Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Gras­baan­races
Door Ger­rie Huls­ing en Ruud Mei­jns

Grasbaanklein

De gras­baan­races wer­den bedacht om het Calvin­is­tisch denken van vele Zaankan­ters eind jaren ’20, begin jaren ’30, te door­breken. Aan­vanke­lijk stond de massa er nogal wat scep­tisch tegen­over, die man­nen in die korte broek­jes op zo’n gek fietsje.

DTS organ­iseerde vaardighei­d­srit­ten, toer­tochten waarin men had inge­bouwd om bin­nen een bepaald tijds­bestek weer terug te zijn. Die tijd­slim­i­eten wer­den steeds scher­per en zo hoopte men er langzaam maar zeker een wed­strijd van te maken.
De inter­esse was er, maar niet vol­doende. Toen kwam men op het idee van de gras­baan­races. Op een voet­balveld werd een rondje gemaakt van paalt­jes en touw, dat vol­stond als ‚parkoers’.

De krant van woens­dag 9 juni 1926 schri­jft dat D.T.S. op zondag 13 juni voor het eerst een wed­strijd zal organ­is­eren ‘met zeer matige inleg– en entreep­ri­jzen: 25 cts staan­plaat­sen en 60 cts. voor de tri­bune’. De gras­baan­wed­stri­j­den wor­den gehouden op het ZFC ter­rein. Tal van promi­nen­ten had­den in het comité van aan­bevel­ing zit­ting genomen om de ‘Eerste Inter­na­tionale Wieler Grasbaan-​wedstrijden’ tot een suc­ces te maken.

Grasbaan1927Deel­ne­mers aan een wed­strijd in 1927 op het Z.F.C.- veld, namen ren­ners niet bekend.

Bij grote wed­stri­j­den werd er entreegeld gerek­end, waar de voet­bal­club een per­cent­age van kreeg en de organ­isatie een prijzen/​premiepot kon maken, waar­door het voor ren­ners steeds aantrekke­lijker werd om deel te nemen. Op enig moment gin­gen voet­bal­clubs Z.F.C. en Z.V.V. zelf dit soort wed­stri­j­den houden, om de clubkas te spekken!

GrasbaanZFCEr waren in de Zaanstreek gras­baanspe­cial­is­ten als Hen­nie Dieter­man, Piet Kesse­laar sr., Jan Bak. Dit soort man­nen kon een aardige stu­iver bijver­di­enen, en DTS bereikte wat ze hoopte te bereiken dat de wiel­er­sport in de Zaanstreek als vol­waardig werd geaccepteerd.

Foto: Gras­baan­wed­strijd van D.T.S. op het Z.F.C. veld met v.l.n.r. Henk Dieter­man, Piet Blauw en Piet Kesselaar.

In korte tijd werd dat razend pop­u­lair in de Zaanstreek, en brei­dde het zich uit over Noord-​Holland. Nadat de races in de jaren ’30 een tijd stil had­den gele­gen werd in 1941, na een rust van zeven jaar, weer een wed­strijd op het Z.V.V.- ter­rein gehouden. Aan deze wed­strijd deden in de Zaanstreek bek­ende namen mee zoals Bouk Schellinger­hout, Cor Bakker, Wim van den Bos, Piet Evers, Jan Lust en de Ams­ter­dammer Joop Middelink.

GrasbaanDTSEr waren wed­stri­j­den voor de nieuwelin­gen met een afval­race en een 30-​rondenrace. Voor de ama­teurs was er een jachtwed­strijd in twee groepen over 20 ron­den. In de eind­strijd van de achter­vol­ging was het een strijd tussen Cor Bakker en Piet Evers die Evers met min­i­male voor­sprong won.

Foto: 1927 gras­baan­race op het Z.F.C.-veld aan de West­zan­erdijk.

Bron ‚His­torisch Zaandam’

Joomla tem­plates by a4joomla