Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Alge­meen kiesrecht

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

kiesrecht0

Dit jaar, 2017, is het hon­derd jaar gele­den dat het Alge­meen Kies­recht werd ingevo­erd, voor man­nen wel te ver­staan. Het vrouwenkies­recht moest nog even wachten.

Vóór 1917 was er vanaf 1848 een stelsel waar­bij per­so­nen van het man­lijk ges­lacht van 23 jaar en ouder, in het bezit van z’n burg­er­rechten en voor de directe belast­ing aanges­la­gen wer­den voor een bedrag tussen 20 en 160 gulden, het recht had­den om te stem­men. Dat bedrag wis­selde per gemeente. Hier­door waren alleen zij stemgerechtigd die over vol­doende bezit beschik­ten, een eigen bedrijf of per­son­eel had­den. Over het kies­recht voor vrouwen werd nog niet nagedacht. Dat idee kon bij de man­nelijke wet­gev­ers niet op instem­ming reke­nen, ze wilden er zelfs niet over nadenken.

Het per­cent­age stemgerechtig­den op de totale bevolk­ing was hier­door zeer laag. 1850 10.8% 1880 12.1% 1900 49%

kiesrecht1

De leden van de Tweede Kamer wer­den gekozen via een dis­tricten­s­telsel. In zo’n stelsel moeten de kan­di­daten, om gekozen te wor­den, een meerder­heid van stem­men behalen, min­i­maal de helft plus 1. Zo’n stelsel kent men nog in Groot-​Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Zo rond 1870 begon de economie aan te trekken, begon het ver­be­terde onder­wijs zijn vruchten af te wer­pen. De lagere mid­den­klasse – bestaand uit onder­wi­jz­ers, ambtenaren en andere verte­gen­wo­ordi­gers van intel­lectuele en admin­is­tratieve beroepen – groeide flink. De roep om het kies­recht te ver­ruimen begon steeds luider geho­ord te wor­den. In 1885 werd al een demon­stratie in Den Haag gehouden om deze eis kracht bij te zetten.

Affiche 1885

Opgerichte vak­bon­den en poli­tieke par­ti­jen eis­ten meer zeggen­schap en von­den dat het eli­taire sys­teem moest veran­deren. Dat lei­dde in 1910, 1911 en 1912 tot grote demon­straties in Ams­ter­dam en Den Haag met nog steeds dezelfde eis om Alge­meen Kies­recht in te voeren.

kiesrecht2 kiesrecht3

Ams­ter­dam 1910 Den Haag 1912

In de gemeen­ter­aad van Zaan­dam hield men zich ook bezig met deze zaak. In een motie van mei 1910, van de heren Duys en Prins staat:

“De raad der gemeente Zaan­dam: over­we­gende van oordeel dat invo­er­ing van alge­meen kies­recht voor man­nen en vrouwen een drin­gende eisch des tijds is: nood­igt de regering uit met den meesten spoed op te hef­fen den toe­s­tand van onmondigheid verk­lar­ing waarin een zoo groot deel van het Ned­er­land­sche volk verkeert”.

kiesrecht4

Protest­bi­jeenkomst Ams­ter­dam sep­tem­ber 1916.

Dat een gemeen­ter­aad hier niet over gaat is duidelijk, maar het is een ver­sterk­ing van het geluid dat overal in het land wordt geho­ord. In de protesten, meestal geor­gan­iseerd door vak­bon­den en vrouwenor­gan­isaties, vroeg men om kies­recht voor zowel man­nen als vrouwen. Ze trokken ook geza­men­lijk op in de strijd.

De krant, Nieuws van de Dag, van 17 juni 1911 meldt:
Vrouwenkies­recht. – Te Zaan­dam heeft de afdeel­ing van de “Vereenig­ing voor Vrouwenkies­recht” op haren pro­pa­gan­dadag in de mor­genuren in een keurig ver­sierde tent op de markt geschriften en boek­jes verkocht, waar­van de inhoud op het vraagstuk betrekking heeft, ben­evens artike­len van ver­schil­lende aard, in met opschriften bedrukte papieren”.

kiesrecht5

De stand in 1911 op Gedempte Gracht.

Het waren niet alleen voor­standers die hun stem lieten horen. Er waren genoeg tegen­standers van uit­brei­d­ing van het stem­recht. Het con­ser­vatieve deel van Ned­er­land was bevreesd dat er een over­name van de macht zou plaats vin­den door ‘het gepe­u­pel’, dat niet de vereiste ken­nis en ver­ant­wo­ordelijkheid zou hebben om een ver­ant­wo­orde stem uit te brengen.

kiesrecht6In de grondwetswi­jzig­ing van 1917 werd het actief kies­recht voor meerder­jarige man­nen en het passief kies­recht voor vrouwen ingevo­erd. Met het passief kies­recht kun­nen mensen gekozen. wor­den in func­ties. De eerste vrouw die in het par­lement in 1918 gekozen werd was Suze Groe­neweg voor de SDAP. Gelijk­er­tijd werd het dis­tricten­s­telsel afgeschaft en de evenredige verte­gen­wo­ordig­ing ingevoerd.

1914 – Ams­ter­dam – Vereenig­ing voor Vrouwenkiesrecht

In Ned­er­land waren twee verenigin­gen die de strijd voor vrouwenkies­recht stre­den te weten ‘Vereenig­ing voor vrouwenkies­recht’ met o.a. Wil­helmina Drucker en de ‘Ned­er­land­sche Bond voor Vrouwenkies­recht’ met Clara Wichman.

In 1918 maakte het kamer­lid Marchant het actief kies­recht voor vrouwen mogelijk via een ini­ti­atiefwet. Het door Marchant inge­di­ende voors­tel tot wet werd in 1919 aangenomen en zo kre­gen ook de vrouwen het recht om te kiezen.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad, Geheugen van Nederland

Joomla tem­plates by a4joomla