Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zwaardemakerstr1

Het ver­haal van een huisje
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Zwaarde­mak­er­straat num­mer 1 stond al een tijdje ver­laten en ver­waar­loosd in de Oost­z­i­jde hoek Zwaarde­mak­er­straat.
Er werd brand ges­ticht; een troost­eloos einde.

Het werd in 1899 gebouwd door Jan Kakes, een meester tim­mer­man uit Zaan­dam.
Het bouwbedrijf was in 1874 ges­ticht door Cor­nelis Kakes. Zoon Jan trad in 1876 toe tot het bedrijf en voegde er een met­selbedrijf aan toe. Jan over­leed in 1909.

Op de foto hier­boven zien we een huisje staan.


Op de bouwteken­ing staan twee wonin­gen met een ingang aan de Oost­z­i­jde en een ingang aan de Zwaarde­mak­er­straat. Deze straat had overi­gens ten tijde van de aan­vraag nog geen naam. In de aan­vraag noemt men de plek “ten zuiden van de Smid­straat”. Eerder had op die plaats een gebouwtje ges­taan dat voor de bouw van deze twee huis­jes moest wijken. Hier­voor werd door het gemeen­tebestuur toestem­ming ver­leend. (deel bouwtekening)

Zwaardemakerstr2 Zwaardemakerstr3


Na het over­li­j­den van bouwer en eige­naar Kakes kwam het in het bezit van zijn weduwe Catharine Bakker, wed. van Jan Kakes Cornzn. In 1918 komt het pand in het bezit van de N.V. Stoom­pel­lerij, voorheen J. Zwaarde­maker Hzn. De eerste naam die de straat kreeg was: Bir­mas­traat.

Via aller­lei tech­nis­che en admin­is­tratieve wijzigin­gen wordt de naam veran­derd in N.V. Zwaardemaker’s Han­del en Indus­trie N.V. te Zaan­dam. Na de firma Zwaarde­maker komt het pand in bezit van enkele par­ti­c­ulieren tot de huidige stand van zaken.

Op luchtfoto’s vond ik een paar keer de plek waar het huisje staat.
Dit is de beste; een foto uit de jaren ‘30 met het huis op de hoek van de Zwaarde­mak­er­straat en de Oost­z­i­jde. Het grote gebouw is van de N.V. Zwaarde­maker.
Links boven begint de Smid­straat later Jan Bouwmeesterstraat.

Zwaardemakerstr4


Het bij­zon­dere is dat we ook een huur­der hebben leren ken­nen. Via een per­son­eels­foto van de firma Zwaarde­maker vertelde een lez­eres ons dat haar groot­vader op de foto stond en dat hij in het huisje Zwaarde­mak­er­straat 1 had gewoond. Het gaat om de heer Jan Fonteijn. Op de onder­staande foto zit hij onder­ste rij, derde van links. Op de achter­grond Zwaarde­maker en ze staan in de Zwaarde­mak­er­straat. Er zijn inmid­dels meer namen bek­end van per­so­nen op de foto. Kijk daar­voor op deze link verder: https://​www​.his​torisch​-zaan​dam​.nl/​z​w​a​a​r​d​e​m​a​k​e​r​/


Zwaardemakerstr5

Het toe­val wil dat wij al eerder over dhr. Fonteijn had­den geschreven. Dat ging toen over het werk dat hij deed.
Zwaardemakerstr6
Op bij­gaande foto is hij maal­ste­nen aan het “billen”, een term waar ik nog nooit van had geho­ord.
Maar zijn klein­dochter werkt als vri­jwilliger bij de Zaanse Molen en zij wist het wel. Het is de term voor het uithakken van de ribbels in zo’n steen. Er is een instruc­tiefilm­pje bijgeleverd.

Dus voor alle liefheb­bers van het molen­werk kijk hier naar het film­pje over het “billen” op YouTube. Er zit wat reclame voor. https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​3​-​D​T​a​A​U​n​s​m​w

Illus­traties: Gemeen­tearchief Zaanstad, His­torisch Zaan­dam, Ruud Meijns

Joomla tem­plates by a4joomla