Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Noot neemt het over
Gesprek met een buurtbuschauffeur

bus177

Klanten van Bios hebben het al gemerkt. De AOV (Aangepast Open­baar Ver­voer) in de Zaanstreek is recent overgenomen door Noot Taxi. De Gemeente Zaanstad heeft het con­tract aan Noot toegek­end vanaf 1 augus­tus 2022
De Wet Maatschap­pelijke Onder­s­te­un­ing (WMO) heeft als doel mensen met een ziekte of beperk­ing en oud­eren die het moeil­ijk vin­den om gebruik te maken van het Open­baar Ver­voer te onder­s­te­unen. Met een Wmo-​indicatie kunt u een pas voor regiover­voer aan­vra­gen bij het Gemeenteloket.

Net als alle over­na­men ging het gepaard met horten en stoten.
Momenteel kam­pen vele bedri­jven met per­son­eel­steko­rten en ondanks beloften van teken­bonussen is Noot nog drin­gend op zoek naar mensen die òf part­time òf full­time in dienst als groepsver­vo­erder willen werken. Er wordt ook steun aange­bo­den bij het halen van de vereiste taxipas.

De klanten merken het ver­schil voor­namelijk bij de belser­vice. Voorheen kon de chauf­feur direct naar de klant bellen, maar dat gaat nu via de cen­trale bericht­gev­ing waarin stan­daard wordt gemeld dat de taxi over enkele minuten aankomt. Helaas is dat niet zo handig, bijvoor­beeld als de taxi al laat is en nog tien minuten of zo onder­weg zou zijn. Of als er ver­trag­ing onder­weg is, zoals bruggen die open gaan of nog erger, niet dicht gaan.
Daar­bij zijn som­mige adressen erg moeil­ijk te vin­den of klanten die in de open­bare ruimte opge­haald willen wor­den zoals bij de markt of een recre­atie gebied. Oner­varen chauf­feurs hebben de ten­dens om het te snel op te geven en de klant af te melden als onvin­d­baar. Helaas moet de klant dan opnieuw boeken en min­stens een uur wachten op een andere chauf­feur die hen hopelijk wel weet te vin­den.
Vol­gens Noot zijn ze druk bezig om de belser­vice te ver­beteren zon­der de Wet Pri­vacy te overtre­den. Er moet eerst toestem­ming door de klanten gegeven wor­den voor­dat tele­foon­num­mers aan de chauf­feurs doorgegeven mag worden.

Daar­naast was Noot al langer de ver­vo­erder van schoolkinderen in de SO en mensen die naar de dagbeste­d­ing gaan. Met het begin van het nieuwe school­jaar is dat nog steeds pri­or­iteit bij Noot. Vele chauf­feurs wor­den dan ingezet om deze groep ‚s ocht­ends en ‚s mid­dags te vervoeren.

Tegen­wo­ordig blijkt er zo’n groot gebrek aan chauf­feurs dat er een debat hierover in de Tweede Kamer werd gevo­erd. Helaas is het ver­hogen van het uur­loon niet vol­doende om het aantrekke­lijker te maken. Daar­bij willen gemeen­ten de kosten laag houden. De AOV is een gesub­si­dieerde ser­vice en de hoge olieprijs maakt het al een stuk duur­der. Volledig elek­trische auto’s wor­den ingezet, maar de beperk­ing qua kilo­me­ters en de lange oplaadti­j­den maken dat lastig.

Intussen heeft Noot de ser­vices van tax­ibedrijf Noorder­licht ingeschakeld om te helpen met de avond­di­en­sten, maar dat brengt ook prob­le­men mee vooral ‚s avonds laat. Er wordt hard aan gew­erkt om oplossin­gen te vin­den. Klachten van klanten die te laat wor­den opge­haald of erg lang buiten staan wachten wor­den serieus genomen.
Maar er wordt ook geduld gevraagd.
En of uw buur­man, schoon­dochter en vriendin groepsver­vo­erder bij Noot willen worden?


Joomla tem­plates by a4joomla