Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bescherming Bevolk­ing
Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

Door het zeer besmet­telijke corona virus zijn er ver­strekkende maa­trege­len genomen door de regering om mensen voor te lichten ter voorkom­ing van nog meer besmet­tin­gen en te proberen een goed einde te maken aan deze pandemie.

In vroeger jaren zijn er, om andere rede­nen, ook maa­trege­len genomen. En toen wer­den er huis-​aan-​huis ‚Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf” verspreid.

Bij het opruimen vond ik deze enveloppe en met 2 fold­ers (zie onderstaand):

BB1 BB2

Vraag:

Wan­neer zijn deze fold­ers huis-​aan-​huis ver­spreid? Graag uw antwo­ord aan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

De taak die de over­heid aan de Bescherming Bevolk­ing had toebe­deeld, was die van het ver­richten van hulp aan de bevolk­ing onder bij­zon­dere omstandighe­den zoals de gevol­gen van oor­logshan­delin­gen, maar ook grootschalige ram­p­enbe­stri­jd­ing. Ze kende onder meer een brandweer­di­enst, een eerste­hulp­di­enst en een red­dings­di­enst. De BB werd ook belast met het voor­lichten van de burg­ers.
Bron: Wikipedia


Joomla tem­plates by a4joomla