Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Straat­na­men (10) voor de eerste Regen­boog­wijk van Ned­er­land
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


In de nieuwe wijk Oost­z­i­jder­park komen tien nieuwe straten, die ver­noemd wor­den naar voorvechters van gelijke rechten. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘We geven als col­lege op deze manier graag invulling aan de raadsmotie Regen­boog­wijk. Zes van de tien per­so­nen naar wie we de straten ver­noe­men, hebben een link met de Zaanstreek. Ik ben er trots op dat we op deze manier deze mensen kun­nen eren.”

Oosterparkplat

Jacob Israël de Haan (18811924)
Gaf met zijn lit­eraire werk aan­dacht aan zijn homosek­suele geaard­heid. Ned­er­lands let­terkundige, voor­namelijk dichter maar ook bek­end door enkele romans en essays. Woonde en werkte in Zaan­dam en Krommenie.

Corry Ten­de­loo (18971956)
Politi­cus, fem­i­niste, advo­cate en ler­ares. Gemeen­ter­aad­slid in Ams­ter­dam (Vri­jzin­nig Democ­ra­tis­che Bond), daarna lid van de Tweede Kamer voor de Par­tij van de Arbeid van 1945 tot haar dood, in welke posi­tie zij zich dik­wi­jls in heeft gezet voor de gelijkheid tussen man en vrouw.

Jacob Anton Schorer (18661957)
Oprichter van de eerste Ned­er­landse organ­isatie voor homo-​emancipatie, het Ned­er­land­sch Weten­schap­pelijk Human­i­tair Komi­tee (NWHK, 1912). Met het NWHK streed Schorer tegen dis­crim­i­natie van homoseksuelen.

Ageeth Scher­phuis (19332012)
In Zaan­dam geboren, werkte als begin­nend jour­nal­iste vanaf 1953 enkele jaren als ver­slaggeef­ster bij het Zaanse dag­blad De Typhoon in haar woon­plaats Zaan­dam. Zij gebruikte haar posi­tie als jour­nal­ist en tele­visiemaker om het maatschap­pelijk debat over kwest­ies als sek­su­aliteit, abor­tus en gelijke behan­del­ing en beloning van de werk­ende vrouw aan te zwen­ge­len. Daar­bij was zij haar tijd vooruit.

John Blanken­stein (19492006)
Blanken­stein was in de jaren tachtig en negentig een van de beste voet­balschei­d­srechters op de Ned­er­landse velden, maar ook activist voor homorechten. De geaard­heid van Blanken­stein (die er nooit een geheim van maakte homosek­sueel te zijn en daarmee voorop liep in de voet­bal­w­ereld) leek hem wel eens parten te spe­len bij het toeken­nen van belan­grijke inter­na­tionale wed­stri­j­den. De gemeente Den Haag stelde in 2009 de John Blanken­stein­prijs in, een jaar­lijkse homo-​emancipatieprijs.

Steven Blaupot ten Cate (18071884)
Blaupot ten Cate ging op jonge leeftijd in Zaan­dam in de leer bij dom­i­nee Wiel­ing. Na studie en werk als predikant in Fries­land werd hij in 1939 predikant in Zaan­dam. Na omzw­ervin­gen elders in het land werd hij in 1851 lid van de Tweede Kamer.

Oostzijderpark

Benno Prem­sela (19201997)
Prem­sela was een van de eerste Ned­er­lan­ders die in het open­baar voor zijn homosek­su­aliteit uitk­wam. Al vanaf 1947 zette hij zich in voor de gelijk­berechtig­ing van homosek­sue­len. Hij was betrokken bij de ‚Shake­speare Club’, waaruit in 1949 het COC (belan­gen­v­erenig­ing voor homosek­sue­len) voortk­wam. Van 1962 tot 1971 was hij voorzit­ter van het COC. Premsela’s vader begon in 1913 een huis­art­sen­prak­tijk in Assendelft, waar ook Benno’s zusje en broer wer­den geboren. In 1926 ver­huisde het gezin (terug )naar Amsterdam.

Johanna Odijk-​Wouters (18671945)
Odijk-​Wouters woonde vanaf eind 19e eeuw een aan­tal jaren in Zaan­dam. Ze was lid van de Verenig­ing voor Vrouwenkies­recht (V.v.V.) en als bestu­urslid betrokken bij de belan­grijke ten­toon­stelling ‘De Vrouw 18131913’ in Ams­ter­dam (met o.a. Rosa Manus). Bij de opricht­ing van de Vrouwenkies­rechtv­erenig­ing afdel­ing Zaan­dam in 1909 was Odijk-​Wouters direct presidente.

Willy Hofman-​Poot (18671952)
Hofman-​Poot was lid van de Verenig­ing voor Vrouwenkies­recht, en werd rond 1908 voorz­it­ster van de afdel­ing Oost­zaan. In 1919 werd ze de eerste vrouwelijke wethouder van Oost­zaan (samen met Stiena Ruypers-​Erens in het Lim­burgse Valken­burg tevens de eerste Ned­er­landse vrouwelijke wethouder). Al direct in haar eerste ver­gader­ing als raad­slid deed ze van zich spreken: ze dankte de Oost­za­anse man­nen ‘die den moed had­den met den ouden sleur te breken en die zoo ver­standig waren (…) nu eens hun keuze op een vrouw te ves­ti­gen’ (raadsver­gader­ing 2-​9-​1919).

Bob Angelo (19131988)
Bob Angelo –pseudoniem voor Nico (Niek) Engelschman– werkte al op jonge leeftijd mee aan acties en demon­straties tegen jeugdw­erkeloosheid en tegen het beleid van de con­ser­vatieve regerin­gen. Angelo ont­dekte na zijn 24e zijn homosek­su­aliteit, begon in 1939 samen met Jaap van Leeuwen en Hann Diek­mann het tijd­schrift voor homosek­sue­len ‚Lev­en­srecht’, naar het Zwit­serse voor­beeld Menschenrecht.

Oostzijderpark5 Oostzijderpark6

Foto: Het bouwter­rein - De aan­voer weg is klaar, met rechts Brandweerkazerne.

Plat­te­grond: Gemeente Zaanstad.

Foto’s Ans Pieper

Joomla tem­plates by a4joomla