Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kan­jer­sub­si­die voor restau­ratie arbei­der­shuis­jes
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Westzijdehuisjes2Aan de West­z­i­jde 173179 staan vier houten arbei­der­swonin­gen. De wonin­gen herin­neren aan de bloeiende indus­trie in de Zaanstreek. Ze wer­den aan het einde van de negen­tiende eeuw gebouwd, in een tijd dat een groot deel van de bevolk­ing in dit soort kleine sobere houten huis­jes woonde. Gemeente Zaanstad ver­leent de jaar­lijkse Kan­jer­sub­si­die van € 50.000 aan de eige­naar van de wonin­gen – Stad­sh­er­s­tel Ams­ter­dam – als bij­drage aan de restau­ratie van de wonin­gen. Wethouder Mon­u­menten en Erf­goed Natasja Groothuis­mink: ‘Ooit zag je deze houten arbei­der­shuizen overal in de Zaanstreek. Maar intussen zijn ze zeldzaam.

Met de Kan­jer­sub­si­die willen we eraan bij­dra­gen dat ze bewaard bli­jven voor de toekomst. Zodat we dit stukje van de Zaanse iden­titeit ook voor de toekomst kun­nen behouden. Want zon­der ons verleden weten we in de toekomst niet wie we zijn!’ Gemeente Zaanstad wees de wonin­gen eerder dit jaar aan als monument.

Westzijdehuisjes3

De wonin­gen zijn in slechte staat en wor­den geren­oveerd. Kleinere en sobere houten arbei­der­swonin­gen zijn zeldzaam, omdat ze min­der goed behouden gebleven zijn dan de rijke en riante houten huizen die in een veel eerder sta­dium al als mon­u­ment aangewezen wer­den. De late negen­tiende eeuw was voor de Zaanstreek de tweede bloeiperi­ode van de indus­trie. Er kwa­men grote fab­rieken langs de oev­ers van de Zaan. Aan het West­z­i­jde stond tot ongeveer 1970 de gas­fab­riek. Tussen de houten pakhuizen wer­den winkels, wonin­gen en de grote ste­nen heren­huizen van de fab­riek­seigenaren gebouwd. Tussen het West­z­i­jde en de gas­fab­riek was een buurtschap Klein Rome. Daar ston­den ook de arbei­der­shuis­jes op num­mer 173179.

Westzijdehuisjes1

Stad­sh­er­s­tel Ams­ter­dam schri­jft over de ren­o­vatie van de West­z­i­jde 173179.

https://​stad​sh​er​s​tel​.nl/​n​i​e​u​w​s​/​w​e​s​t​z​i​j​d​e​-​173179-​echte-​stadsherstel-​uitdaging/​

Aan­geleverde foto’s


Joomla tem­plates by a4joomla