Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Syn­a­goge op de Gedempte Gracht gerenoveerd

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


synagoge1Je moet het even weten, maar de KPN winkel aan de Gedempte Gracht in Zaan­dam is geves­tigd in de voor­ma­lige Zaanse syn­a­goge. Deze wordt langzaam maar zeker in oude luis­ter her­steld. 15 feb­ru­ari 2021 – in dezelfde maand als waarin in 1865 de syn­a­goge offi­cieel werd ingewijd — wordt de eerste fase van het project afgesloten.

Via een online film­pje ope­nen de voorzit­ter van de Sticht­ing Vrien­den van de Zaanse Syn­a­goge, Robert Lin­nekamp en secretaris/​penningmeester Felix Beek­man, KPN en de Zaanse wethouder mon­u­menten en erf­goed Natasja Groothuis­mink het deels ger­estau­reerde pand en de bijbe­horende ten­toon­stelling. Vrij te bezoeken voor klanten van KPN en belang­stel­lende voor­bi­j­gangers wan­neer de lock­down voor­bij is.

Zo mooi als het was…
In 1942 werd de syn­a­goge onteigend door de Nazi’s. Na een moeizame peri­ode met een veel kleinere joodse gemeen­schap werd het gebouw in 1974 verkocht. Op de plek van de KPN winkel, werd tot 1960 gebe­den en gezon­gen. Met de restau­ratie van de galerij en het zicht­baar maken van de fraaie houten kap­con­struc­tie hoef je maar omhoog te kijken om de sfeer van de oude syn­a­goge te beleven. Daar zie je ook afbeeldin­gen van voor­w­er­pen van de voor­ma­lige syn­a­goge. Bijvoor­beeld een exacte kopie van de orig­inele Thora rollen in een prachtige Thora man­tel met sier­torens.
Voor de bezoeker is er een gratis boekje KLIK HIER ‚Zo mooi als het was..’ met meer infor­matie over het gebouw en de geschiede­nis van de Zaanse Joodse gemeenschap.

Syn­a­goge /​Monique BotschuijverSynagoge2

KPN in de syn­a­goge
KPN heeft, bin­nen de mogelijkhe­den van hun winkel, meegew­erkt aan de wens om de syn­a­goge zo veel als mogelijk ‘in oude luis­ter te her­stellen’. Twee werelden moesten elkaar ont­moeten, een com­mer­ciële func­tie en een mon­u­men­tale gebeds­func­tie. Daar wil ik KPN, maar ook Sticht­ing Vrien­den van de Zaanse Syn­a­goge voor bedanken’, aldus wethouder Groothuis­mink. Ook de Zaanse gemeen­ter­aad heeft regel­matig aan­dacht gevraagd voor de synagoge.

De kosten voor de werkza­amhe­den en het her­s­tel wor­den volledig door KPN gedra­gen, vanuit de gemeente is er een sub­si­die beschik­baar gesteld voor het kleur his­torisch onder­zoek en de exposi­tie. Ook de Sticht­ing Maatschap­pelijke Onder­s­te­un­ing Zaanstreek Water­land heeft een finan­ciële bij­drage geleverd.


Joomla tem­plates by a4joomla