Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Water­snoodramp van 1916.

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

watersnood0

Dit jaar jan­u­ari is het 100 jaar gele­den dat vanaf 13 jan­u­ari grote delen van Water­land onder water liepen. Tij­dens een hevige Noord­west­er­storm werd het Noordzee­wa­ter de nog open Zuiderzee inge­blazen en begaven enkele dijken het. In Zaan­dam kreeg men er ook mee te maken. De Oost­z­i­jde was de west­elijke grens van het rampge­bied en deze belan­grijke straat liep onder water.

watersnood1Het Oost­z­i­jderveld stond blank. De boeren brachten hun vee in vei­ligheid.
De schrijf(st)er van een dag­boekje schreef: ‘’s Mid­dags om twaalf uur is het land haast onder water verd­we­nen. ’s Mid­dags om twaalf uur loopen hier achter de Bloem­gracht nog schapen, maar om drie uur is al het land onder water verd­we­nen’. Hieron­der het begin van het dagboek.

watersnood2

Aagje Klere­bezem uit Mon­nick­endam schreef aan haar fam­i­lie in Hen­gelo op 18 jan­u­ari: “Lieve Broeder en zuster. Zoo­even heb u brief ont­van­gen. Tot u gerus­theid kan ik u melden dat ik er nog voor­loopig goed af gekomen ben bij zooveel ellende als er om ons heen is. Wel heb ik het water een goede volle laag in mijn geheele huis gehad. Alles lag te dri­jven op de vloer, het kwam er van voren in en het stroomde van achter er weer uit. Wel ben ik vreeselijk ver­schoten en erg zeenuwachtig nog gedurig kan ik wel huilen”.

Water­land als geheel kreeg het zwaar te ver­duren. In Marken vie­len 16 doden te betreuren. Alle land­bouw­grond stond onder water en het vee moest een veilig heenkomen vin­den. Het Bloemgracht-​dagboekje beschri­jft dat men op vri­jdag nog niets van de dijk­door­braak in Durg­er­dam wist, maar wel vee deze kant op zag komen: ‘Eerst wat wagens met schapen en varkens, meest uit Oost­zaan. In de nacht kwa­men er 4000 koeien over de Zuid­dijk in Zaan­dam aan. De Burcht stond vol met vee’.

watersnood3Mej. Dekker, die in het Heeren­huis woont, schri­jft in haar dag­boek, : (15 jan.) ‘De wegen zien zwart van ’t volk. (16 jan.) In de Wijde Wormer wor­den boeren opgeroepen zand te rij­den voor de dijk in de Wilder­nis. Van 12 tot 2 wordt het Oost­zan­erveld als in een zee her­schapen’. Hier de weg naar Oost­zaan – het Weerpad.

Met man en macht werd gepoogd om met kist­dammen het water tegen te houden. Mil­i­tairen, die bij de Stelling van Ams­ter­dam gelegerd waren, wer­den ingeschakeld bij het werk.

Alle straten die oost­waarts van de Oost­z­i­jde liepen kwa­men onder water te staan en er wer­den voor de bewon­ers plankieren aan­gelegd om droge voeten te houden.

watersnood4De foto toont de Bel­gis­ches­traat waar langs de huizen een houten loop­weg is aangelegd.

Het dag­boek van mej. Dekker d.d. 19 jan.: “Om 10 a 11 uur ’s avonds kwam hier (het Heeren­huis) een vaan­drig met het bevel om voor 80 man koffie te zetten. Dat was de eerste koffie, die wij voor de sol­daten en werkvolk hebben gezet. De gehee­len nacht kwa­men sol­daten hier af en aan om koffie en zodoende mochten wij opbli­jven. Om 2 uur ’s nachts kwa­men er sol­daten van den dijk, als­dat het er niet was uit te houden, den dijk stond te schud­den en te beven”.

watersnood5Hier het Kalf met links­boven De Hemmes.

B&W van Koog aan de Zaan gaven de burg­ers het advies: ‘en wordt mits­dien den ingezete­nen aan­bev­olen eenige voor­berei­din­gen te tre­f­fen, en vooral voed­sel en drinkwa­ter naar hunne boven­vertrekken over te brengen.’

Er wer­den ook direct inza­melin­gen voor de getrof­fe­nen geor­gan­iseerd. Prinses Juliana leegde haar spaar­potje en heel het volk was aangedaan. Prins Hen­drik bezocht op 12 feb­ru­ari Zaan­dam waar hij plekken aan­deed waar het Roode Kruis vluchtelin­gen ver­pleegde. Een week later werd hij gevolgd door de Koningin. Zij werd ont­van­gen door burg­er­meester ter Laan, bezocht de vluchtelin­gen in de Doops­gezinde kerk en vertrok toen naar het echte rampge­bied. Zoals gewoon­lijk was zij de res­olu­utheid zelve en bek­lom de kist­dammen die het water tegen­hielden. Later bezocht zij de won­ing van een fam­i­lie die zich op zolder had terug getrokken. Daarna vol­gde een korte rit door Zaan­dam, waar zij ondanks de mis­ère, vrolijk werd toegejuicht.

watersnood6

De Koningin ver­laat een huis op het Smaal.

In De Zaan­lan­der van 22 jan­u­ari werd een gedicht van dhr. T. Boot gepub­liceerd waar­van de eerste regels zijn:


Op burg­ers op!
Komt allen op! Te Wapen!
Neemt u in acht, de oude vijand naakt!
Al heeft hij schi­jn­baar jaren reeds ges­lapen,
Thans is hij weer in al zijn kracht ontwaakt.

Omdat de verbindin­gen van Zaan­dam naar de rest van Water­land ver­sto­ord waren moesten tal van zaken opnieuw geregeld wor­den. Zo wer­den mark­ten, die nor­maal in Purmerend of Edam plaats von­den ver­plaatst. De Kaas­markt zou tot nader order in Zaan­dam wor­den gehouden. Ook voor de treinen wer­den nood­maa­trege­len getrof­fen want de spo­ordijk naar Purmerend lag in het getrof­fen gebied. Er werd een gewi­jzigde dien­stregeling ingevo­erd die de treinen nu via Alk­maar liet lopen.

watersnood7De spo­ordijk van de spoor­lijn Zaandam-​Purmerend

De vluchtelin­gen uit Oost­zaan, maar ook uit de oost­elijke delen van Zaan­dam , wer­den in kerken en scholen opgevan­gen. O.a. in de Kat­te­gatschool wer­den mensen opgevan­gen. Van deze opvang is nog een foto gemaakt.

watersnood8

Maar aan alles komt uitein­delijk een eind en tenslotte zakte het water mede door de inscha­kel­ing van grote pom­pen. Onze dag­boekschri­jvers hebben dat ook geno­teerd. 27 maart. “Het water bli­jft dal­ende en nu de dijken dicht zijn komt het niet meer in de hoogte. Hier op de Bloem­gracht komen weer enkele men­schen in hun wonin­gen terug.” 28 maart: “Het is zeer koud weer met Zuid­westen wind. Het voorstuk der Bloem­gracht komt weer boven water.”

In het Heeren­huis zag men op 10 april dat: “De tuin bij de R.K. Kerk (Kalf red.) is nu geheel droog. In het Oost­z­i­jderveld te Zaan­dam komen al enige lan­der­i­jen bloot”. En wat later schri­jft ze: “Het land tuss­chen Heeren­huis en Wilder­nis is nu ook droog, maar ziet nog geheel zwart, of het omge­ploegd is.”

watersnood9Thee­han­del Ter Wee uit Zaan­dam bracht ter herin­ner­ing een album uit over de ramp. Voor de illus­tratie waren er plak­plaat­jes die verza­meld moesten worden.

Foto’s: Gemeente Archief Zaanstad – Wikipedia

Joomla tem­plates by a4joomla