Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Jon­geren­winkel geopend in de Lobelia in Poelenburg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad


Voor én door jon­geren die hun tal­ent willen ontwikke­len
Poe­len­burg heeft er een nieuwe plek bij spe­ci­aal voor jon­geren: de jon­geren­winkel aan de Lobeliusstraat 16. Vanuit een knusse ‘huiskamer’ kun­nen de jon­geren hier aan de slag met hun tal­en­ten. De jon­geren denken zelf mee in het aan­bod van activiteiten, in samen­werk­ing met par­ti­jen als Fluxus en het Sportbedrijf. Naast de activiteiten in groepsver­band, kun­nen er ook op indi­vidu­ele basis gesprekken plaatsvin­den met bijvoor­beeld een jon­geren­werker of iemand van het Jon­geren­loket of Straathoekwerk.

jongerenwinkelWethouder Songül Mut­luer bezocht de jon­geren­winkel op 18 feb­ru­ari 2020 om samen met de aan­wezi­gen offi­cieel het start­sein te geven: “We ken­nen alle­maal wel een negatief ver­haal over Poe­len­burg of Pelder­sveld, maar deze wijken barsten ook van de jon­geren met bij­zon­dere, nog onont­dekte tal­en­ten. Om jon­geren de kans te bieden om hun vrije tijd leuk én nut­tig te best­e­den, hebben ze een plekje voor zichzelf nodig. Hier kun­nen ze dan zichzelf, elkaar én de pro­fes­sion­als vin­den om hun tal­ent te ont­dekken en verder te ontwikkelen.”

Voor en door jon­geren
Veel jon­geren die opgroeien in Poe­len­burg en Pelder­sveld ken­nen niet alle mogelijkhe­den voor vri­jeti­jds­beste­d­ing of (voor­berei­din­gen op) werk of oplei­d­ing. In de jon­geren­winkel wor­den ze aange­spo­ord om vanuit hun eigen kracht te werken aan hun toekomst. Ze zijn mede-​eigenaar van de activiteiten, die ze kiezen samen met de aanges­loten part­ners. Denk aan een rapcur­sus met SZ Alliance, muziek maken via Fluxus of een work­shop pre­sen­teren door Hogeschool Inhol­land. Ook drukken de jon­geren hun eigen stem­pel op de aan­kled­ing van de ruimte. Zo hangen er schilder­i­jen die zijn gemaakt tij­dens de teken­lessen en gaan de jon­geren nog met een kun­ste­naar aan de slag om zelf een bank te maken. Om de jon­geren ken­nis te laten maken met mogelijkhe­den bin­nen en buiten Poe­len­burg wor­den er ook uit­stap­jes georganiseerd.

De jon­geren­winkel in de Lobelia is zes dagen per week geopend van 16.0021.00.
Op vri­jda­gavond is het mei­de­navond, op zater­dag is de Jon­geren­winkel dicht. In totaal zijn er 123 jon­geren bereikt en er komen steeds nieuwe jon­geren bij.

https://​www​.sportbedri​jfza​anstad​.nl/​s​p​o​r​t​s​t​i​m​u​l​e​r​i​n​g​/​s​p​o​r​t​b​u​u​r​t​w​e​r​k​/

Foto: Tij­dens de open­ing met wethouder Songül Mut­luer, spreken de aan­wezi­gen hun verwachtin­gen uit over de jon­geren­winkel.
Joomla tem­plates by a4joomla