Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Begraven in Oost-​Zaandam
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Begraven0

In oude tij­den werd er begraven op een ter­rein naast de kerk of daar in de buurt. Als een dorp groter wordt en een stad gaat wor­den komt de plek om de doden te begraven verder van de kerk af te liggen en bij het voortschri­j­den van de ontk­erke­lijk­ing ligt het kerk­hof los van het God­shuis.
In het nog kleine dorp Oost-​Zaandam wer­den de doden vee­lal nog in het hoofd­dorp van de polder Oost­zaan begraven; te weten Oost­zaan. Maar rond 1600 kwam daar een einde aan en werd een begraaf­plaats in het eigen dorp aan­gelegd. Even buiten het buurtje rond de Oost­z­i­jderk­erk werd een ter­rein geschikt gemaakt als begraaf­plaats.

Hoe is het kerk­hof van Oost­zaan­dam ontstaan en wan­neer?
In 1636 verk­laren bij de notaris Jan Jelisz van Breen te Zaan­dam Ger­rit Corn. van Mui­jen 80 jr., Pieter Ger­ritsz. 72 jr. en Dirck Dircksz. 59 jr. allen buren aan de Oost­z­i­jde, dat de ingezete­nen van de Oost­kant van de Zaan hun doden plachten te begraven in Oost­zaan. Omtrent 1604 kwam het tot een kwestie tussen die van de Oost­z­i­jde en die van Oost­zaan waar­door het begraven van de doden in Zaan­dam is ontstaan.

Daarop hebben de regen­ten van Oost-​Zaandam hun ingezete­nen gelast en bev­olen aarde aan te voeren en te bren­gen op het kerk­hof te Zaan­dam. Het kerk­hof daarmee op te hogen en geschikt te maken om de doden er te begraven.
De getu­igen verk­laren niet te weten of er vanuit de West­z­i­jde enige bij­drage hier­aan is geleverd.


Begraven1
Een kaart uit 1794 en het pijltje wijst naar de plaats van het kerkhof

Onder­zoeker Lootsma noemt nog een ander pro­to­col dat over begraven gaat. Dit keer is het een getu­ige­nis uit het Kalf.
Heden ver­sch­enen voor mij Corn. Dircxsz Kleijn, open­baar Notaris te Zaan­dam Cor­nelis Sij­monsz oud 78 jaar, Pouwels Claesz oud 76 jaar, Jacob Bei­j­tel oud 75 jaar, Jacob Jansz Yves oud 66 jaar, Corn. Willemsz Cop­jes uit Zaan­dam eve­nals Frans Hen­driksz oud 63 jaar, Jacob Willemsz Kop­jes oud 62 jaar, Ger­rit Jansz oud 61 jaar, Cor­nelis Claesz oud 60 jaar en Claes Dircxsz oud 59 jaar, allen woonachtig op ’t Kalf.

Zij verk­laren een­drachtig en een­stem­mig op ver­zoek van de heren kerk­meesters van Zaan­dam aan de Oost­z­i­jde, dat ze zekere ken­nis hebben dat zo lang als ze zich kun­nen herin­neren zij hun schuiten aan­leg­den om lijken van het Kalf af te voeren naar de kerk om aldaar te wor­den begraven. Daar­voor werd altijd de kerkhaven en de wal gebruikt die ligt tussen het huis van Matthijs Tijsz Been­hacker en het erf van Pietr Claesz Lou. En dat voor het opzetten en het op het schip zetten van dezelfde lijken gebruik gemaakt werd van de wal die lag aan de zuidz­i­jde van de genoemde kerkhaven zon­der dat er tegen aan­leggen en opschepen van de lijken op de wal bezwaar is gemaakt.

Begraven2
Bij het pijltje de lig­ging van het kerk­hof.

Er wordt gespro­ken over de kerk-​haven en mogelijk is dat het haven­tje dat van de Zaan de Peperstraat/​Rose in liep. Dit werd ook gebruikt door de bier– en wijn­han­de­laren die daar hun kelders hadden.

Begraven3


Het is merk­waardig om te zeggen dat er nog foto’s zijn van het kerk­hof, niet uit de tijd van de getu­igenis­sen maar van een veel lat­ere datum; 1934. Er is toen een foto van het oude kerk­hof genomen vanaf de A.F. de Savornin Lohmanstraat. Rechts is het Kerk­hof te zien. Links de Klaas Katerstraatschool.

Ook tij­dens de zoek­tocht naar de schat van Claes Com­paan op het kerk­hof door Madame Sylvia zijn ook nog wel foto’s gemaakt die de plek van het toen omge­woelde kerk­hof laten zien. De schut­ting, waar we over­heen kijken stond op de A.F. de Savornin Lohmanstraat. Op de achter­grond de school aan de Klaas Kater­straat. Offi­cieel was er al een nieuw kerk­hof geopend op het eind van de Zuiddijk.

Begraven4

Bron: Uit Zaan­sche Notarispro­to­collen door S. Lootsma
Foto’s en Kaart­jes: Gemeen­tearchief Zaanstad


Joomla tem­plates by a4joomla