Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Meis­jes­vakschool
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

meisjesschool0

In 1917 was de vakschool voor jon­gens open gegaan, beter bek­end als de Ambachtss­chool. Voor meis­jes was er in Zaan­dam nog niet iets gelijks. In de gemeen­ter­aad was er wel aan­dacht, ten­min­ste bij het eerste en op dat moment enige vrouwelijke raad­slid mevr. J.E. Spronk – Koerse.

meisjesschool1In 1920 hield zij een inter­pel­latie over een op te richten vakschool voor meis­jes. Door de finan­ciële zor­gen van de gemeente was het nog niet tot voorstellen gekomen zo liet B&W weten, maar in maart kwam er toch een voors­tel.

Mevr. Spronk – Koerse bij de 1 mei vier­ing 1924 op de Burcht.

Het ging over een 3-​jarige vakschool voor meis­jes waar onder­wijs zal wor­den gegeven in Lingerie-​naaien, kostuum-​naaien, nut­tige en fraaie handw­erken, teke­nen, koken, voed­ingsleer en voort­gezet lager onder­wijs in enkele vakken. De school zou onderge­bracht wor­den in het gebouw van de Cen­trale keuken en de kosten wer­den voor het eerste jaar ger­aamd op f 8.200, – . Meis­jes die het 7e leer­jaar hebben voltooid of op een gelijk­waardig niveau zit­ten, wor­den toege­laten.

Mevr. Spronk – Koerse bepleitte een volledige cur­sus omdat daar in Zaan­dam behoefte aan is. Alleen op de katholieke Zuster­school wordt vakon­der­wijs voor meis­jes gegeven en hoewel dit goed onder­wijs is, gaat het alleen om naaien van kos­tu­ums.

Vanuit de raad komen er aller­lei voorstellen om bijv. de Zuster­school extra te sub­sidiëren of alleen met een eerste jaar te begin­nen. De dis­cussie spits zich toch vooral toe op het religieuze aspect. Dat er protes­tantse kinderen naar de Zuster­school gaan is omdat er geen andere gele­gen­heid is. Mevr. Spronk – Koerse zegt dat de Zuster­school niet geschikt is voor uit­brei­d­ing. Er zijn klassen met 64 kinderen en er wor­den meis­jes afgewezen en dat zijn dan meestal de protes­tantse meis­jes. Dhr. Prins meent dat er reeds veel te lang is gewacht met een neu­trale school. Tenslotte wordt het voors­tel met alleen 1 katholieke stem tegen aangenomen.

West­z­i­jde
meisjesschool2Hoewel het de bedoel­ing was om de vakschool in het nu onge­bruikte gebouw van de Cen­trale keuken te ves­ti­gen die tij­dens de Eerste Werel­door­log voor de etensvoorzien­ing zorgde is er uitein­delijk toch anders besloten.

Nu heeft B&W een machtig­ing gekre­gen om voor dit doel het pand West­z­i­jde 53 van dhr. Muns voor f 55.000,– aan te schaf­fen.
Het moet nog wel geschikt gemaakt wor­den voor het gebruikt kan wor­den als school. Dit wordt door gemeente in eigen beheer gedaan.

Het pand ligt West­z­i­jde 53 – Dr. Rog­gertspad dat ook wel Jagerspad werd genoemd.

meisjesschool3
De gemeente plaat­ste adver­ten­ties om docen­ten te wer­ven en er wer­den in de kran­ten tarieven gemeld voor het school­geld.

Het school­geld was afhanke­lijk van het inkomen van de oud­ers en liep van f 10,– bij een inkomen van f 1.300 tot 1.600 per jaar tot f 50,– bij een inkomen van boven f 5.300 per jaar.

Voor kinderen wier oud­ers min­der dan de 1300 gulden per jaar ver­di­en­den was de school gratis.

De Open­ing
De school werd maandag 15 novem­ber 1920 door de staf en leer­lin­gen in gebruik genomen en een week later met vele gen­odig­den geopend. Er was veel belang­stelling uit het onder­wijs. Dhr. Donia, wethouder van onder­wijs, vertelde de aan­wezi­gen nog dat het in de bedoel­ing had gele­gen om het gebouw van de Cen­trale Keuken voor de school te gebruiken.
Gelukkig was daar nog de inspec­tie van het vakon­der­wijs die van advies kon dienen. Daarna gaf hij het woord aan burge­meester Ter Laan.
meisjesschool4Burge­meester Ter Laan, 4e van rechts, bij de open­ing op de foto.

Ter Laan opende met de opmerk­ing dat tot op heden de vrouw overal ten achter was gezet. Ook in het vakon­der­wijs had­den de jon­gens al hun vakschool, maar die achter­stand werd nu inge­haald. Hij was blij met de vele belang­stel­len­den uit het onder­wijs. Met nog enkele woor­den van dank aan de meest betrokke­nen opende hij de school.

meisjesschool6 Achter­aan links begin­nen we met Guurtje Woudt, Tinie Zwikker die voor zich heeft Geertje Sjollema, dan Jo Weenink, Annie Haan, mejuf­frouw Koop­man, direc­trice, Cor­rie Happe, Sophie Boot, Sonja de Vries, Nely Pol­d­er­man, Ries Meinen en Riek Krom.

Hier staan leer­lin­gen achter in de tuin van de school. De lood­sen op de achter­grond zijn van houthandel Dekker.Joomla tem­plates by a4joomla