Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Krimpslop1

Krimp
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Beteke­nis kan zijn: ver­min­der­ing van omvang, afname of kleiner wor­den; een taps toelopende ruimte. Er zijn nog anderen betekenis­sen mogelijk.

En is het nu Het Krimp of De Krimp. Was het een bewoner die Krimp heette of Krimpen­burg zoals het ook wel genoemd werd.
De beste verk­lar­ing is denk ik zoals Zaan­wiki het zegt: ‘De naam Krimp hangt mogelijk samen met de ver­nauwing van de voor­ma­lige wegsloot aldaar’.


Slop
Een slop was het doo­d­lopende einde van een smalle steeg of gang waaraan een tot eenkamer­wonin­gen ver­bouwd pakhuis, werk­plaats of stal was gele­gen. De mensen leef­den er zeer dicht op elkaar in de soms wel 10 tot 12 woninkjes per slop.
Uit: Woud van der, Auke (2010), Koninkrijk vol slop­pen. Ook wel een voet­gangerssteegje of stoep­gangetje tussen wonin­gen genoemd.

Als we Krimp en Slop samen­trekken kri­j­gen het Krimper­slop. Op het Krimp waren er een 1ste en een 2e Krimper­slop.

Krimper­slop

De beste foto die ik kon vin­den om te laten zien hoe dat met de Krimper­slop­pen zat is deze onder­staande foto.

We kijken naar het westen. Linkson­der staat het Czaar Peter­huisje en rechts daar­van het 1ste Krimper­slop en daar weer naast het 2e Krimper­slop. Voor een beter overzicht van de sit­u­atie ter plekke kijken we naar een andere foto.

Krimpslop2

Foto onder: Daar waar de auto recht­son­der staat is de Koes­teeg die vanaf de Hogendijk liep en in vroeger tij­den moest de toerist voor het Czaar Peter­huisje er doorheen om op het Krimp te komen. Dat Huisje zien we mid­den boven met de ronde ramen. Daar vlak tege­naan zien we huizen met lange daken; dat is het 1ste Krimper­slop en dan met de open ruimte is het 2e Krimperslop.

Krimpslop3

Het 1ste Krimperslop

1ste Krimper­slop met de huis­num­mers 357. Het ligt vlak naast het Czaar Peter­huisje waar­van links de ste­nen ombouw is te zien. Op het eind van het dak van het Czaar Peter­huisje staat de ronde Czarenkroon.

Krimpslop4 Krimpslop5

Het 2e Krimperslop

Daar waar het meisje met de pop­pen­wa­gen loopt is de ingang naar het 2e Krimper­slop; zie ver­grot­ing uit de foto links het straatnaambordje.

Krimpslop6 Krimpslop7

Krimpslop8Een­maal door de steeg komen we bij de wonin­gen die in een rechthoek zijn gebouwd met de huis­num­mers links 2219, mid­den 1817 en rechts 1613.

Hui­seigenaren had­den niet veel haast om deze huis­jes op te knap­pen, dan zou de huur omhoog moeten en dat kon­den de bewon­ers toch niet betalen. In 1900 vraagt een bewoner van het 1ste Krimper­slop in een adver­ten­tie of hij brand­stof mag lev­eren omdat hij zijn gezin van 8 kinderen niet kan onder­houden van een klein pen­sioen. Hij is een oud-​werknemer van de Hem­brug die door ziekte niet kan werken.

Wonin­gen aan het 2e Krimper­slop
De huis­jes zijn blijk­baar zo slecht dat in 1915 het gemeen­tebestuur voorstelt om ze onbe­woon­baar te verk­laren. Maar een paar jaar later vraagt een bewoner in een kran­te­nad­ver­ten­tie om ‘twee nette com­men­saals’ op 1e Krimper­slop nr. 7. Zelfs in 1939 wordt nog een won­ing aan het 1ste te huur aange­bo­den voor een weduwe of bejaard echt­paar voor f 3,25 p.w.

In 1930 wil een onderne­mer nog drie woon­huizen op het Tweede Krimper­slop bouwen. Er zijn aller­lei tech­nis­che bezwaren waaraan de aan­vrager niet vol­doet, maar er is ook te weinig ruimte voor drie nieuwe wonin­gen. De aan­vraag wordt door de gemeente afgewezen.

Krimpslop10

Zelfs in 1961, als het PTT-​gebouw er al staat, doet B&W van Zaan­dam aan de raad het voors­tel om de namen die eindi­gen op ‘Slop’ te wijzi­gen omdat daar regel­matig bezwaar tegen wordt aangetek­end. De namen van het 1e en 2e Krimper­slop wor­den gewi­jzigd in Krimp. In die tijd wordt het Krimper­slop, dat het dichtst tegen de nieuw­bouw van de PTT aan ligt, ges­loopt

Op de foto boven: de sloop van het 1ste Krimperslop.

Via via kreeg ik een foto van de orig­inele naam­bor­d­jes van het 1ste en het 2e Krimper­slop. Ze zijn op tijd van de wonin­gen af gehaald.

Krimpslop11 Krimpslop12

En als het bestuur van de gemeente een vooruitziende blik had gehad en de buurt­jes had laten opknap­pen dan had­den we een mooi Zaans buurtje op het Krimp gehad. Leuk voor de bewon­ers en leuk voor de toeris­ten. Maar ja, as is ver­brande turf zeggen we dan.Joomla tem­plates by a4joomla