Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Z.F.C.-jeugd in 1946 naar Appelscha
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Appelscha1

Appelscha4

Zo vlak na 5 jaren bezetting werd vooral aan de jeugd veel aan­dacht besteed. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is het gezegde en door tal van organ­isaties wer­den kam­pen geor­gan­iseerd.
Door de oor­log was de regel­maat en ook de orde enigszins zoek ger­aakt bij de jeugd. Boven­dien was het wel weer eens nodig om de jon­geren een leuke tijd met elkaar te laten beleven. De Sticht­ing Jeugdzorg had als doel om grote groepen kinderen van alle gezindten tussen de 12 en 17 jaar een week lang een fijne vakantie te bieden.

Voet­balv­erenig­ing ZFC organ­iseerde van 3 tot en met 10 augus­tus 1946 een vakantie voor haar aspi­ran­ten in de bossen rond Appelscha. Ze waren onderge­bracht in twee grote stallen die spe­ci­aal hier­voor waren ingericht. De maalti­j­den wer­den ver­zorgd en genut­tigd in een voor­ma­lig arbei­d­skamp. Voor de ruim 75 jonge ZFC-​ers was het dit keer geen voet­bal want de week stond in het teken van Rugby. Echte Rug­by­ballen waren afges­taan door de Rugbybond.

Appelscha2
Ook Luuk Plekker beho­orde tot de groep aspi­ran­ten. Hij was veer­tien en had net als alle andere kinderen de oor­log meege­maakt, onregel­matig school gehad. Gelukkig was er nog wel ZFC en het voet­bal. Uit de tijd zelf zijn twee foto’s bewaard gebleven. Het jaar daarop, in 1947 ging de tocht voor de ZFC-​aspiranten naar Vier­houten op de Veluwe.

Appelscha3Luuk is later nog eens terug gegaan naar Appelscha en de boerderij. De grote stal stond er nog. Met de vraag „Of de boer nog leefde?” kreeg hij het antwo­ord „De boerin woont in het ver­zorg­ing­shuis.” Luuk heeft de boerin ver­rast met een bezoekje en samen gepraat en een kopje koffie gedronken.
Luuk Plekker 31-​10-​193226-​12-​2019.


Miss­chien zijn er nog mensen die op een dergelijke vakantie zijn geweest.

Joomla tem­plates by a4joomla