Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Mon­tage­wonin­gen
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

Nu nog steeds kan men spreken over won­ing­nood net als in 1945 toen men na vijf jaar oor­log de schade kon opne­men. (Zie note 1.)
montage1Vijf jaar lang had de bouw van wonin­gen bijna stil gele­gen en waren in het land duizen­den wonin­gen door oor­logs­geweld ver­woest. Denk bijv. aan Oud-​IJmuiden (zie foto) dat door de Duitse bezetter onbe­woon­baar werd gemaakt voor de Atlantik­wal. Daar­naast was er een groot tekort aan vak­mensen in de bouw; met­se­laars, timmerlieden.

De over­heid probeerde van alles om zo snel mogelijk het won­ingtekort aan te vullen bijv. door mon­tage­wonin­gen. Zodra de bouw weer op gang kwam, dacht men aan duplex­wonin­gen die boven en bene­den een gezin kon­den her­ber­gen. Mocht de won­ing­nood min­der wor­den dan zouden deze huizen her­steld kun­nen wor­den voor één gezin. Een andere oploss­ing was dat fam­i­lies met een ruime won­ing gas­ten in huis zouden nemen, maar dit was niet de meest pop­u­laire oploss­ing van beide kanten.montage2De firma Bruynzeel was al begonnen met het opzetten van de pro­duc­tie van dit soort wonin­gen die snel in elkaar gezet kon­den wor­den. Ze had­den er ervar­ing mee. (Zie note 2.)
In 1948 kwam de min­is­ter van wederop­bouw naar Zaan­dam voor over­leg en voor een bezoek aan Bruynzeel. Hier­boven een proe­fop­stelling uit 1947.

1948
Tij­dens een raadsver­gader­ing in jan­u­ari prees men het werk van de huisvest­ingscom­missie die ongeveer 639 gezin­nen aan onder­dak hielp. Met nieuw­bouw, splits­ing van wonin­gen en mon­tage­wonin­gen zoals aan de West­zan­erdijk is nog veel te bereiken. Men hekelde som­mige burg­ers die er van alles aan deden om min­der kamers in huis te kri­j­gen bijv. door wan­den weg te halen zodat ze geen inwon­ing zouden krijgen.

Burge­meester In ’t Veld gaf nog aan dat alle mogelijkhe­den wor­den onder­zocht, ook het plaat­sen van mon­tage­wonin­gen als dienst­won­ing of een proef­dorp van mon­tage­wonin­gen. In heel het land kwa­men 150 mon­tage­wonin­gen gereed en waren er 2030 in uitvo­er­ing.
In Zaan­dam zullen zes mon­tage­wonin­gen aan de Laan der Vri­jheid wor­den gebouwd in het uit­brei­d­ings­plan Zuid-​Oost. Het ligt in de bedoel­ing dat de zes wonin­gen in een ges­loten blok wor­den opgeleverd.

montage3

Foto: Op de foto loopt de Gouw met de boerderij van C. Koele een­zaam in het Oost­z­i­jderveld. De zes wonin­gen aan de Laan der Vri­jheid staan er al, recht tegen­over de boerderij. Verder een deel van de Verzets­bu­urt. Er is nog geen brug bij de Wal­raven van Hall­straat, nog geen M.L. King­weg. De Kep­pler­straat is ook nog niet doorgetrokken.

De wonin­gen wor­den aange­merkt als mid­den­stand­wonin­gen en de huur zal op f 12,50 per week komen. De inhoud van de wonin­gen is plm. 340 m2. De indel­ing bene­den is hal, trap en een grote woonkamer. Boven 2 grote slaap­kamers en een kleine ruimte waarin de douche­cel is aange­bracht.
De bouwtijd zal ongeveer drie maan­den zijn. De aan­nemer is Van Rossum uit Utrecht en de archi­tect is het bureau Ten Bosch uit Rot­ter­dam. Het geheel zal wor­den opgeleverd met Bruynzeel keukens en kas­ten.
De eerste bewoner op nr. 25 was dhr. A.C. Zwa­ger, leraar.

montage4

De huizen aan de Laan der Vri­jheid in 2023.

1949
Ook de firma William Pont heeft zich op de bouw van mon­tage­wonin­gen gewor­pen. In mei 1949 legt, inmid­dels min­is­ter In ’t Veld, de eerste steen voor 146 wonin­gen in Vlaardin­gen. In een ver­gader­ing van won­ing­bouwv­erenig­ing ‘Pat­ri­mo­nium’ verk­laarde voorzit­ter P. Lak dat er ook mon­tage­wonin­gen aan de P.J. Troel­stralaan zullen ver­ri­jzen. Ze zijn onderdeel van een pakket van 100 wonin­gen die voor de Zaanstreek gep­land zijn.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad, R. Meijns

1.) Andere Tij­den. Bioscoopjour­naal uit 1945 over de won­ing­nood na de Tweede Werel­door­log en de bouw van nood­wonin­gen.
Een link: https://​andereti​j​den​.nl/​a​f​l​e​v​e​r​i​n​g​/​204​/​W​o​n​i​n​g​n​o​o​d

2.) Zie onder­zoek van Erik Schaap naar de lever­anties van Bruynzeel aan Duitse Wehmacht.
Link: https://​meitot​mei​.nl/​h​o​e​-​b​r​u​i​n​-​w​a​s​-​b​r​u​y​n​z​e​e​l​/


Joomla tem­plates by a4joomla