Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Aan­leg­be­last­ing
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Weerpad2Dit is het Weer­pad in 1931, nu P.J. Troel­stralaan geheten. Het kan wel een likje verf gebruiken, zeggen we dan. Inder­daad en dat von­den B&W van Zaan­dam ook. Daarom lanceer­den zij, in navol­ging van de gemeente Hen­gelo de zoge­naamde “Aan­leg­be­last­ing”. Als er in de gemeente ver­be­terin­gen in een straat of aan een weg wor­den toegepast waar de bewon­ers voordeel van hebben, mag de gemeente daar een belast­ing over hef­fen, zo was de gedachte.

In het verleden was het zo dat de paden par­ti­c­ulier eigen­dom waren en dat de bewon­ers zelf zorgden voor het onder­houd. Bij de groei van de gemeente en het toegenomen ver­keer vroe­gen veel padbesturen aan de gemeente om hun pad over te nemen en voor het onder­houd te zor­gen. Maar het Weer­pad was een slecht pad. Het was een Kerkepad, een pad voor de kerk­gangers naar Oostzaan.

In de gemeen­ter­aad van juni 1928 kwam een voors­tel van B&W ter tafel waarin werd voorgesteld om het Weer­pad van de gemeente Oost­zaan over te nemen. Twee jaar eerder had er al een voors­tel gele­gen om de rijweg te ver­beteren waar­voor f 10.000,– ter beschikking werd gesteld. Voor­waarde daar­bij was dat eigenaren een stukje grond zouden afs­taan. Dat plan haalde het niet, dus is de rijweg voor een deel nog onbe­gaan­baar. Onderdeel van dat plan was ook dat er op de ver­be­ter­ing van de weg aan de eigenaren een “Waarde­v­er­meerder­ings­be­last­ing’ kon wor­den opgelegd. Dat dit mogelijk niet haal­baar zou kun­nen zijn had B&W kun­nen weten omdat een eerder plan rond de Ring­weg met een gelijke belast­ing, het niet haalde van­wege tegen­werk­ing van de Polder.

Strijd
Tegen­standers van de over­name van de weg vrezen dat de jaar­lijkse kosten te hoog zullen wor­den en dat men ook voor andere straten, bij ver­be­ter­ing, een dergelijke belast­ing zou willen invo­eren. Het com­men­taar in de krant stelt dat het op zich voor eigenaren die aan de weg wonen een voordeel kan hebben als de weg en de rio­ler­ing in orde zijn.

Weerpad1In 1931 begon de gemeente Zaan­dam de belast­ing te innen ter­wijl, zo betoog­den de bezwaar­mak­ers, de straat nog lang niet ver­be­terd was. De belast­ing kon pas wor­den geheven als het werk voltooid was. Maar de gemeente ging door.

Voor de raad van beroep van de directe belastin­gen kreeg dhr. J. Meij, bewoner van het Weer­pad, na vele teleurstellin­gen, in april 1933 ein­delijk gelijk. De gemeente mag een belast­ing hef­fen bij die eigen­dom­men die direct voordeel hebben van de omschreven werkza­amhe­den. Door zijn bezwaarschrift hoeven de bewon­ers van het Weer­pad door deze uit­spraak geen ‘aan­leg­be­last­ing’ te betalen. De gemeente ging wel direct aan het werk om de wet in overeen­stem­ming te bren­gen met de uit­spraak van de Raad van Beroep.

Op de kran­ten­foto dhr. J. Meij.

In de gemeen­ter­aad gin­gen er stem­men op die de bil­lijkheid van de belast­ing in twi­jfel trokken. Het wordt nu toegepast op een bepaald gebied waar gew­erkt wordt en als je deze belast­ing wilt gebruiken om ver­be­terin­gen aan te bren­gen en te bekosti­gen doe het dan over de hele gemeente. Die bil­lijkheid was ver te zoeken toen bleek dat het Wijnkanspad op ver­zoek van de inwon­ers opgek­napt was zon­der dat daar­voor de aan­leg­be­last­ing werd opgelegd om het werk te bekosti­gen. De gemeen­te­be­lastin­gen zijn inmid­dels zo gewi­jzigd dat de aan­leg­be­last­ing over­bodig is geworden.

Weerpad5Het Weer­pad werd ook wel Zaagsel­pad genoemd omdat men poogde het te ver­harden en/​of ver­beteren met het strooien van zaagsel.

Al in 1771 werd er geklaagd dat het pad op som­mige plaat­sen zo smal is dat men elkaar nauwelijks kon passeren.
Nog in 1881 werd de breedte van het pad geme­ten op 120 cm. Claude Monet heeft in zijn tijd in Zaan­dam ook de weg naar Oost­zaan nog geschilderd.

Weerpad4

Joomla tem­plates by a4joomla