Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad start met vri­jwillige woon­ad­viseurs
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor oud­eren die zelfstandig(er) thuis willen wonen
Veel Zaankan­ters willen zo lang mogelijk zelf­s­tandig in de eigen wijk ouder wor­den. Dat kan om een aangepaste won­ing vra­gen. Zaanstad heeft nu met ‘Mijn Huis Op Maat’ acht ent­hou­si­aste vri­jwilligers getraind tot woon­ad­viseur. De woon­ad­viseurs komen kosteloos thuis bij woningeigenaren, om te advis­eren over aan­passin­gen om veilig en zelf­s­tandig te wonen. Op 12 feb­ru­ari 2020 ontvin­gen de kers­verse woon­ad­viseurs hun cer­ti­fi­caat uit han­den van wethouder Songül Mutluer.woonadviseurs


Wethouder Songül Mut­luer: “Het is belan­grijk dat Zaanstad een plek is om pret­tig oud te wor­den. Daar hoort een passende won­ing bij. Inwon­ers moeten zich hierop kun­nen voor­berei­den en dat begint met bewust­word­ing. Fan­tastisch dat deze vri­jwillige woon­ad­viseurs aan de slag gaan. Met deze pilot kun­nen we onze oud­eren advis­eren bij aan­passin­gen in hun won­ing, maar ook geloof ik dat we zo sig­nalen kun­nen opvan­gen over een zorg­be­hoefte of een behoefte om op ter­mijn te ver­huizen en ze dan ver­wi­jzen naar de juiste instanties.”

Huis­test en huis­be­zoek aan­vra­gen
Zaanstad is aanges­loten bij Huis op Maat, een ini­ti­atief van Gen­er­ati­eThuis. Inwon­ers kun­nen zelf een huis­be­zoek aan­vra­gen, waarop de vri­jwillige woon­ad­viseur een afspraak maakt. Tij­dens het huis­be­zoek door­loopt de woon­ad­viseur de won­ing samen met de bewoner en adviseert over mogelijke oplossin­gen passend bij zijn wensen en sit­u­atie. Dit kan bijvoor­beeld gaan om een extra traple­un­ing, brand­vei­ligheid of betere ver­licht­ing. De bevin­din­gen wor­den inge­vuld in een online huistest.

Opvol­ging en doorver­wi­jz­ing
De uitkomst van het huis­be­zoek en de huis­test ver­w­erkt de woon­ad­viseur tot een advies­rap­port, inclusief een glob­ale inschat­ting van de kosten. Dit advies wordt ver­vol­gens naar de bewoner opges­tu­urd, waarmee hij geïn­formeerd aan de slag kan met de aan­passin­gen. Na zes weken neemt de woon­ad­viseur weer con­tact op, om te informeren naar de opvol­ging van het advies.
Sig­naleert de woon­ad­viseur meer zaken die advies vra­gen? De vri­jwillige woon­ad­viseurs zijn onderge­bracht bij de bestaande groep Vri­jwillige Oud­eren Adviseurs (VOA’s) en kun­nen daar­door reke­nen op hun ervar­ing met bredere advis­er­ing van oud­eren. De woon­ad­viseurs kun­nen inwon­ers bijvoor­beeld indien gewenst doorver­wi­jzen naar een Soci­aal Wijk­team of naar par­ti­jen die mee kun­nen denken over ver­huizen als de huidige won­ing niet vol­doende kan wor­den aangepast.
Meer infor­matie over de huis­test en het aan­vra­gen van een huis­be­zoek kan via https://​langerthuis​wo​nen​.zaanstad​.nl/​w​o​n​e​n of bel met de gemeente op 14075.
De eerste 100 Zaanse huishoudens die zich aan­melden voor een huis­be­zoek kri­j­gen een rook­melder cadeau.
Joomla tem­plates by a4joomla