Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het Prin­sen­pad, De Hip­pert en Het Men­nis­ten­erf
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Hippert1Het Prin­sen­pad liep, zoals elk pad vanaf de hoofd­weg, in dit geval de Zuid­dijk, het land in. Het pad eindigde bij de Gouw en daar lag het scheep­swer­fje De Hip­pert. Direct aan het water zoals dat bij een wer­fje hoort. In 1850 kocht Ger­rit van Zaane als scheepstimmerman/​schuitenmaker een stuk grond achter­aan het Prinsenpad.Hier begon hij de scheep­swerf ‘de Hip­pert’, ver­noemd naar de oliemolen en later snuif­molen ‘de Hip­per’ die hier tot ca. 1830 had gestaan.

Foto: Scheep­swerf De Hip­pert aan het einde van het Prin­sen­pad nabij De Gouw.

Op deze scheep­swerf wer­den Oost­zaner jollen en boeren­plat­ten gemaakt en onder­houden. De scheep­swerf bleef 166 jaar een fam­i­liebedrijf. Ger­rit, zijn zoon Pieter en diens zoon Jan waren de vol­gende gen­er­aties scheeps­bouw­ers. Rond 1938 werd er weer een Van Zaane, Pieter, de vol­gende eige­naar van ‘de Hip­pert’.
Het heeft een lan­delijke uit­stral­ing, maar zo kijken we er nu tege­naan. Toen lag het gewoon aan het einde van het pad.

Stadsvernieuwing
Na de oor­log veran­derde het werk op de scheep­swerf: er kwam ver­huur van roei­boten en stalling van motor­boot­jes. De boeren­plat­ten verd­we­nen en hier­voor in de plaats kwa­men mod­erne watersport-​benodigdheden: verkoop, ver­huur, onder­houd en stalling. Ook de stad veran­derde en In ver­band met de stadsuit­brei­d­ing van Zaan­dam ver­huisde het bedrijf in 1963 van de Prin­sen­straat 158 naar het Weer­pad 2.

Hippert4

Foto links: Het einde van het Prin­sen­pad met de werf De Hip­pert. Rechts het statige St. Jans Zieken­huis. Hier zal de brug over Gouw komen naar de Vermiljoenweg

Hippert2Het Men­nis­ten­erf
In 1954 kocht de doops­gezinde gemeente Zaan­dam het laat­ste onbe­bouwde ter­rein aan de Prin­sen­straat en de H. Ger­hard­straat om er een bejaar­den­cen­trum te bouwen. Op 25 jan­u­ari 1962, acht jaar later, werd het Men­nis­ten­erf geopend.
De bouw van het Men­nis­ten­erf had ingri­jpende gevol­gen voor de buurt rond de Prin­sen­straat.
Vanaf de bouw liepen alle paden tot aan de Gouw, maar nu eindig­den de meeste straten bij de Menno Simon­sstraat die achter het Men­nis­ten­erf loopt.

Foto: Hier de Prin­sen­straat die uit­loopt in de Menno Simon­sstraat. Van de huizen op de foto staat er geen een meer. Er zijn nieuwe huizen voor in de plaats gekomen.

Ook aan de kant van de Ger­hard­straat veran­derde veel, behalve de Gouw natu­urlijk die is er nog steeds. Er wer­den scholen gebouwd: de Wil­helmi­naschool en de Lin­de­boom­school, geopend in 1953. Dat is nog steeds aan de west­kant van de Gouw.

Hippert5
Op deze foto zien we dat de scholen er staan, het Men­nis­ten­erf staat er en het St. Janzieken­huis staat er. Jachtwerf de Hip­pert is al ver­huisd, maar er is nog geen brug die ons naar de overkant van de Gouw kan bren­gen, naar de Ver­miljoen­weg, naar de Kleuren­bu­urt. Dat is nog toekomst.


Joomla tem­plates by a4joomla