Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Van barak tot Zaans Medisch Centrum

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

ziekenhuis0

Nu de nieuw­bouw Z.M.C. haar voltooi­ing nadert is het aardig om eens achterom te kijken en te zien welke ontwik­kel­ing de zorg voor de zieke mens heeft doorgemaakt.

Voor de komst van het zieken­huis werd de patiënt thuis behan­deld, ook oper­aties beho­or­den daar­toe en men kan zich wel enigszins voorstellen wat dat voor de patiënt betek­ende. De eerste opvang buiten de eigen won­ing van patiën­ten was in ver­band met besmet­telijke ziek­ten. Daar­voor wer­den ‘barakken’ opgezet. In Zaan­dam ston­den houten barakken aan de West­erk­erk­straat, nu Parkstraat.

Rond 1900 wer­den in dor­pen kleine ‘zieken­huis­jes’ gebouwd, soms in bestaande wonin­gen, waar een lokale arts een­voudige ingrepen kon verrichten.

ziekenhuis1In gemeen­ten met ongeveer vijf­duizend inwon­ers werd het noodza­ke­lijk geacht dat er een instelling kwam. In 1905 kreeg Wormerveer de primeur in de Zaanstreek met een echt zieken­huis mogelijk door een schenk­ing van dr. P.C. Kor­te­weg. De burg­erij droeg ook een deel bij via inza­mel­ing. Zieken­huis Wormerveer aan de P. Krugerstraat

Als in 1919 Oost­z­i­jde 59 door de gemeente wordt aangekocht van rijst­fab­rikant Blans, kan hier een klein zieken­huis wor­den ingericht. Tevens is het een polik­lin­iek voor zuigelin­gen. Er is plaats voor 20 bed­den. Eind van dat jaar wordt het in gebruik genomen

ziekenhuis2In 1922 wor­den de ver­bouwde zieken­barakken aan de West­erk­erk­straat, nu Park­straat, in gebruik genomen. Omdat het hier gaat om patiën­ten met besmet­telijke ziek­ten, die niet geop­ereerd hoeven te wor­den, weigert het zieken­fonds de kosten te betalen. Die wor­den door het Armbestuur overgenomen.
Op de foto het witte gebouw rechts.

Bin­nen de katholieke gemeen­schap steeg de behoefte aan een eigen zieken­huis en hier­voor wordt het pand Oost­z­i­jde 61, dus naast het net geopende zieken­huis op nr. 59, ingericht door de R.K. Wijk– en zieken­ver­pleg­ing Sticht­ing Sint Jan. De verple-​ging wordt door zes nonnen/​verpleegsters uit Heerlen in het rode Zaan­dam uitgevoerd.

Maar al snel zal blijken dat de net geopende zieken­huizen de vraag eigen­lijk niet meer aan kun­nen. Er komen meer patiën­ten, de medis­che weten­schap vordert, er komt meer appa­ratuur en in 1928 wordt in de gemeen­ter­aad een voors­tel aangenomen om te komen tot een nieuw te bouwen Gemeente Zieken­huis. De kosten wor­den op een half miljoen geraamd.

Ook in katholieke kring wordt aan plan­nen gew­erkt om tot een nieuw zieken­huis te komen. De eerste stap is de aankoop van een ter­rein aan de Bloem­gracht. De Zaan­damse archi­tect S.B. van Sante wordt aangetrokken om het gebouw te ontwerpen.

In 1929 moet de gemeen­ter­aad zich opnieuw over een voors­tel voor een zieken­huis buigen. In het eerste voors­tel bleken zaken als cen­trale ver­warm­ing en elec­trische instal­latie niet te zijn opgenomen; de kosten komen nu op f 625.000,00. Archi­tect Schip­per mag het ontwerp maken.

De bouw van het gemeen­tezieken­huis is in han­den van de Zaan­damse Coöper­atieve Bouw­ers­bond en vordert ges­taag. De katholieke plan­nen beho­even enige finan­ciële bijstelling om het geheel haal­baar te houden. Eind 1930 gaat hier de laat­ste paal de grond in.

ziekenhuis31931. Op 3 decem­ber wordt het Gemeente Zieken­huis aan de Frans Halsstraat offi­cieel geopend. Het heeft een capaciteit van 138 bed­den met een mogelijkheid tot uit­brei­d­ing naar 168 bed­den. De Zweedse barakken zor­gen voor de opvang van patien­ten met besmet­telijke ziek­ten. De tele­foon­cen­trale heeft drie lijnen.

ziekenhuis4Ook het katholieke zieken­huis St. Jan aan de Bloem­gracht nadert z’n voltooi­ing en kan op 3 mei 1932 geopend worden.

ziekenhuis5We slaan een lange peri­ode over. Pas in 1953 is er weer sprake van bouwac­tiviteit als het St. Jan een nieuwe vleugel aan zijn zieken­huis toevoegt. Het is een gebouw van vier verdiepin­gen dat aan de H. Ger­hard­straat ligt en nog steeds beeld­bepal­end is voor dit gebied.

Met de groei van de bevol-​king en de voort­gang van de medis­che weten­schap wordt het voor gemeente en bestu­ur­ders duidelijk dat de huidige zieken­huizen deze ontwik­kelin­gen niet meer aan zullen kun­nen. Nieuw­bouw wordt een noodzaak.

Van het min­is­terie kri­jgt de gemeente eind 1956 toestem­ming voor de bouw van een nieuw zieken­huis. Het St. Jan bouwt nog een zuster­flat voor 125 ver­pleegkundi­gen. ziekenhuis6Koningin Juliana geeft toestem­ming om het nieuw te bouwen zieken­huis haar naam te geven en in sep­tem­ber 1961 gaat de eerste paal de grond in. Het gebouw tussen de Gouw en de Hei­jer­mansstraat zal vijf verdiepin­gen hoog wor­den en een capaciteit van 244 bed­den kri­j­gen. Mei 1966 wordt het zuster­huis De Wit­ten­burcht geopend. Het Julianazieken­huis, hier in aan­bouw, wordt 29 sep­tem­ber 1967 geopend.

Aan con­fes­sionele zijde komt het tot een samen­werk­ing tussen de protestants-​christelijke en de katholieke groeper­ing. Men besluit tot samen­werk­ing om tot een nieuw zieken­huis te komen. Maar het is te laat. De tijd voor aparte zieken­huizen voor het gelovige en het niet-​gelovige volks­deel is voorbij.

Het zijn vooral de medici zelf, die onder­ling veel con­tact hebben en op de hoogte zijn van de recente ontwik­kelin­gen en de posi­tie van beide zieken­huizen. De gedachte groeide om tot een fusie te komen en zo een onge­zonde con­cur­ren­ties­lag te voorkomen. In 1972 komen beide besturen met een verk­lar­ing dat ‘de meest ver­ant­wo­orde vorm van samen­werk­ing een volledige inte­gratie is van de tot dusverre zelf-​standige zieken­huizen’. In 1974 wordt deze samen­werk­ing omgezet in een fusie onder de naam ‘Sticht­ing Zieken­huis De Heel’.

Wat volgt is een lang pro­ces van het in elkaar weven van func­ties en afdelin­gen. Om aan de vraag tege­moet te komen wordt er nog een nieuw gebouw naast het bestaande neergezet. Pas in 1987 is het zover dat alle func­ties in één gebouw wor­den verenigd. In 2004 wordt de naam gewi­jzigd in Zaans Medisch Cen­trum en dan komt in 2012 de med­edel­ing dat er een totaal nieuw zieken­huis zal wor­den gebouwd. Nu in 2016 nadert dat gebouw, ont­wor­pen door Mecanoo archi­tecten, z’n voltooiing.

ziekenhuis7

Bron: Huis­art­sen – Spe­cial­is­ten & Zieken­huizen van Dr. F. van Soeren
Foto’s: Gemeente Archief Zaanstad en
Zaans Medisch Cen­trum — Mecanoo architecten

Met dank aan de Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen en het Z.M.C.

Joomla tem­plates by a4joomla