Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ger­rit Dekker werd in 1911 geboren in Oudendijk, een dor­pje in het Koggen­land, halver­wege Purmerend en Hoorn. Hij stamt uit een oude West­friese fam­i­lie en was de zoon van Rens Dekker en Tri­jn­tje Slot. Op z’n zestiende kwam hij naar de Zaanstreek en begint zijn teken­tal­ent in dienst te stellen van diverse kran­ten. Dit is alle­maal van vóór de Tweede Werel­door­log en kran­ten als het Dag­blad voor Noord-​Holland en De 7000 zijn inmid­dels verdwenen.

GerritDekker1In de oor­log tek­ende hij voor het Dag­blad voor Noord-​Holland, maar ook voor de Nieuwe Apel­doorn­sche Courant. Hier een voor­beeld uit die periode.

Voor de jaar­wis­sel­ing 19431944 tek­ende hij deze prent voor de Apel­doorn­sche Courant. Het geeft de stem­ming in het land goed aan en zal zeker door de lez­ers begrepen zijn.

In tegen­stelling tot de teke­naars die alleen com­men­taar op het nieuws lev­eren, ging Ger­rit Dekker ook naar sportwed­stri­j­den, toneelvoorstellin­gen voor de krant en maakte dan tekenin­gen van de deelnemers.


Links: Hieron­der ook nog tekenin­gen van een voet­bal­wed­strijd en
Rechts: van enkele per­so­nen die meeg­in­gen op een boot­tocht voor bejaar­den waar Dekker ook weer bij was.

GerritDekker2 GerritDekker3

Of hij vol­doende tijd heeft gehad om de afge­beelde per­so­nen goed te bek­ijken weet ik niet, maar hij geeft ze wel een eigen karak­ter mee. Hij tek­ende ook karak­ter­istieke land­schap­jes die hij tegenkwam op zijn reis­jes door Noord-​Holland.

Naar­mate zijn bek­end­heid groeide werd hij ook gevraagd door lan­delijke kran­ten om voor hen te teke­nen zoals de Telegraaf waar hij in een peri­ode dagelijks een teken­ing mag lev­eren. Bij de pub­li­catie van zijn boek “Tekenin­gen — Een jour­nal­istieke zwerftocht door Ned­er­land”, uit­gave van Tele­boek B.V. Ams­ter­dam, schri­jft de oud-​hoofdredacteur J.J.F. Stokvis het vol­gende:
“Als men meer dan twintig jaar met iemand heeft samengew­erkt, ontstaat er veel meer dan een zake­lijke band — dan leert men elkaar ken­nen en waarderen ook om zijn menselijke eigen­schap­pen. Het is hem niet cadeau gegeven. Zijn teken­s­tift was — naast zijn vrouw — zijn tweede liefde. Daar­naast bezat hij een zo’n gezond Ned­er­lands gevoel voor een­voudige humor, dat wij in de vervlo­gen jaren geza­men­lijk besloten hem iedere dag op de front-​pagina van de Telegraaf/​De Courant Nieuws van de Dag ruimte te geven voor een één-​koloms grapje. Dat heeft hij jaren vol­ge­houden — een haast onmenselijke opgave”.

Het boek, een zwerftocht door Ned­er­land, bevat tekenin­gen van dor­p­jes, van mon­u­menten met een klein ver­haaltje. Een voor­beeld is zijn visie op Westzaan.

GerritDekker4

GerritDekker5Op de foto hier­naast kun u zien hoe raak Dekker zijn onder­w­erp heeft getrof­fen.

Ger­rit Dekker tekent met een grote nauwkeurigheid en liefde zijn onder­w­erp. Of het nu het verd­we­nen dorp Rui­go­ord was of de boerderij van Bartje in Dren­the of de molens in De Scher­mer. Ze wor­den met liefde vereeuwigd.

GerritDekker8Dekker is maar weinig in de pub­liciteit geweest en er is dus ook maar weinig over hem bek­end. Toen er op de Inter­na­tionale car­toondag in 1957 een aan­tal teke­naars op Schiphol werd uitgen­odigd werd er ook een foto van het gezelschap genomen. Maar Dekker heeft zijn eigen gezicht ver­van­gen door een tekeningetje zodat we de ware Dekker niet te zien kre­gen. Miss­chien hield hij wel van de anonimiteit.

Toch zijn er beelden van hem bewaard gebleven. In 1967 werd zijn naam nog even naar voren gehaald in het pro­gramma ‘Hoe­pla’ van de VPRO. Hij werd daarin geïn­ter­viewd door Tino Flothuis over zijn werk. Hij vertelde dat hij van jongs af aan teke­naar wilde wor­den. Zijn vader had hem ooit toege­fluis­terd ‘Ga bij de Telegraaf werken, da’s een grote krant’. Dat hem dat gelukt is stemde hem dankbaar. Hij genoot van zijn werk op de redac­tie, vertelde hij aan Flothuis. Elke keer als de persen draaiden en zijn teken­ing weer gedrukt was en door het hele land ging gaf hem dat veel vol­doen­ing. Zijn vrouw, die naast hem zat, vulde aan, dat zijn tekenin­gen de hele wereld over gin­gen. Bij de water­snoodramp in Zee­land werd hij door z’n redac­teur erop af ges­tu­urd en maakte hij z’n tekenin­gen. Voor de Telegraaf heeft hij meer dan 5000 tekenin­gen gemaakt.

GerritDekker6 GerritDekker7

Beelden uit de TV-​uitzending Hoe­pla van de VPRO van 28 juli 1967

Zijn werkzame peri­ode is 54 jaar van 19291983. Hij is op z’n 72e gestopt met betaald werk. Wat we nog wel weten is dat hij een tijd op Curaçao heeft gewoond. Hij is op 31 juli 1991 in Sant­poort overleden.

Hieron­der nog een aan­tal van zijn werkjes:

GerritDekker11 GerritDekker12

GerritDekker10De Fran­sche damkam­pi­oen Ghestem speelde simul­taan.

GerritDekker9

Illus­tratie van Ger­rit Dekker voor De Telegraaf van 7 jan­u­ari 1953 n.a.v. de ont­dekking van een ille­gale stok­erij in ’t Gooi.

Boeken:

Ned­er­land vrij: Ter herin­ner­ing aan Nederland’s bevri­jd­ing 5 mei 1945. Wit, Jan [dichter]; G. Dekker [tek.] 1945

De man­nen van over­ste Waste­necker: de geschiede­nis van de B.S. in Noord-​Hollands Noorderk­wartier [gewest 11] — C. de Boer jr., 1947, illus­traties van G. Dekker

Tekenin­gen, een jour­nal­istieke zwerftocht door Ned­er­land door G. Dekker. Tele­boek N.V. 1975

Tekenin­gen. Een halve eeuw Zaanstreek 19331983. Terug­b­lik op wat aan romantiek en schoonheid ver­loren ging. Uit­gegeven bij Huis­man (1983), Zaandam

Cees Dekker, Kun­ste­naar bij Verkade door Jan Pieter Woudt

GerritDekker14 GerritDekker15
GerritDekker13
Joomla tem­plates by a4joomla