Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tony’s Cho­colonely komt naar de Vrede, Zaanstad

Pers­bericht gemeente Zaanstad

Met hoofd­kan­toor, choco­lade­fab­riek en “expe­ri­ence”. Choco­lade­pro­du­cent wil zich ves­ti­gen in Pakhuis de Vrede op Achtersluispolder

Tony’s Cho­colonely wil zich gaan ves­ti­gen in Zaanstad. De choco­lade­pro­du­cent wil in Pakhuis de Vrede op de Achter­sluis­polder het hoofd­kan­toor ves­ti­gen en daar­naast een choco­lade­fab­riek voor het maken van de repen gaan realis­eren. Het geheel moet voor pub­liek toe­ganke­lijk wor­den zodat bezoek­ers de hele pro­duc­tieketen van boon tot reep kun­nen “beleven”. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aan­jager zijn voor de trans­for­matie van de Achter­sluis­polder naar een lev­endig woon-​werkgebied.


VredeChocolonely1

Pakhuis De Vrede (foto uit archief)

‘Tony’s Cho­colonely kan een belan­grijke rol spe­len in de ontwik­kel­ing de Achter­sluis­polder en alleen al daarom juichen wij dit ini­ti­atief toe en helpen we het verder’, zegt wethouder Ger­ard Ram van MAAK.Zaanstad. ‘We hebben de ambitie om de Achter­sluis­polder te trans­formeren naar een lev­endig en stedelijk gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belan­grijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zicht­baar mon­u­ment aan het Noordzeekanaal en dat moet zo bli­jven. In de plan­nen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk open­baar toe­ganke­lijk maken en met de plan­nen van Tony’s kan dat. Boven­dien zorgt het plan voor werkgele­gen­heid. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aan­winst voor onze economie’.

VredeChocolonely2Tony’s plan­nen
Tony’s heeft inmid­dels overeen­stem­ming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie geves­tigde con­tainer– en silobedrijf ver­huist in z’n geheel naar bedri­jven­ter­rein HoogTij. Door deze ver­huiz­ing komt niet alleen de locatie in op de Achter­sluis­polder vrij waar­door Tony’s haar plan­nen kan realis­eren, maar ook bli­jft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden.
In het pakhuis moet het hoofd­kan­toor komen. Daar­naast biedt het mogelijkhe­den voor huisvest­ing van maatschap­pelijk betrokken star­tups, een café/​restaurant, con­gres­fa­ciliteiten en leisure. Daar­naast wil Tony’s twee pro­duc­tiege­bouwen plaat­sen. Het geheel moet toe­ganke­lijk wor­den voor pub­liek zodat er jaar­lijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoek­ers naar de expe­ri­ence kun­nen komen. Hier­door kan Tony’s zijn missie op inter­ac­tieve manier verder overdragen.

Samen op weg naar een haal­baar plan
De gemeente spant zich in om deze ontwik­kel­ing van de grond te kri­j­gen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëf­fend is. Een eerste glob­ale onder­zoek heeft aange­toond dat het plan nog niet vol­doet aan de door de gemeente gestelde eisen. Sim­pel gezegd past het plan op dit moment pla­nol­o­gisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aan­knop­ingspun­ten die het plan haal­baar maken. Daar­bij is belan­grijk om, samen met de omgev­ing, te kijken naar op welke manier de plan­nen ingepast kun­nen wor­den in het gebied.

Ver­vol­gstap­pen
Het komende zes maan­den wordt duidelijk of de komst van Tony’s Cho­colone­ley defin­i­tief mogelijk is. Daar­bij moet Tony’s vol­doen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpass­ing, beeld­kwaliteit, bereik­baarheid van het water, beperk­ing van milieuhin­der naar de omgev­ing en aan– en afvoer van goed­eren en bezoek­ers. Belan­grijk is dat het plan de trans­for­matie ver­sterkt en niet in de weg staat. Het ini­ti­atief voor verdere pla­nu­itwerk­ing ligt bij Tony’s. De gemeente onder­zoekt zelf of de gep­lande real­isatie van de fiets­brug naar Ams­ter­dam en real­isatie van een fietsveilige route over de Achter­sluis­polder kan wor­den versneld.

Foto bron Indus­triecul­tuur JustJusta.jpg

Joomla tem­plates by a4joomla