Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Cricket-​Club “Albion”
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Albion0Op 5 mei 1925 was het veer­tig jaar gele­den dat Cricket-​Club “Albion” werd opgericht. Dat feit werd met een aan­tal feestelijkhe­den opgeluis­terd. Op zater­dag 2 mei was er ’s mid­dags een recep­tie in het Wapen van Ams­ter­dam en ’s avonds in Hotel Amer­i­cain in Ams­ter­dam een diner-​dansant. Op zondag 10 mei en de week erna op 17 mei waren er Feestwed­stri­j­den met na afloop voor de deel­ne­mers een gemeen­schap­pelijke lunch.
Voor de gele­gen­heid ver­scheen ook een boek­w­erkje met tal van herin­ner­in­gen en fotografieën zoals dat in die dagen werd aangeduid.

Sport 19e eeuw
In de tweede helft van de 19e eeuw begint sport als vri­jeti­jds­beste­d­ing te groeien. Vooral zeilen, roeien en schaat­sen waren de meest beoe­fende sporten zeker in de Zaanstreek met al dat water. Langza­mer­hand kwa­men vanuit Groot Brit­tan­nië sporten zoals cricket, voet­bal en ten­nis over en vanuit de Duitse gebieden was het vooral de gym­nas­tiek die hier voet aan de grond kreeg. Lange tijd bleef het beoe­fe­nen van sport een elite zaak want er was enige vrije tijd voor nodig en nog vol­doende energie om het naast een dag­taak te doen. Door mod­erne opvoed­ers werd de sport wel aan­bev­olen als vorm van lichamelijke oefen­ing.

In de Zaanstreek beho­or­den zeilen en roeien tot dagelijkse bezighe­den van menig bewoner. De Zaan­land­sche Zeil– en Roeiv­erenig­ing was in 1850 de eerste die in club­ver­band begon. Ook weer een groep van welgestelden die hier­voor gele­gen­heid had­den.

Pas aan het eind van de 19e eeuw zien we clubs ontstaan zoals gym­nas­tiekv­erenig­ing ‘Lycur­gus’ uit Krom­me­nie, ‘Jahn’ uit West­zaan in 1883 en ‘Achilles’ 1892 in Zaan­dam. Het uit Enge­land overge­waaide voet­bal is een team­sport en het bijeen bren­gen van een elf­tal kost tijd en er is een ter­rein van vol­doende omvang nodig. Toch was, vlak voor de eeuwwis­sel­ing, Hel­las uit Zaan­dam in 1896 de eerste voet­bal­club in de Zaanstreek. Hierna vol­gden vele andere clubs.

In de kracht­sport was ‘Achilles’ uit Zaan­dam de eerste in 1902 al snel gevolgd door ‘Sandow’. Het korf­bal werd vanaf 1910 met ‘KZ’ in club­ver­band beoe­fend.

Albion
‘Jon­gens waren we — maar aardige jon­gens. Al zeg ik ‚t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Bavink, die mal gewor­den is.’ Uit: Nescio ‘De Titaan­t­jes.’

Albion1Aan deze beroemde zin uit de Ned­er­landse lit­er­atuur moest ik direct denken bij het zien van deze foto.

Per­so­nen v.l.n.r. H.L.M. van Hei­jns­ber­gen (brandweer-​expert), E. v.d. Stadt (Fa. E. v.d. Stadt en Zn.) W. Amons (lid fa. Amons en Co) Mr. A.J.M. van Wessem, onbek­end, J.A. v.d. Nolle.

Ter­rein van Crick­et­club ‚Albion’ op het Krimper­ven, later Czarinastraat/​Czaar Peter­plantsoen.

In een klein berichtje in de krant van 6 mei 1885 staat te lezen: ‘Men verneemt dat alhier is opgericht een Cricket-​Club “Albion” welke reeds 8 leden telt.’ Een paar dagen later in een kleine adver­ten­tie:

Cricket-​Club “Albion”. Zij die LID wen­schen te wor­den van bovenge­noemde vereenig­ing, wor­den ver­zocht zich schriftelijk aan te melden bij den Pres­i­dent. Leeftijd boven 16 jaar. Ondertek­end met E.M.C. Cheva­lier, Pres­i­dent. De club bestaat dus echt.

Het begin
Offi­cieel wordt cricket in Ned­er­land vanaf 1845 gespeeld, geïn­tro­duceerd door Britse ler­aren op een school in Zuid-​Holland. Brit­ten speelden een grote rol bij de intro­duc­tie van cricket want ook in Haar­lem was een Brit de motor tot de opricht­ing in 1880 van Blauw en Zwart. Vaak waren het Britse jonge­man­nen die hier op kostschool zaten of Ned­er­landse jonge­man­nen die in Enge­land op kostschool had­den gezeten die het spel mee namen naar ons land.

Het start­punt van de club Albion ligt bij L. Simonsz, zoon van een houthande­laar. Hij had een crick­et­spel gekre­gen. Een klein clubje bestaande uit J. Endt, J. Poel, J. Brat, N.H. Ebmeyer, E. v.d. Stadt en L. Simonsz oefende in de tuin van het oud­er­lijk huis met een zeem­leren bal. Albion2Als de vaardighe­den toen­e­men wordt het spel ver­plaatst naar de hout­fab­riek van Simonsz gele­gen aan de Provin­cialeweg. Het spel werd al snel ont­dekt door de Zaan­damse straat­jeugd die de ‘Heeren’ met zand en stink­end gist bestookte. Direct in 1885 werd ver­gun­ning ver­leend om op de Burcht te oefe­nen en wed­stri­j­den te spe­len. Door­dat er bij de eerste de beste wed­strijd een handge­meen ontstond met het toege­stroomde pub­liek, trokken B en W deze ver­gun­ning echter in. Red­der in de nood werd de heer C. de Boer die zijn land op het Krimper­ven ter beschikking stelde. Hij werd daar­voor later dat jaar beloond met het Erelidmaatschap.

Albion3Dit is een kaart uit 1830 en de lege vlakte, in vieren gedeeld, heet het Krimper­ven. De rode stip geeft de plaats van het Czaar Peter­huisje aan. Het rode vlak geeft het speelveld van Albion aan.

Het Krimper­ven is een nog open ter­rein waar later ten westen het Czaar Peter­plantsoen aan de Czari­nas­traat zal komen. Dit gebied tussen Czaar Peter­straat, Krimp en Hogendijk wordt voor vel­er­lei doelein­den gebruikt. De Ker­mis werd erop gehouden, grote man­i­fes­ta­ties zoals een fan­farecon­cours von­den er plaats. En het werd zelfs gebruikt als plek om een kun­sti­js­baan te maken in de win­ter. Er werd gevoet­bald en er werd ook het crick­et­spel beoe­fend.

Albion4Op de foto met het mate­ri­aal­huisje (rechts) is te zien dat het voor de afras­ter­ing van het Czaar Peter­huisje staat.

Het land waarop gespeeld werd beho­orde toe aan C. de Boer. In het adres­boek van 1897 staat C. de Boer Jz. ver­meld op Hoogendijk K 17a, Vee– en stal­houder (Tele­foon No. 25.). In 1900 staat C. de Boer op het adres Czaar Peter­straat 1 ver­meld als boer. In een jubileum­boekje wordt De Boer als stal­houder aange­merkt die ‘ons een stuk van de Krimper­ven ter beschikking stelde en ‘bul­len­melk’ tot her­s­tel van de krachten na de inspan­nende oefenin­gen.’ Deze De Boer zal zich later ont­plooien als houder van een garage en een ver­vo­ers­bedrijf.

In het boekje Paipekop­pies wordt ver­slag gedaan van een wed­strijd op het Krimper­ven:
‘Aan het eind van de straat was een groot grasland waarop cricket werd gespeeld. De crick­et­club “Albion”speelde daar, ’s zomers wer­den er op de zonda­gen wed­stri­j­den gespeeld. Wij lagen daar heer­lijk in het gras, tussen de madelieven en de paarde­bloe­men, en keken naar de spel­ers. Zo’n wed­strijd duurde meestal de hele zondag, het kon soms ’s zondagsmid­dags laat wor​den​.De spel­regels zijn in de loop van de jaren bij mij ver­vaagd: er werd hard gelopen om een run te halen, een wicket moest omge­gooid wor­den door de bowler van de tegen­par­tij. De herin­ner­in­gen zijn pret­tig: groen gras, blauwe lucht, stral­ende zon, man­nen in witte broeken en met pet­ten op’. Uit Paipekop­pies.

Er werd gespeeld.
De eerste wed­strijd was op 1 juli 1888 tegen het Ams­ter­damse ‘Progress’ die ver­loren gaat.
Albion5De vol­gende wed­strijd is tegen het Haar­lemse ‘Rood en Wit’ dat de Zaankan­ters had uitgedaagd voor een tre­f­fen op 21 september.

Op de foto v.l.n.r. staande: H.L.M. v. Hei­jns­ber­gen, C. Buijs, S. v. Hei­jns­ber­gen, A. Avis, P.H. v.d. Groot en H. v.d. Stadt. Zit­tend: C.P. v.d. Nolle, J.C. Manssen en Cl. v. Orden.

De eerste inning werd gewon­nen met 38 tegen 34 pun­ten. De tweede inning ging ver­loren. De week daarop speelde Albion alweer onder­linge wed­stri­j­den op het ter­rein van dhr. De Boer Jz. ’s Mor­gens was de onder­afdel­ing aan de beurt welke match om 12 uur beslist was. Daarna vol­gde de hoofdafdel­ing met 15 leden. Er wer­den 2100 ballen gewor­pen en om 16.00 uur was men slechts halver­wege gekomen. Men besloot de match de vol­gende dag voort te zetten.

Albion6
Het Krimper­ven met een blik op de achterkant van Het Krimp. Links de boerderij van Zwikker en rechts van het mid­den, achter het geboomte de overkap­ping van het Czaar Peter­huisje. Welke clubs hier spe­len is onbek­end, maar als thuis­club zeker de man­nen van Albion.

Later zal er meer en meer bebouwing op en rond het Krimper­ven komen. Boven­dien vraagt dhr. De Boer na twee jaar f 10,– per jaar voor het gebruik van zijn land. De club voelt zich genoodza­akt naar een ander ter­rein om te zien om het cricket nog naar behoren te kun­nen spe­len. Men vond een ter­rein bij de Hem­brug, kosteloos ter beschikking gesteld door het Departe­ment van Oor­log. Daar heeft voet­bal­club ZVV in haar begin­pe­ri­ode ook nog gespeeld.

Een van de leden deed Enge­land aan en liet zich uit­ge­breid informeren over de stand van zaken in het cricket en kwam, ‘omhangen met den pro­feten­man­tel’ terug om het ware cricket-​evangelie te prediken’. Het 5-​jarig bestaan werd luis­ter­rijk gevierd o.a. door snel­teke­naars, dansers en zangers en maakte het Zaanse pub­liek met plas­tis­che crick­et­standen warm voor het crick­et­spel. Daar­naast wer­den in ‘Suisse’ de dorstige kelen en hon­gerige magen voorzien.

Tenue
Er moest ook een tenue komen, een uni­form noemt dhr. E. vd Stadt het. Het werd een rood/​wit gestreept tri­cot, rood/​witte pet en een witte broek. Het geld voor deze uit­gave werd van de oud­ers geleend en jaar­lijks afgelost. In 1888 wordt het rood/​witte tri­cot ver­van­gen door geheel wit flanel.

H.L.M. v. Hei­jns­ber­gen herin­nert zich uit die begin­pe­ri­ode: ‘Ik zie nog zoo ’s Zondagsmor­gens die sto­ere crick­et­spel­ers in hun witte flanellen pakken zoo suc­cessievelijk uit hunne mooie, in tuinen gele­gen huizen, tevoorschijn komen. Na het ont­bijt een pijpje opgesto­ken, den wit­ten hoed zwierig op het hoofd, het crick­et­bat in groe­nen hoes onder den arm. Flinke, forsche kerels en als ze zoo tegen het mid­dageten te ongeveer half zes met hunne door de zon gebruinde gezichten weer huiswaarts trokken, dan keek menigeen ze met wel­gevallen aan.’

Grote verwachtin­gen heeft Albion van het toe­tre­den tot de Ams­ter­damse com­peti­tie. In het eerste jaar speelt men 8 wed­stri­j­den waar­van er 2 wor­den gewon­nen, 1 gelijk en 5 ver­loren gaan. In 1904 werd de club uit Zaan­dam kam­pi­oen in de 1e klasse van de Ams­ter­damse Cricket Bond.
Albion7
Het kam­pi­oen­self­tal uit 1904. Staande v.l.n.r.: C.A. Amons, A. Avis, H. v.d. Stadt, ’t Vaan­del, J.F.E. Boele, H.L.M. v. Hei­jns­ber­gen, Th.A.W. Ricken.
Tweede rij: H. v. Lij­nen Noomen, Cl. v. Orden, J.C. Manssen en J.E. Avis.
Derde rij: M. de Wit, P.H. de Groot en C. Buijs

Het suc­ces in het jaar 1905 werd gro­ten­deels bepaald door het hoog­ste aan­tal leden t.w. 52. Het was ook het jaar van het 20-​jarig bestaan dat begon met een onder­linge wed­strijd aan het Krimper­ven en een geza­men­lijke lunch in ‘Suisse’. Belang­stelling van velen uit de Zaanstreek, sprek­ers en diverse hulde­blijken.

Onder­han­delin­gen wor­den gevo­erd om een ter­rein bij de Hem­brug te kri­j­gen. In 1908 is het zover: de ver­huiz­ing is gere­aliseerd. In het jubileum­boekje spreek men over ‘nabij de spo­ordijk’. Het veld lag hoog, was effen, kor­tom het beste veld dat de club ooit had gehad. Maar dat bleef niet zo want het veld werd slechter en zelfs zo dat men er nie­mand meer durfde uitn­odi­gen voor een match.

1910 is het jaar van het zil­v­eren jubileum dat gevierd wordt met een ‘Soiree Variee’ in café Suisse.
De fam­i­lie V.d. Stadt was altijd goed verte­gen­wo­ordigd in de elf­tallen, zo zelfs dat in 1913 een V.d. Stadt elf­tal tegen de rest van Albion kon spe­len.
Albion8
Het 30-​jarig jubileum 1915 wordt niet gevierd van­wege de 1e WO. In de eerste wed­strijd van het seizoen speelt Albion tegen Hil­ver­sum (boven). Tij­dens deze wed­strijd wor­den de heren H.H. van Orden en P.H. v.d. Groot gehuldigd omdat zij een kwart-​eeuw bat en bal hebben gehanteerd.

Van Hei­jns­ber­gen over de sfeer; ‘Nog onlangs trof ik een oud Vol­hard­ing speler uit Ams­ter­dam. “Ja”, zei hij, “het was ons altijd een feestdag als wij tegen Albion moesten spe­len. Zie dat klonk mij als muziek in de ooren. Zoo beho­orde het ook te zijn. Geen gauwighei­d­jes of min­der faire han­del­wi­jzen om toch vooral maar te win­nen, neen wij bleven ook in het spel wie wij waren, goeie, eerlijke, degelijke Zaankan­ters’.

Het jaar 1917 was vol­gens het jaarver­slag een slecht jaar. Omdat er niet geoe­fend dan wel gespeeld kon wor­den nam het aan­tal leden af. Dit jaar wer­den onder­han­delin­gen ges­tart met voet­balv­erenig­ing ZVV over haar ter­rein aan de West­zan­erdijk en dat lei­dde tot een defin­i­tief besluit in 1919.

In 1924 wordt Albion nog­maals kam­pi­oen van tweede klasse N.C.B. Het tweede elf­tal werd in de jaren 1927 en 1928 kam­pi­oen van de Ams­ter­damse bond. En het eerste elf­tal werd in 1930 kam­pi­oen in de tweede klasse van de Ned­er­landse Cricket Bond.

Albion9

Een wed­stri­jd­for­mulier van 5 sep­tem­ber 1926. Albion speelt tegen V.R.A. 2 uit Ams­ter­dam. In deze 2e klasse lukte het maar 1 speler van Albion om meer dan 100 runs te maken. J.E. v.d. Stadt maakte er 134 tegen W. Glerum die later één van de beste crick­eters van Ned­er­land zou wor­den. Het maken van 100 runs door een bats­man is op zich al een bij­zon­dere presta­tie.

Op 17 augus­tus 1930 speelden leden van „Albion” tegen leden van Haar­lem 2. De Zaan­dammers won­nen en wer­den kam­pi­oen. Met de gas­ten zijn zij op de foto gegaan.
Albion10
Namen leden Albion: C.A. Amons, tweede van links (in burger), vierde ook achter­aan, Jan de Win­ter, vijfde Piet Kluyver, zesde J.E. Kaine, de Engelse trainer van Albion, negende Henny Fris, twaalfde J.E. v.d. Stadt, veer­tiende Claes van Orden met naast hem Cor Schut. Knie­lend: Fer Ran­shuy­sen en Cor Mei­jer. Zit­tend: vanaf tweede man: Bep Thein­ert, Tinus Melief en Jan Snippe.

Het 50-​jarig jubileum in 1935 wordt niet gevierd omdat de kas geen extra uit­gaven toe­laat. Het zijn zware jaren voor Albion. De animo voor het crick­et­spel is in de Zaanstreek niet groot. Uit de archieven van de nationale crick­et­bond komt naar voren dat Albion zich in 1937 heeft terug getrokken. Over het pre­cieze einde van de Zaanse cricket-​club bestaat onduidelijkheid. Bij het over­li­j­den in 1940 van één van de ste­un­pilaren van Albion de heer J.E. Avis stond ver­meld dat hij lid was geweest van de cricket-​club Albion.

Overzicht
In de peri­ode van 1905 t.m. 1929 wer­den op het één na hoog­ste niveau 245 wed­stri­j­den gespeeld, waar­van er 84 wer­den gewon­nen. Daarna op het twee na hoog­ste niveau van 1930 t.m. 1932 wer­den 34 wed­stri­j­den gespeeld, waar­van er 13 wer­den gewon­nen. In 1933 en 1934 werd niet aan de com­peti­tie deel genomen. Het laat­ste jaar dat Albion in com­peti­tie­ver­band speelde was 1935. In het op drie na hoog­ste niveau wer­den 12 wed­stri­j­den gespeeld, waar­van er 9 wer­den gewon­nen. Daarna werd er niet meer in de com­peti­tie uit­gekomen. Waarschi­jn­lijk een gebrek aan belang­stelling om tot een goed team te komen en geen zin om met 7 of 8 spel­ers te spe­len.

Albion11De ZVV-​connectie
In 1891 doet een aan­tal leden van ‘Albion’ een poging om, naast het cricket, het voet­bal­spel alhier te intro­duc­eren. Er bleek te weinig belang­stelling te bestaan. Later werd het anders en zochten Albion en ZVV samen­werk­ing voor de speelvelden. ZVV gedenkt Albion nog altijd als de groep die het voet­bal in de Zaanstreek tra­chtte te intro­duc­eren. Beide clubs hebben velden aan de West­zan­erdijk met elkaar gedeeld. Boven­dien waren er ver­schil­lende per­so­nen die zich bij beide clubs als lid en speler hebben laten zien. Ook het voet­bal was in de begin­tijd een ‘Heeren­sport’.

Hier een foto van de voet­balv­erenig­ing Z.V.V., staande v.l.n.r.: C.A. Amons, H. Cleyn­dert, Cl. van Orden, P. Onnen, Th. van Marle, M. de Wit. Knie­lend: A. Kam­phuys, J.C. Hoog­land. Zit­tend: J.C. Buijs, C.A.W. Pauw, W. Wild­schut, W.J. Schoute.

Een deel van de per­so­nen komt terug op de foto hieron­der.
Foto gemaakt t.g.v. het bezoek van de heer E. K. H. v.d. Stadt aan zijn oude verenig­ing – 1905

V.l.n.r. staande: ’t Vaan­del, C.A. Amons, H. v.d. Stadt, J.E. Avis, A. Avis, P.H. v.d. Groot en P.S.R. Boom. Tweede rij zit­tend M. de Wit, E.K.H. v.d. Stadt en Cl. van Orden. Derde rij zit­tend: W. Amons, Th. A.W. Ricken en J.E. v.d. Stadt.

Albion12
‘Jon­gens waren we — maar aardige jon­gens. Al zeg ik ‚t zelf.’

Bron en foto’s :
Het veer­tig jarig bestaan van de Cricket-​club ‘Albion’ Zaan­dam van 5 mei 1925.
Het archief van Ned­er­landse Cricket Bond
Jubileum­boek Z.V.V. – 19001925 Zaan­damsche Voet­bal Verenig­ing.


Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla