Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oproep Zil­ver­w­erk!

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Vetsproeiwagen

Op de foto ziet u een zil­v­eren sproei­wa­gen gemaakt door zil­versmid S.I. Vet & Z’n. De sproei­wa­gen was een geschenk van de Reinig­ings­di­enst aan burge­meester Ter Laan van­wege het 50-​jarig jubileum van de Reinig­ings­di­enst Zaandam.

Zil­versmid Vet was geves­tigd op de Gedempte Gracht en werd in de Tweede Werel­door­log, met zijn gezin, slachtof­fer van de rassenhaat.

Vetwinkel1933

Foto: Winkel op de Ged.Gracht in 1933.

Arno Bruitsma is spe­cial­ist op het gebied van Ned­er­lands zil­ver en maakt een studie over Zaanse zil­versme­den. Van het werk van zil­versmid S.I. Vet is van veel werken de verbli­jf­plaats bek­end. Maar er is ook werk waar­van men weet dat het gemaakt is, maar waar­van elk spoor ontbreekt.


Alle mod­ellen zijn gemaakt door de Zaan­damse zil­versmid S.I. Vet & Zn. en hebben een link met de Zaanse geschiede­nis.
Een opsom­ming van de zil­v­eren mod­ellen en voor­w­er­pen die we nog zoeken:
1. Zil­v­eren molen met molen­schuur aan het water, op zwart voet­stuk. Draaibare kap en als wind­wi­jzer een voet­baller op een pijl.
Wis­sel­prijs voor het molen­to­er­nooi. Sinds 1923 defin­i­tief in het bezit van Z.F.C.
ca. 40cm breed
2. Zil­v­eren voet­bal­doel, gemaakt rond 1921. Afmet­ing onbek­end
Wis­sel­prijs voor een toer­nooi dat jaar­lijks door Z.F.C. geor­gan­iseerd werd
3. Zil­v­eren voet­bal, gemaakt rond 1921. Afmet­ing onbek­end
4. Zil­v­eren model van het kan­toorge­bouw van William Pont aan de Sta­tion­sstraat. Ongeveer 40cm.
5. Tsaar Peter­huis, in 1911 door de gemeente Zaan­dam geschonken aan tsaar Nico­laas II als dank voor het stand­beeld van tsaar Peter.
In 1913 ten­toongesteld op de E.N.T.O.S.
Zeer gede­tailleerd met open­klap­bare zijwand waar­door het interieur zicht­baar wordt
6. Stoom­schip “Mep­pel II”. In 1912 geschonken aan Petrus Ver­schure, directeur van de gelijk­namige red­erij. In 1913 ten­toongesteld op de E.N.T.O.S.
Het zil­v­eren model is 40 cm lang, oor­spronke­lijk op een met fluweel bek­leed houten voet­stuk en onder een glazen stolp.
7. Zil­v­eren kid­doesj beker, in 1940 geschonken bij 75 jarig bestaan syn­a­goge Zaan­dam door Arnoldus Vet en Dr. G. Rosen­baum
8. Een stel port-​karaffen, in 1895 aange­bo­den aan de heer H.J. van Wijk bij zijn 25-​jarig jubileum als Hoofd eener school te Zaan­dam. De karaf­fen zijn met zil­ver gemon­teerd en voorzien van een toepas­selijke inscrip­tie.
9. Gouden medaille, namens V.V.V. in 1911 uit­gereikt aan com­pon­ist en diri­gent Jan Zwart. Als directeur van een zangkoor dirigeerde hij een door hemzelf geschreven can­tate die tij­dens de onthulling van het Czaar Peter­stand­beeld werd uit­gevo­erd door een gele­gen­hei­d­skoor van 200 zangers en zan­ger­essen. Op de achterz­i­jde een toepas­selijke inscriptie.

Mocht u bek­end zijn met de verbli­jf­plaats van bovenge­noemde werken, kunt u con­tact met onze redac­tie opne­men op email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Joomla tem­plates by a4joomla