Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bal­lon­nen

Gesprek met de Buurtbuschauffeur
bus177
„Oh nee, hé, moet je kijken!” roept een opgewekte dame die achter mij zit, „zoveel! Er moeten hon­der­den van zijn! Wat een rom­mel, alle­maal”.
„Huh?” zei ik, opgeschrikt uit mijn eigen gedachten, gevolgd onbeleefd met „Wat? Waar? Huh?”.
„Die bal­lon­nen daar!„roept ze alsnog opgewekt.
„Is dat rom­mel dan?„zei ik vra­gend, want ik zie zo’n bos blauwe en witte bal­lon­nen vast­ge­bon­den aan een lan­taarn­paal.
„Moet je kijken”, roept ze verder, „Daar is nog zo’n tros bal­lon­nen en daar ook nog.„
En dan zie ik het. Er zijn vele lan­taarn­palen waar zo’n vrolijke ver­sier­ing is opge­hangen.
„Het moet een groot feest zijn,” merk ik op.
„Hoe dan ook, het is onn­odige vervuil­ing” zei ze onver­mur­w­baar.
„Het doet geen kwaad, of wel?” zei ik voorzichtig.
„Zou je denken, hé, maar nee, het zijn vre­selijke vervuil­ers, bal­lon­nen. Als de mensen die deze hebben opge­hangen, met het­zelfde ent­hou­si­asme na het feest ze alle­maal zouden opruimen, had ik min­der bezwaar. Maar die lelijke din­gen hangen daar weken­lang daarna nog en eindi­gen als zwer­fvuil van het erg­ste soort.” Nu is ze opgewekt dus ik zeg maar niks ter­wijl zij onver­min­derd door gaat met: „En dan eten de vogels en andere dieren ervan en stikken erin en ster­ven. Wal­gelijk gewoon!” ze hapt adem en zegt, „dat komt door de kleuren. Dieren denken dat het planten zijn of fruit. Bloemet­jes of zo. Een dodelijke ver­giss­ing want dat bli­jft steken in hun strot en dan gaan ze langzaam een pijn­lijke dood tege­moet.„
Ik luis­ter en huiver. „Ja, eigen­lijk heb ik daarover geho­ord. U heeft gelijk, mevrouw” antwo­ord ik beleefd, maar dan vraag ik mezelf hardop af, „Waarom vin­den mensen die din­gen zo aantrekke­lijk?”
„Weet ik veel,” zei ze geïr­ri­teerd door mijn opmerk­ing, „Waar het om gaat is dat die din­gen gewoon ver­ban­nen moeten wor­den. Hele­maal!”
„Nou dat is streng! Hoe zou u dat kun­nen bereiken? Mensen gebruiken bal­lon­nen als ver­sier­ing bij aller­lei gebeurtenis­sen, van her­denkin­gen en optochten tot vrolijke ver­jaardags­feesten. Winkels zijn er dol op omdat kinderen bal­lon­nen niet kun­nen weer­staan. Het is een uit­ing van gevoe­lens, let­ter­lijk en figu­urlijk want ze houden ook uw adem even vast,” zei ik dromerig.
„En tot welke prijs voor de vogels dan?”, zei ze droe­vig, „het is niet alsof ze altijd hebben bestaan, ze waren eerst alleen in gebruik door weer­sta­tions, maar sinds de mens heeft besloten ze als pre­tar­tikel te gebruiken is het hele­maal mis­ge­gaan. Er zijn andere manieren om een feest te bouwen. Bellen blazen bijvoor­beeld.”
„Ik hou van bellen blazen,„zei ik meteen vrolijk, „ik was laatst bij een feest in een park, en daar waren mensen die met twee stok­jes en een beetje touw ongelooflijk grote bellen kon­den maken. Echt prachtig hoe ze een vorm aan­nemen, al is het maar voor even.”
„Juist, dat bedoel ik nou,” en ze glim­lacht, „bloe­men of vlagget­jes van oude stof of her­bruik­baar mate­ri­aal, zijn ook erg mooi. Met een beetje cre­atief handw­erk, frut­se­len, papier-​maché, kun­nen er ook nieuwe din­gen ontstaan. Bal­lon­nen moeten uit de smaak vallen. Om die te ver­bieden vraagt moed van de poli­tiek. Maar het kan wel, want het is al gebeurd bij een aan­tal gemeen­ten in Ned­er­land waar bij grote even­e­menten en zo, bal­lon­nen niet meer gebruikt of los­ge­laten mogen wor­den.”
„Echt? Dat wist ik niet. Wat goed. En de mensen houden er zich aan?” zei ik benieuwd.
„Tot nu toe kun­nen ze dat alleen in open­bare gebieden beperken. Het is aan de mens zijn gedrag te veran­deren,” zei ze serieus.
„Denkt u dat zo’n ver­bod ook in Zaanstad ingevo­erd zou kun­nen wor­den? Of heel Noord-​Holland? Ik zou er zeker voor zijn, enig idee hoe men dat voor elkaar kan kri­j­gen? Denkt u dat er meerdere mensen zijn die het daar mee eens zijn?” Nu ben ik opgewekt en over­tu­igd, maar ze schudt haar hoofd en zegt langzaam, „Geen idee. Ik heb ooit de gemeente erover proberen te bellen maar kwam niet verder dan een klacht erover te mogen indi­enen.” Kort daarna roept ze, „Zet mij er alstublieft hier voor­bij de halte maar uit, want ik ga er eerst een aan­tal weghalen voor­dat ik naar huis ga.”

Joomla tem­plates by a4joomla