Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Bewe­gend Verleden
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

digitali1Het is tegen­wo­ordig bijna niet meer voor te stellen, maar er zijn twee mensen die bijna alleen nog maar naar oude videoban­den kijken. Dat zijn Heleen Snu­verink en Marina Dja­farova. Ze doen dat als vri­jwilliger voor het gemeen­tearchief Zaanstad. Toen ze begonnen had­den ze zo’n 500 VHS-​banden, 200 dvd’s en nog een aan­tal U-​matic ban­den te gaan. Alle smal­films zoals super 8 e.d. zit­ten daar niet bij: die zijn voor een andere afdeling.

Als eerste moeten ze vast­stellen of de band nog af te spe­len is. Soms zijn de ban­den door oud­er­dom niet meer af te spe­len of is het beeld zo beschadigd dat het geen zin meer heeft het te bewaren. Die vallen direct af.

De appa­ratuur om af te spe­len
Is de band nog in redelijke staat dan kijken ze of wat er op staat over de Zaanstreek gaat. Dan komt de vraag of het belan­grijk genoeg is om te bewaren en als dat een OK kri­jgt gaan ze naar de vol­gende fase. Wat staat er op, wie staan er op, wan­neer, waar etc, etc. Alle­maal vra­gen om het goed te kun­nen beschri­jven want het moet als het een­maal in het archief is opgenomen ook weer terug te vin­den zijn.

digitali3
Heleen was getrof­fen door een reclame­film­pje in ani­matie van Verkade voor een 5 cents reep. Het zat achter een bedri­jfs­film uit 1932 van ruim een uur. Een ‘Liefdessprookje’ was de titel. Je moet dus alles van begin tot einde bek­ijken om zeker te weten wat er op staat en of er miss­chien nog meer op staat.

digitali2


Heleen zoekt even in de data­base een film op.

Ook aardig was een clip die rond het num­mer “Where I Belong” van Mar­griet Eshuijs was gemaakt. Bij de sluis in Zaan­dam opgenomen en op een bij­zon­dere manier gefilmd.
Hoe komen ze aan dat oude mate­ri­aal? Bijvoor­beeld van bedri­jven die films hebben gemaakt als pre­sen­tatie of voor reclame­doelein­den. Van nieuw­suit­zendin­gen die over de Zaanstreek gaan. Van par­ti­c­ulieren die opnames maak­ten van optochten en andere even­e­menten. En soms gewoon van zolder bij een opruim­ing. Zo is de film over de Ambachtss­chool uit de jaren ’50 door oplet­tend­heid van de echtgenote van een directeur bewaard gebleven en van de onder­gang gered.
Alles wat voor bewaren in aan­merk­ing komt zal gedig­i­taliseerd wor­den. Soms zullen ze op de web­site van het archief te zien zijn, maar als er rechten van anderen op zit­ten kan men het alleen op de studiezaal van het Gemeen­tearchief zien.

Dus mocht u oude ban­den tegenkomen, kijk dan even wat het is en als u het niet zelf wilt bewaren, denk dan aan het gemeen­tearchief dat zich er met liefde over zal ont­fer­men.
Waar moet u aan denken? Aan alles wat maar een beetje met de Zaanstreek te maken heeft. Kam­pi­oen­schap van de club, een jubileum op de zaak, een buurt­feest, een demon­stratie tegen het gemeen­te­beleid; echt alles. U kunt dan nog bepalen of het open­baar te zien zal zijn of dat u daar voor­waar­den aan wilt verbinden. Waar u van verzek­erd bent is dat het op een juiste manier voor de toekomst wordt veilig gesteld.

Heeft u iets, neem dan even con­tact op met het gemeen­tearchief Zaanstad.

Foto’s: Ruud Meijns


Joomla tem­plates by a4joomla