Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

HanniefietserHan­nie Schafther­denk­ing 2023
Van onze redac­tie, Ans Pieper

Zoals gebruike­lijk werd op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag de jaar­lijkse Han­nie Schafther­denk­ing gehouden bij haar mon­u­ment op de West­z­i­jde in Zaan­dam. Hier­bij wordt Han­nie Schaft geëerd als sym­bool van het vrouwen­verzet en als stri­jd­ster tegen racisme, fas­cisme en dis­crim­i­natie.
Een groep met verte­gen­wo­ordi­gers van verzets– en vrouwenor­gan­isaties, de Gemeente Zaanstad, poli­tieke par­ti­jen, leer­lin­gen van de Han­nie Schaftschool en belang­stel­len­den was ook dit jaar weer aanwezig.

Foto: Kunst­werk Danielle Tes­se­laar.

Aan het begin van de bijeenkomst heette Machteld Reit­maier van de organ­isatie van de her­denk­ing ieder welkom. Ze bedankte daarna Greet Plekker, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Afra Mand­jes en Katinka Ken­ter. Deze vrouwen hebben nadat ze de her­denk­ing jaren lang hebben geor­gan­iseerd afscheid genomen. Het stokje is gelukkig overgenomen door een nieuwe groep.

Hierna werd door Mieke Piscaer-​Mansveld een indrukkende toe­spraak gehouden. Naar aan­lei­d­ing van het thema ‘Leven met oor­log’, vertelt Mieke hoe de Tweede Werel­door­log nog steeds invloed heeft op ons en haar per­soon­lijke leven en haar fam­i­lie. Ze onder­streept dat het belan­grijk is dat de herin­ner­in­gen wor­den overge­dra­gen en dat het daarom goed is dat de leer­lin­gen van de Han­nie Schaftschool ook bij de her­denk­ing aan­wezig zijn.

De toe­spraak is ook te lezen in de rubriek His­to­rie „Leven mèt de oor­log”.Klik Hier voor het artikel

Twee leer­lin­gen van groep 7 en 8 dra­gen een zelfge­maakt naamgedicht voor. Na de min­uut stilte wor­den bloe­men gelegd door de ver­schil­lende organ­isaties. De kinderen hebben rode rozen. Deze wor­den door hun in de heg gesto­ken bij het mon­u­men­tje.
Na afloop is er samen­z­ijn aan de overkant in de Ver­man­ing.

De nieuwe leden van de werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing zijn: Mieke Piscaer-​Mansveld, Machteld Reit­maier, Linda Willem­szoon, Rina Schenk, Leonie Jonkman en Mar­ije Haarhuis.

Foto’s van Ans Pieper en Ria Kroes.

23openingswoord

23monument 23MiekePiscaer

23naamgedicht

23bloemleggen

Joomla tem­plates by a4joomla