteurs, over de geschiede­nis van het Czaar Peter­huisje, waaron­der de invloed van het bezoek van Czaar Peter aan het huisje op de omgev­ing, de geschiede­nis en de Ned­er­landse taal.

Vriend­schap­s­jaar van Ned­er­land en Rus­land in 2013
De uitreik­ing van het boekje aan burge­meester Faber was het start­sein voor de voor­berei­din­gen op het vriend­schap­s­jaar van Ned­er­land en Rus­land in 2013. Het Zaans Museum met het Czaar Peter­huisje zal dat jaar een samen­werk­ing aan­gaan met de Her­mitage in Sint Peters­burg, de Her­mitage Ams­ter­dam en het Ams­ter­dam Museum.
Het Zaans Museum en het Czaar Peter­huisje zullen tij­dens het vriend­schap­s­jaar decor zijn voor prachtige ten­toon­stellin­gen over het verblijf van de tsaar in Zaan­dam.
Burge­meester Faber was zeer ent­hou­si­ast over de bij­zon­dere uit­gave, die door Jos Gast van Grafi­cRe­sult over­handigd werd.
Ook het gulle gebaar van Medi­aDock Grafisch Col­lec­tief, om dit boekje in een oplage van 3000 stuks cadeau te doen werd erg gewaardeerd. Het boekje is vanaf van­daag te koop in het Czaar Peter­huisje en de Museum Shop van het Zaans Museum.
czaar peterhuisje boekZoals u ziet, een prachtige uit­gave zowel in de Ned­er­landse als in de Engelse en Rus­sis­che taal. Leuk om cadeau te geven.

Joomla tem­plates by a4joomla