Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Van vakantiehuis tot museum
(.…wat daaraan vooraf ging.)

Van onze redac­tie, Greet Plekker-​van Sante

In Berlijn aan de Wannsee ligt het Haus der Wannsee-​Konferenz, Am Grossen Wannsee 5658, een Gedenkstätte nu.
In dit huis heb ik met een groep scholieren van 3 ULO-​scholen uit Zaan­dam in 1957 en in 1959 een heer­lijke vakantie doorge­bracht.
Het was, voor Zaan­dam, de eerste Jume­lage (uitwissel­ing) in het Schul­land­heim Neukölln (19521988) die tot stand gekomen was tussen de Gemeen­tebesturen van voorste­den van hoofd­st­e­den van Ned­er­land, Bel­gië, Enge­land, Frankrijk en Duit­s­land. Het doel was om de jeugd van deze lan­den met elkaar in kon­takt te bren­gen en vriend­schaps­ban­den aan te gaan. Elka­ars cul­tuur te leren kennen.

De scholieren kwa­men samen in het Schul­land­heim uit: Ander­lecht (Bel­gië), Boulogne-​Billancourt (Frankrijk), Ham­mer­smith (Enge­land) en Neukölln (Duit­s­land).
Er wer­den veel vriend­schap­pen ges­loten, zelfs huwelijken kwa­men uit deze ont­moet­ing tot stand. Ook jaren­lange cor­re­spon­den­tie en kon­tak­ten met de toen­ma­lige gas­toud­ers in Berlijn.
HausderWannsee
Deze eerste groep scholieren stond onder lei­d­ing van de heer K. Sikma, gemeen­tes­ec­re­taris Zaan­dam en mevrouw E. Heikens-​Zandt, maatschap­pelijk werk­ster.
In de adviezen vóór vertrek staat dat het aan te raden is om f. 25 om te ruilen in Duitse Marken, maar ook een briefje van f. 25 mee te nemen als reserve voor het geval dat je zon­der geld komt.

We verbleven als groepen 2 weken in het Schul­land­heim aan de Wannsee. Daarna wer­den we onderge­bracht in Berli­jnse gezin­nen.

Wat wij pas vele jaren later zagen in een tv-​uitzending over de Joden-​vervolging was het feit dat juist in dit huis de afspraken waren gemaakt over de verni­etig­ing van de Joden.
In sep­tem­ber 1996 en maart 1997 ben ik terug geweest in ditzelfde huis dat nu een museum is, geheel gewijd aan het lot van de Joden van Europa. Een zeer indruk­wekkende per­ma­nente ten­toon­stelling. Er wor­den onder lei­d­ing van deskundi­gen, groepen, vee­lal jon­geren, rondgeleid.
U kunt de Gedenkstätte Haus der Wannssee-​Konferenz van Maandag — Vri­jdag van 10.00 tot 18.00 uur, en op Zater­dag — Zondag van 14.00 tot 18.00 uur bezoeken. Entree gratis.
Rondlei­d­ing, stud­ieda­gen en sem­i­nars op afspraak.
De bib­lio­theek is van maandag tot vri­jdag geopend en heeft ook meer dan hon­derd boeken over de bezettingstijd in Ned­er­land van Ned­er­landse en Duitse schrijvers.
Foto: Dit is de achterkant van het pand. Met een groot bor­des en tuin gele­gen aan de Wannsee.
HausderWannsee2Joomla tem­plates by a4joomla