Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Eerste (open­bare) Frö­belschool
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Kleuterschool3Wethouder Mever wilde niet meer spreken van een bewaarschool, dat was uit de tijd vond hij. Vanaf nu spreken we over Voor­berei­dend Onder­wijs vertelde hij tij­dens de open­ing van de Eerste open­bare Frö­belschool aan de Kon­ing Williamstraat op zater­dag­mid­dag 28 juni 1930. Het schooltje is van­daag bek­end onder de naam ‘De Vier Wieken’.
De wethouder was bij­zon­der blij dat nu alle prob­le­men bij de tot­stand­kom­ing achter de rug waren en we dit mooie gebouw in gebruik kon­den nemen. Want deze gemeen­telijke frö­belschool was een lang gekoes­terde wens van het gemeentebestuur.Het gebouw is ont­wor­pen door gemeen­tearchi­tect de heer Jellema met assis­ten­tie van de heer Tuin­man en gebouwd door de firma G. Vre­den­duin van het Pan­tepad te Zaan­dam.
Wethouder Mever vertelde nog dat hij geho­ord had dat er mensen waren die het gebouw zo sober von­den. Dat is juist goed, betoogde hij, want het gaat om de inner­lijke omstandighe­den van een gebouw die de waar­den bepalen.

kleuterschool2Foto rechts: De bouw­ers: vlnr. Arend Schaap, Siem Havik, Piet Star­rev­eld, Kees Meijn, Ger­rit Vre­den­duin (aan­nemer), Jippe Bongers, Arie Mei­jer, Jaap Op den Velde en Kees van Nek.

Ook burge­meester Ter Laan sprak nog een woordje waar­bij hij vertelde dat hij, als oud onder­wi­js­man, altijd een buitenge­wone warmte voelde voor het Lager Onder­wijs, maar dat hij het belang van goed voor­berei­dend onder­wijs zeer wel kent. Al in 1914 waren er plan­nen een school als deze te stichten wat echter door de oor­log van 19141918 en de daarop vol­gende finan­ciële malaise nooit tot resul­taat had geleid.
Het gebouw, met een overdekte speelplaats voor als het slecht weer is, heeft ruime gan­gen. De lokalen zijn groter dan we gewend zijn op Lagere Scholen. Het meu­bi­lair was zeer “knus”, een ander woord kon de jour­nal­ist niet vin­den. De zes kleine wc’tjes maken een kod­dige indruk. Het gebouw heeft een com­pleet ingerichte keuken waar melk opge­warmd kan wor­den en om van ’t spe­len vuil gewor­den kinderen wat op te fris­sen.
Voor kinderen uit de Ros­molen­bu­urt was de kleuter­school een ide­ale speelplaats, met heel veel zand en inder­daad, bij slecht weer kon in de overdekte speelplaats in de zand­bak wor­den gespeeld. Die overdekking is er nu niet meer.

kleuterschool4
Foto boven: Bij de open­ing van de Eerste frö­belschool met wethouder Mever in het mid­den met de hoed in de hand en juf Hempe­nius hele­maal links op de eerste rij.

Juf Hempe­nius, zij is ook mijn juf nog geweest, maar dan heel wat jaren later, begin jaren ’50.
Foto uit 1950.

kleuterschool1
Ik zit 1ste rij 4e van rechts, 6e van rechts is Lydia Hooi­jschuur,
2e rij 1ste rechts is Peter Baas en hele­maal links op het muurtje zit Jan Schoen.
En natu­urlijk juf Hempe­nius, die er vanaf de open­ing bij was.

Namen
Andere namen heb ik helaas niet paraat.
Kent u, of bent u een van de leer­lin­gen? Graag even doorgeven op: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Wij stellen het zeer op prijs om meer namen te ontvangen.

Joomla tem­plates by a4joomla