Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Fleurig eerbe­toon aan schierei­land de Hemmes

Dri­jvend eiland en bloe­men­zaden
Bron: NHD Zaanstreek 11 juli 2011
Door: Peter Roggeveen

fleurig eerbetoon hemmes1Het regende zater­dag­mid­dag hand­granaten op een deel van het braak­liggende ter­rein de Hemmes, het schierei­land in de Zaan bij het Kalf. Zeer milieu­vrien­delijke granaten van klei, boorde­vol zaden van wilde bloe­men. De ludieke actie, een ini­ti­atief van Babel, is bedoeld om de Hemmes op te fleuren met een bloemenpracht.

Hoe plant je zaden van bloe­men op een ter­rein dat vri­jwel her­metisch is afges­loten met hekken?
fleurig eerbetoon hemmes2Stads­dichter Bas Hus­s­lage had daar iets op gevon­den. Hij kwam met een grote doos aanzetten met bedrieglijk echt lijk­ende hand­granaten die bij nader aanzien uit klei bleken te bestaan en gevuld waren met een assor­ti­ment zaden van wilde bloe­men.
Het is een Engelse vondst, bedoeld om ver­waar­loosde gebieden die nage­noeg onbereik­baar zijn toch op te fleuren. De enige vereiste is een goede worp om het pro­jec­tiel naar de gewen­ste plek te sturen, waarna de granaat op de grond uiteen­valt en de zaden vrijkomen. Aan goede en ent­hou­si­aste wer­pers was zater­dag geen gebrek. Tien­tallen pro­jec­tie­len spat­ten uiteen op de grond. Als het even meezit, schi­eten de bloe­men de komende maan­den de grond uit.

Even later werd bij het ter­ras van snack­bar de Poel een vrolijk
ver­sierd dri­jvend eilandje met palm­boom, bloe­men en kam­peer­ten­tje ver­sleept naar de Hemmes om daar te wor­den afge­meerd.
Dat eilandje, rus­tend op negen forse jer­rycans, ter beschikking
gesteld door de nabi­jgele­gen Zaan­landse Olier­af­fi­naderij,
stond sym­bool voor de toeris­tis­che func­tie die de Hemmes mogelijk in de toekomst
kri­jgt.

De actie was een ver­volg op de BabelKreativ work­shop van feb­ruar 2011, waar een groep van 25 jonge ontwer­pers, stedenbouw-​kundigen, archi­tecten en kun­ste­naar zich bogen over een al dan niet tijdelijke invulling van braak­liggende ter­reinen in Zaanstad.
‚Onke’ plekken wor­den die ter­reinen genoemd, waar al jaren niets mee gebeurt en door de omgev­ing meestal als naargeestig wor­den ervaren. Tij­dens de work­shop werd alle aan­dacht gericht op schierei­land de Hemmes, als pro­to­type van zo’n’onke’ plek. De cre­atieve brain­storm­sessie leverde een scala aan ideeën op die een inspi­ratiebron kun­nen vor­men voor toekom­stige plan­nen­mak­ers bij hun zoek­tocht naar heron­twik­kel­ing van het zwaar vervuilde ter­rein dat al vele jaren braak ligt.
fleurig eerbetoon hemmes boek

Het boekje: Hemmes: de kracht van de onke plek
is een uit­gave van:
BabelKreativ 2011.
Musi­cal 23
1507 TS Zaan­dam
tel. 075 6700695
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
www​.sticht​ing​-babel​.nl

Deze ideeën zijn gebun­deld in een boekje met de titel ‚Hemmes, fleurig eerbetoon hemmes compilatie
de kracht van de onke plek’, samengesteld door archi­tect Nanine
Car­ree. Het eerste exem­plaar werd zater­dag over­handigd aan
wethouder Den­nis Straat. „Er zijn gekken en cre­atievelin­gen
voor nodig om iets in gang te zetten.
Voor een defin­i­tieve bestem­ming van de Hemmes is het nog te vroeg, maar reur­ing om het gebied onder de aan­dacht te bren­gen kan een nieuwe aanzet beteke­nen”, aldus Straat.

De actie met de bloe­men­tuin en de toeris­tis­che voorzien­ing vor­mde de eerste stap in de tijdelijke invulling van het gebied. De uitn­odig­ing om het vaar­tochtje met het wiebe­lende eilandje naar de Hemmes mee te maken, sloeg de wethouder beleefd af. Bas Hus­s­lage en ver­schil­lende anderen met zeebe­nen lieten zich niet afschrikken door de harde wind en de gol­ven. Sterker nog: Hus­s­lage liet weten een nachtje met zijn zoon­tje te willen door­bren­gen in het ten­tje op het dob­berende eilandje. „Lijkt me spannend.”

Joomla tem­plates by a4joomla