Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Spoor­we­gaanslag

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

spooraanslag0

De Zaan­lan­der van 23 jan­u­ari 1932 opende het stad­snieuws met de kop ‘Spoor­we­gaanslag op de lijn Zaandam-​Amsterdam’. Het was al de derde aanslag in één week.

Het waren onrustige tij­den in de der­tiger jaren. Aansla­gen op treinen kwa­men veel voor in de rest van de wereld, als mid­del van poli­tieke agi­tatie of voor afpers­ing. Maar op de ocht­end van de 20e jan­u­ari 1932 kwam het ver­schi­jnsel dicht­bij toen de snel­trein uit Par­ijs, met een snel­heid van 75 km per uur richt­ing Ams­ter­dam reed. Ter hoogte van de West­er­gas­fab­riek een schok, pas­sagiers tuime­len door de trein. De machin­ist weet de trein zon­der ongelukken tot stil­stand te brengen.

spooraanslag1Bij inspec­tie bleek de trein op een lor­rie gere­den te zijn die dwars op de rails moet hebben ges­taan. De brokstukken lagen ver­spreid langs de spoor­baan. Nadat de trein in Ams­ter­dam was aangekomen werd van het inci­dent meld­ing gemaakt en een nader onder­zoek ges­tart. Voorts leerde het onder­zoek dat een trein die op het­zelfde ogen­blik in de richt­ing Haar­lem had gere­den, enkele ver­bri­jzelde ruiten had die mogelijk door de bots­ing met de lor­rie waren veroorzaakt.

Foto: De brokstukken van de lor­rie naast de spoor­baan.

Verder von­den de onder­zoek­ers sporen die onder aan de dijk tot de vondst lei­d­den van een wegges­lingerde spoorstaaf. De staaf was blijk­baar, vroeger op dezelfde dag, gebruikt met het doel de trein richt­ing Haar­lem te laten ontsporen. De spoorstaaf, lengte 1.70 mtr, had diepe groeven van waar de wie­len van de trein waren inges­la­gen. Bij nader onder­zoek kwam men tot de con­clusie dat de daders na de mis­lukte aanslag met de spoorstaaf, de lor­rie op de rails moeten hebben gezet.

En op vri­jda­gavond de 22e jan­u­ari deed zich weer een inci­dent voor. Nu was het de trein die 21.14 uur vanuit Zaan­dam richt­ing Ams­ter­dam vertrok. 300 meter na het passeren van de Hem­brug voelde de machin­ist een schok. Na de trein tot stil­stand te hebben gebracht bleken er bij inspec­tie hout­splin­ters in de rem­men te zit­ten. Een gewaarschuwde ploeg­baas vond later de resten van een kapotte dwarslig­ger naast de dijk.

spooraanslag2Onder­schrift bij de foto: Na de aansla­gen in de buurt van Ams­ter­dam wor­den langs de spoor­baan zoveel mogelijk losliggende dwarslig­gers en hout opgeruimd. Met het zandtrein­tje, dat even­wi­jdig met de spoor­baan tot de Hem­brug loopt, wor­den de balken vervoerd.

spooraanslag3Het had voor de direc­tie van de spoor­we­gen geen ver­rass­ing hoeven te zijn want het min­is­terie van Water­staat had in okto­ber 1931 een brief ont­van­gen met het dreige­ment een trein te laten ontsporen, spec­i­fiek de trein uit Parijs.

De inhoud van de brief was: “Den Haag 26 octo­ber 1931. Schurken, Die het christen-​beginsel ver­trapt, zal ook de gevol­gen moeten dra­gen. Snel­trein Par­ijs – Ams­ter­dam gaat er uit. Matuschka II

Nu was de naam ‘Matuschka’ in die tijd geen onbek­ende want in Boedapest stond Sylvester Matuschka terecht voor het bera­men en uitvo­eren van ver­schil­lende spoor­we­gaansla­gen in Oost­en­rijk, Duit­s­land en Hon­gar­ije. De brief­schri­jver wilde in ieder geval genoeg indruk wekken bij de instanties.

Na het bek­end­maken van de brief vol­gden er in de Tweede Kamer vra­gen aan de min­is­ter over de vei­ligheid op het spoor. Vol­gens de min­is­ter was de vei­ligheid op orde en was er geen gevaar voor de reizigers.

En er kwam nog een brief. Hierin kwam men direct tot zaken, want er werd een los­geld van f 5000,- geëist dat in het gras bij de ringspoor­weg, waar de tweede aanslag was gepleegd, moest wor­den gede­poneerd. Een tijd­stip werd niet aangegeven.

Er is geen los­geld betaald, er zijn geen daders aange­houden en er zijn geen aansla­gen meer gepleegd. Matuschka werd in 1934 in Boedapest ter dood vero­ordeeld voor 22 gevallen van doodslag.

spooraanslag4Foto: Matuschka voor de rechtbank

De foto’s zijn afdrukken, overgenomen uit diverse kranten.

Joomla tem­plates by a4joomla