Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Zaanse Staalwaterbronnen

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

staalwaterbron0

De Bleek­ersstraat in Zaan­dam was het cen­trum van de Staal­wa­ter­bron Czaar Peter.
Bij toe­val, bij het zoeken naar een water­bron voor de wasserij van de heren Laten­stein en van de Stadt, ont­dekte men het bestaan van dit staal­houdend water.

staalwaterbron1Op de foto, rond 1915, op de achter­grond de wasserij met de naam ‘Heldero­ord’. Vol­gens Jan Hot­ten­tot was de eerste eige­naar J.A. Vasen die het bedrijf later verkocht aan Latenstein.

staalwaterbron2De Zaan­land­sche Stoom Wasch– en Bleek­in­richt­ing begon, zoals in de adver­ten­tie staat op 10 jan­u­ari 1887 met haar werkza­amhe­den. Later werd aan de werkza­amhe­den het reini­gen van tapi­jten toegevoegd. In die tijd lag in elk huis wel een aan­tal tapijten.

In 1893, bij het zoeken naar een nieuwe bron voor de water­voorzien­ing in de wasserij, werd een Nor­ton­pomp 1) ges­la­gen en stuitte men op water met een sterke ijz­ers­maak. Het ver­moe­den dat men hier te maken had met een staal­bron werd door een analyse van apotheker G. van Sante beves­tigd. Nader onder­zoek door het Lab­o­ra­to­rium voor Chemisch en Micro­scopisch Onder­zoek van de dok­toren Hamel-​Roos en Harm­sen te Ams­ter­dam, beves­tigt deze con­clusie.
1) Zuig­pomp die water tot een diepte van 9 meter (1 atmos­feer) uit de grond kan oppom­pen (via een nor­ton­pijp) Bron: Wikiwoordenboek

Dit laat­ste onder­zoek bleek gun­stig uit te vallen voor de Zaanse bron. Het water zou zelfs van betere kwaliteit zijn dan de meeste staal­wa­teren, behalve die in Spa, Bel­gië. Het bevatte een aan­tal wat­er­afvo­erende zouten die bij de meeste andere wateren ont­braken en tot ver­stop­ping leidden.

Om de proef op de som te nemen wer­den een aan­tal Zaanse art­sen, Van Rooi­jen, Kro­nen­berg, Rebel en Sasse in de gele­gen­heid gesteld het water aan hun patiën­ten voor te schri­jven om te zien of het enig resul­taat had. Door de gun­stige resul­taten besloten de fir­man­ten tot exploitatie over te gaan. De naam die ze aan de bron gaven was de “Czaar Peterbron”.

Er was al direct een getu­ige van de heilzame werk­ing van het water. Dhr. K. Eij­den­berg schreef dat zijn vrouw sinds enige tijd, op voorschrift van dr. Kro­nen­berg, het water heeft gebruikt en dat zij ‘geheel her­steld’ was. Waar­van ze her­steld was werd niet ver­meld. Dhr. Eij­den­berg was exploitant van het feestge­bouw Thalia aan de Prins Hendrikkade.

In juli 1894 was het zover dat de bron offi­cieel geopend kon wor­den. Dhr. Laten­stein sprak als eerste een groot aan­tal belang­stel­len­den toe. Hij vertelde o.a. over de hygiëne die vereist is bij het bot­te­len van het water. Alle gen­odig­den kre­gen een glas van het heilzame water ter con­sump­tie aange­bo­den. Daarna sprak burge­meester Ver­steeg die hoopte dat naast de firma ook de gemeente Zaan­dam van deze nieuwe indus­trie zou mogen prof­iteren. In augus­tus 1894 werd de naam als han­delsmerk bij het kan­toor van Mouthaan en Asser gedeponeerd.

staalwaterbron3In Haar­lem bestond sinds 1883 een bron onder de naam “Wilhelmina-​Bron”. In het Fred­erikspark werd in 1895 een bronge­bouw neergezet en men hoopte dat dit het Ned­er­lands kuuro­ord zou wor­den. Het is niet ver­won­der­lijk dat enige tijd na de open­ing van de Czaar Peter­bron er gelu­iden kwa­men dat de bron niet kon tip­pen aan het water uit Haar­lem. Er was namelijk geld in het ged­ing. Er waren grote investerin­gen gedaan voor de exploitatie en gebouwen. Haar­lem had aan­de­len uit­gegeven en con­cur­ren­tie van andere bron­nen zou de waarde kun­nen verminderen.

En dan wordt er, in 1896, nog een bron ont­dekt in Zaan­dam: de “Elizabeth-​Bron” gele­gen aan de Ring­weg – A. Rogges­traat bij de hoeve Gretha. Er wor­den borin­gen uit­gevo­erd ten einde een zo goed mogelijk inzicht te kri­j­gen van de geol­o­gis­che gesteld­heid van de bodem. De borin­gen wor­den uit­gevo­erd door de firma Dese­ness en Jacobi uit Hamburg.

staalwaterbron4Men meldt verder dat de bron door een Ned­er­lands Con­sor­tium is aangekocht. Het is de bedoel­ing dat het water in flessen wordt afge­vuld en aan afne­mers ver­zon­den. Er zijn nog enkele reclame­plaat­jes van de Eliz­a­beth­bron bek­end met afbeeldin­gen van Zaan­dam zoals de haven.

Vanuit het Haar­lemse bleef men kri­tiek spuien op de Czaar Peter­bron. Tij­dens een bezoek van, vol­gens Laten­stein maar ‘enkele art­sen’, aan de Wil­helminabron in Haar­lem was gesug­gereerd dat het water van de bron in Zaan­dam geelachtig en drab­big was en de kwaliteit het niet haalde bij het water van de bron in Haar­lem, die de art­sen net bezocht hadden.

Directeur Laten­stein laat van zich horen in een groot inge­zon­den stuk in het Nieuws van de Dag, waarin hij de beschuldigin­gen van Haar­lem weer­legt en tevens opmerkt dat het wel te verwachten was dat deze din­gen gezegd zouden wor­den als uit de metin­gen blijkt dat het water van de Czaar Peter­bron van veel hogere kwaliteit is in vergelijk­ing met dat van Haarlem.

De reac­tie van Laten­stein zorgde weer voor een stuk in het Haar­lem­sch Dag­blad van de zijde van de Wil­helminabron. Hun zegslieden, dok­toren, bli­jven bij hun bew­er­ing over ‘drab­big water’ en laten nog even fijn­t­jes weten dat het wel opmerke­lijk is dat de prijs van het Zaanse water na de beschuldig­ing direct ver­laagd werd.

De heren Laten­stein en v.d. Stadt was er alles aan gele­gen dat het nieuws van de Czaar Peter­bron verteld werd en vooral de geneeskundige waarde zou blijken. Hier­voor wer­den dok­toren uitgen­odigd die in Wormerveer een con­gres van de Maatschap­pij ter bevorder­ing der Geneeskunde bij­woon­den. Het gezelschap kwam met twee boten aan op het ter­rein aan de Bleek­ersstraat. Ze wer­den ver­welkomd door dhr. Laten­stein die hen inlichtte over de bron. Na afloop kre­gen allen een fles bron­wa­ter mee.

staalwaterbron5Gelukkig voor de bron in Zaan­dam werd het water bij een pre­sen­tatie op een wereld­ten­toon­stelling in 1895 bekroond met een gouden en een zil­v­eren medaille. Voor de hygiëne kreeg men, zoals te zien is in de adver­ten­tie, de hoog­ste onder­schei­d­ing. Dat werd bree­duit in dag­bladen meegedeeld.

staalwaterbron6De Czaar Peter-​Bron had in 1897 aan­de­len uit­gegeven om een bedrag van fl. 100.000 bin­nen te halen. Een bron alleen is niet vol­doende, er moesten ook machines komen die het water kon­den bot­te­len en zor­gen voor trans­port naar de afne­mers. Maar ondanks alle inspan­ning, alle adver­ten­ties en andere pogin­gen om van de bron een suc­ces te maken, moest in 1897 de raad van aan­deel­houd­ers het besluit tot liq­ui­datie van de onderne­m­ing nemen. En daarmee kwam een eind aan de Zaanse Staal­wa­ter­bron Czaar Peter.

Joomla tem­plates by a4joomla