Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zoeker — Geschiede­nis van de Eeuw II

Verteld door Nico Maas, molenmaker

Als het 2 augus­tus is gewor­den begin­nen de man­nen om vijf ’s ocht­end met de oper­atie, die door­gaat tot de vol­gende ocht­end tien uur. Ze werken 29 uur onafge­bro­ken door. Eerst wordt met een zware hijskraan de kap van de molen op een dieplader gehe­sen, die ver­vol­gens wordt weg­gere­den over de spe­ci­aal aan­gelegde weg van zand en rij­platen en wordt gepar­keerd op de Oud Heinstraat.

dezoeker5dezoeker6Foto: De ver­plaats­ing van oliemolen De Zoeker, de kap wordt geplaatst op een dieplader

Daarna ver­schi­jnt een zware dieplader met 64 wie­len, die per as bestu­ur­baar zijn. Hierop wordt het molen­lijf getakeld. Halver­wege de mid­dag staat de molen op de dieplader. Nico en Ger­rit maken ver­vol­gens mallen van de gaten, waarin de pen­nen van de achtkantsti­jlen hebben gezeten om later dezelfde gaten te kun­nen frezen in het nieuwe onder­achtkant op de Zaanse Schans. Daarna hijst de kraan de molen­ste­nen en andere zware onderde­len uit de onder­bouw op de klaarliggende dekschuiten. Als de dieplader met het achtkant van De Zoeker onder grote pub­lieke belang­stelling voetje voor voetje wegri­jdt, zit­ten de molen­mak­ers in hun rij­dende molen. Het trans­port moet bij de spoorover­gang wachten tot de elek­triciteit van de boven­lei­d­ing wordt gehaald. Nico en Ger­rit maken daar­van gebruik om, met behulp van de door hen gemaakte mallen, gaten te frezen in de nieuwe onder­bouw op de Schans. Een span­nend kar­weitje want het moet straks wel alle­maal passen. Boven­dien wordt het schemerig en werken de man­nen bij kunstlicht.

dezoeker7Inmid­dels zijn de dekschuiten met hun lad­ing mate­ri­alen door de sluiss­loot naar de Zaan gevaren, waar­bij de brug in de Oud Hein­straat bijna ges­loopt moest wor­den om ver genoeg opge­haald te kun­nen wor­den. Laat in de avond bereiken de dekschuiten de Zaanse Schans.
Om kwart over een ’s nachts gaat de stroom van de boven­lei­d­ing en kan het take­len bij de spoorover­gang begin­nen. Nico en Ger­rit hebben weer plaats genomen in het achtkant, zweven op een gegeven moment hoog boven de spoorover­gang en beleven enerverende momenten in de lucht. Het bij veel kun­stlicht over de boven­lei­d­ing hijsen van het achtkant en het aan de andere kant terugzetten op de dieplader duurt al met al zo’n ander­half uur en wordt gadeges­la­gen door duizen­den mensen. De hele Ned­er­landse pers, radio, tele­visie en het bioscoopjour­naal zijn erbij. Het is miss­chien wel dé gebeurte­nis van de eeuw voor de Zaanstreek.

dezoeker8Via de Guisweg ver­volgt het trans­port zijn weg naar de Julianabrug. Als het begint te dagen wordt door een dri­jvende bok, die ter plekke in de Zaan ligt te wachten, eerst de kap van de molen op een klaarliggende schuit geladen en afgevaren naar de bestemde plek. Ver­vol­gens hijst de dri­jvende bok het achtkant van de dieplader. Even dreigt het nog mis te gaan als de bok helt door het gewicht van de molen en het achtkant daar­door met de onderkant tegen de zware rel­ing van de brug stoot. Iedereen houdt de adem in, maar het hijsen gaat door. Met het achtkant in de takels, hoog boven de Zaan, vaart de dri­jvende bok statig naar de bestemde plek waar hij hem neer­laat op het nieuwe onder­achtkant. Als de pen­nen van het lijf pre­cies passen in de gaten in de onder­bouw en het achtkant ste­vig staat, laat de dri­jvende bok zijn oorver­dovende stoom­fluit klinken. Het geluid gaat iedereen door merg en been en menigeen pinkt een traan­tje weg. De oper­atie is om tien uur ’s ocht­end voltooid en de molen­mak­ers zoeken ver­moeid maar voldaan hun bed op.

Bron:www.zaanschemolen.nl

dezoeker9dezoeker10

Joomla tem­plates by a4joomla