Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

1918 – Jan Erwten Water

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

In maart 1917 komt B&W met het voors­tel om een Cen­trale Keuken als gemeen­telijk bedrijf op te richten waar ingezete­nen tegen een bil­lijke prijs van goed voed­sel kun­nen wor­den voorzien. Het heeft natu­urlijk te maken met de slechte voed­sel­si­t­u­atie als gevolg van de oor­log. Door de lev­ens­mid­de­len­com­missie is onder­zoek gedaan.

In de ver­gader­ing van de gemeen­ter­aad van 4 sep­tem­ber doet dhr. Duijs het voors­tel om een krediet van f 50.000,– te ver­strekken voor de bouw van een Cen­trale Keuken.

Honger doet vreemde din­gen met mensen. Zo wer­den in de Ams­ter­dammer polder drie mensen op het­er­daad betrapt toen zij aar­dap­pe­len probeer­den te ste­len. En bij een bewoner van de Hogendijk werd een grote par­tij aar­dap­pe­len in beslag genomen die hij daar had opgeslagen.

Pas op 26 okto­ber werd ter sec­re­tarie de Hin­der­wetver­gun­ning ter inzage gelegd. Dhr. Pabst, chef van het Kurhaus in Schevenin­gen, werd benoemd tot Directeur van de Cen­trale Keuken die nog in aan­bouw is.


1918keuken1

Bij de open­ing van de Cen­trale keuken op 29 decem­ber hield wethouder Duijs een rede waarin hij de moeil­ijkhe­den schet­ste waarmee de bouw gepaard was gegaan, gebrek aan mate­ri­alen en een con­flict met de aan­nemers. Hij prees archi­tect Doo­d­ha­gen die alle moeil­ijkhe­den wist te overwinnen.

Op de laat­ste dag van het jaar 1917 en de eerste dag na de open­ing, zijn in totaal 2000 por­ties verkocht, een ongek­end suc­ces voor de keuken.

Het week­menu begin­nende 7 jan­u­ari 1918 is als volgt: Maandag: Erwten­soep;
Dins­dag: Rode Kool met aar­dap­pe­len en gebraden vlees; Woens­dag: Hutspot met klap­stuk;
Don­derdag: Savoyekool met aar­dap­pe­len en gebraden vlees; Vri­jdag: Sni­jbo­nen met aar­dap­pe­len en gebraden vlees; Zater­dag: Zuurkool met aar­dap­pe­len en gebraden vlees.

De Cen­trale keuken aan de Nico­laasstraat, hoek Hogendijk.


1918keuken  NicolaasstraatAls in novem­ber 1918 aan de 1e werel­door­log een einde komt, is ook het lot van de Cen­trale Keuken bezegeld. Wethouder Donia deelt de raad op 27 decem­ber mee dat de keuken per feb­ru­ari 1919 zal wor­den ges­loten. Het per­son­eel zal tegen die tijd wor­den opgezegd en kri­jgt zes weken loon mee. Er komt nog een maand uit­s­tel tot 1 maart.

En waarom staat er boven dit artikel ‘Jan Erwten Water’?
Dat was de bij­naam die wethouder J. E. W. ( Jan Erwten Water) Duijs kreeg omdat het voed­sel van een slechte kwaliteit was.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla