Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Eerste paal in de grond voor de nieuwe Her­man Gorter­school, locatie voor de groepen 1 t/​m 4.

Van onze redac­tie
9Van­mor­gen ging de eerste paal in de grond. De hoof­drol­spel­ers, een paar kinderen van de eerste groep. Zij kre­gen, net als de vol­wasse­nen een helm op. Roze voor de meis­jes, en wit voor de jon­gens. Het zag er mooi ui


Om het bouwter­rein heen gelopen kwa­men we bij de heis­telling. Maar dit zag er anders uit dan we gewend zijn. Het is een ander systeem.
Er wordt een gat in de grond gebo­ord en als die hele­maal op diepte is, komt de boor weer omhoog en neemt dan veel grond en klei mee van de onder­grond. Tegelijk, ter­wijl de boor omhoog komt, wordt het gat gevuld met beton. Min­der lawaai dus voor de omwonenden.
7 4

De heer Ooms van het aan­nemers­bedrijf die de school gaat bouwen sprak de verza­melde belang­stel­len­den toe en natu­urlijk ook naar de kinderen.
Wethouder Hans Krieger van de gemeente Zaanstad sprak over de nieuwe scholen die de gemeente van plan is in de nabije toekomst te zullen bouwen. Alles om de school­jeugd een goede leeromgev­ing te bieden.
3 1
Een jon­gen en een meisje kre­gen een fikse schaar in de hand om het lint door te knip­pen onder groot applaus, natu­urlijk. Daarna werd er door de overige kinderen con­fetti gespoten.
8Zaan Pri­mair was ook verte­gen­wo­ordigt en zij nodig­den de aan­wezi­gen uit voor een kopje koffie met een lekker gebakje om deze eerste paal feestelijk te vieren.
Eerste paal Her­man Gorter Burge­meester Smit­straat
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Wethouder Krieger geeft start­sein bouw, oplev­er­ing in 2020
Op vri­jdag 21 juni om 12.00 uur geeft wethouder Hans Krieger het start­sein voor de bouw van de nieuwe Her­man Gorter­school aan de Burge­meester Smit­straat in Zaan­dam. De bouw van de school zal ongeveer een jaar in beslag nemen, waarna de kinderen in 2020 gebruik kun­nen maken van een spik­splin­ternieuw gebouw.
U bent van harte welkom om bij dit moment aan­wezig te zijn.
Wat: start­sein bouw nieuwe basiss­chool Her­man Gorter
Waar: Burge­meester Smit­straat 2, Zaan­dam
Wan­neer: 21 juni om 12.00 uur
De bouw van de school maakt onderdeel uit van het Inte­graal Huisvest­ings­plan (IHP). In het IHP staat de voort­gang van de huisvest­ing van school­ge­bouwen voor pri­mair onder­wijs in Zaanstad beschreven. Het gaat dan hoofdza­ke­lijk om nieuw­bouw­pro­jecten. De gemeente wil, samen met de onder­wi­jsin­stellin­gen, kwal­i­tatief goede en duurzame onder­wi­jshuisvest­ing realis­eren op de juiste plek in de stad. Met het IHP werkt de gemeente op een inte­grale manier samen met de Zaanse schoolbesturen.
2Over Her­man Gorter­school, Burge­meester Smit­straat
In decem­ber 2017 is het Defin­i­tief Ontwerp van deze school gep­re­sen­teerd en de omgev­ingsver­gun­ning aangevraagd. De ver­gun­ning is in 2018 zon­der zienswi­jzen afgegeven waarna de aanbeste­d­ing­spro­ce­dure is opges­tart.
Begin 2019 is de opdracht gegund en na de sloop van het bestaande gebouw, start nu dus offi­cieel de bouw van de nieuwe school.
Foto’s: Gemma

Inmid­dels is er al hard gew­erkt aan de nieuwe school. Onze redac­tie was ter plekke om deze fase van de bouw te zien.
Hermangorter2
Stand op 25 maart 2020. Met dank aan: Foto: Mar­tijn Kramer, Uitvo­erder Oomsbouw
Joomla tem­plates by a4joomla